Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Obecné informace

Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Řádný termín zápisu si nevybíráte, dostavíte se podle pozvánky. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

Náhradní termín zápisu a termín zápisu pro dodatečné přijímací řízení

Přijatí uchazeči budou ke studiu zapsáni 29. 9. 2020 v 9.00 v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, Aula, budova č. 12. Rozhodnutí o přijetí a pozvánka k zápisu budou zveřejněny v e-přihlášce.

V případě konání maturitní zkoušky v opravném termínu v září, může uchazeč požádat o možnost náhradního termínu zápisu ke studiu. Žádost stačí zaslat e-mailem. Žádosti budou posuzovány individuálně.

K zápisu si přineste:
  • zápisový list zveřejněný ve vaší e-přihlášce,
  • rozhodnutí o přijetí - najdete v e-přihlášce,
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (ověření střední školou není možné, nezasílejte dříve na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty),
  • občanský průkaz nebo pas,
  • psací potřeby.

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Formulář plné moci najdete v dokumentovém serveru IS.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nedostaví k zápisu, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností:

1. dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku

Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde.

2. ověřit podmínky přijetí ke studiu

Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

Bližší informace najdete zde. Lhůta pro předložení dokladů je stanovena do konce června.

Dle Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2019 činí výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách 800 Kč. Poplatek lze uhradit zde: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/166330

Kontakt

Informace o přijímacím a dodatečném přijímacím řízení

Anna Rychtáříková

telefon: 549 49 3577
e‑mail:

Studijní oddělení