Zápis do studia

Informace a pokyny pro nově přijaté studenty

Obecné informace

Po zasedání přijímací komise vám bude zveřejněno v e-přihlášce rozhodnutí o přijetí ke studiu současně s pozvánkou k zápisu. K řádnému zápisu se dostavíte podle uvedeného harmonogramu v pozvánce. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU.

Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení, a to nejpozději do 5 dnů od data řádného zápisu. V případě že konáte maturitní zkoušku v opravném termínu v září, požádejte o možnost náhradního termínu zápisu stejným způsobem. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně.

K zápisu si přineste:

  • zápisový list - najdete v e-přihlášce,
  • rozhodnutí o přijetí - najdete v e-přihlášce,
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (ověření střední školou není možné), případně rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání, je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí. Nezasílejte dříve na studijní oddělení PřF. Ověřenou kopii odevzdejte i v případě, že na PřF nebo na jiné fakultě MU studujete nebo Vaše studium již dříve probíhalo.,
  • občanský průkaz nebo pas,
  • psací potřeby.

K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky. Formulář plné moci najdete v dokumentovém serveru IS.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nedostaví k zápisu, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností:

1. dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku

Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Dokumenty jsou platné obecně na území ČR pro další příležitosti. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde.

2. dodat zahr. doklad o zahr. středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR

Je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

3. dodat osvědčení o Evropském bakalaureátu

Ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

4. ověřit podmínky přijetí ke studiu fakultou

Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

Bližší informace najdete zde. Lhůta pro předložení dokladů je stanovena do konce června.

Dle Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2019 činí výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách 800 Kč. Poplatek lze uhradit zde.

Kontaktní adresa pro dotazy k ověřování zahraničního vzdělání fakultou: Mgr. Mirka Navrátilová, navratilova@sci.muni.cz

Adresa pro zaslání dokumentů:

Přírodovědecká fakulta MU
jméno a příjmení adresáta
Studijní oddělení
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.