Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Zápis do bakalářského studia uchazečů z dodatečného přijímacího řízení

Přijatí uchazeči budou ke studiu zapsáni 12. 9. 2019 v 9.00 v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno,  posluchárna G2, budova č. 11. Pozvánku k zápisu obdrží elektronicky. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce.

K zápisu si přineste:

  • vytištěné rozhodnutí
  • vytištěný zápisový list
  • doklad totožnosti
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení

 

Kontakt

Informace o přijímacím řízení: studijni@sci.muni.cz nebo +420 549 491 405


Uchazeči doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u řádného zápisu. Nezasílejte dříve na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty! V případě konání maturitní zkoušky v opravném termínu v září, může uchazeč požádat o možnost náhradního termínu zápisu ke studiu. Žádost stačí zaslat e-mailem. Žádosti budou posuzovány individuálně.

V případě, že uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí je pro účely zápisu ke studiu nutné dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku. Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde. Výjimku tvoří absolventi slovenských středních škol, kteří předkládají pouze ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

Zápis do 1. ročníku bakalářského studia se koná ve stanovených termínech v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, v posluchárně Aula, v budově 12, přízemí. Harmonogram zápisu bude zveřejněn do konce května.

K zápisu si přineste:

  • zápisový list zveřejněný ve vaší e-přihlášce
  • rozhodnutí o přijetí
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení případně rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak
  • občanský průkaz nebo pas
  • psací potřeby

Součástí zápisu je povinné fotografování na průkaz studenta (ISIC kartu) a instruktáž k obsluze Informačního systému MU (IS MU). Fotografování studentů proběhne na Ústavu výpočetní techniky MU na Komenského nám. 2 v Brně. Instruktáž k IS MU proběhne v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, v posluchárně G2, v budově 11, 1. patro.

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Formulář plné moci najdete v dokumentovém serveru IS.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nedostaví k zápisu, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Studijní oddělení

telefon: 549 49 3577
e‑mail: