Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Obecné informace

Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Řádný termín zápisu si nevybíráte, dostavíte se podle pozvánky. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

Řádný termín zápisu:

24. – 26. 6. 2020, 29. – 30. 6. 2020 (pouze pro uchazeče s prominutou přijímací zkouškou)
11. – 12. 8. 2020

Náhradní termín zápisu:

29. 9. 2020

Harmonogram zápisů zde.

U zápisu do bakalářského studia doloží uchazeči úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Ověření střední školou není možné. Nezasílejte dříve na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty! 

V případě konání maturitní zkoušky v opravném termínu v září, může uchazeč požádat o možnost náhradního termínu zápisu ke studiu. Žádost stačí zaslat e-mailem. Žádosti budou posuzovány individuálně.

K zápisu si přineste:

  • zápisový list zveřejněný ve vaší e-přihlášce
  • rozhodnutí o přijetí
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení případně rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak
  • občanský průkaz nebo pas
  • psací potřeby

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Formulář plné moci najdete v dokumentovém serveru IS.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nedostaví k zápisu, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností:

1. dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku

Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde.

2. ověřit podmínky přijetí ke studiu

Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

Bližší informace najdete zde. Lhůta pro předložení dokladů je stanovena do konce června.

Dle Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2019 činí výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách 750 Kč. Poplatek lze uhradit zde: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/166330

Kontakt

Informace o přijímacím řízení