Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o historické předměty? Baví vás chemie a historie? Chcete se stát odborníkem na historicky používané přírodní i syntetické materiály?

Pak je studium Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování určeno právě pro vás.

Po absolvování studia získáte přehled v základních disciplínách chemie – anorganické, organické, analytické a fyzikální. Současně získáte informace o materiálech, metodikách a postupech, které se používají v oblasti péče o předměty kulturního dědictví.

Jedná se o předměty vyrobené z vybraných anorganických materiálů, jako jsou kovy, kámen, keramika nebo sklo. Dále pak materiálů organických, mezi které řadíme například textil, kůži a useň nebo papír. A nakonec i polymerních, jako je třeba dřevo.

Získáte také vědomosti z oblasti muzeologie a dějin umění a naučíte se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Dokážete realizovat i vyhodnotit restaurátorský výzkum. To znamená provést nebo navrhnout vhodný postup materiálového průzkumu, stanovit poškození materiálů předmětů, navrhnout vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, provést vlastní zásah a vést odpovídající dokumentaci.

Dále vás čekají praxe v muzeu i chemické laboratoři, přednášky od excelentních českých i zahraničních vědců a práce s nejmodernějším technologickým přístrojovým vybavením. Už během studia se můžete v rámci samostatných projektů či závěrečných prací zapojit do aktuálních výzkumných i konzervátorsko-restaurátorských projektů.

V rámci studia můžete také získat cenné kontakty a zkušenosti na vědeckých konferencích či v rámci zahraničního pobytu projektu Erasmus+.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás současně chemie i umění?
  • Baví vás hledat souvislosti v chemických jevech a zajímáte se současně o dějiny?
  • Chcete se stát odborníkem na historicky používané přírodní i syntetické materiály?
  • Chcete pracovat s moderními chemicko-analytickými přístroji?
  • Láká vás práce v chemické laboratoři, konzervátorsko-restaurátorské dílně či v muzeu?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si k nám přihlášku! Těšíme se na vás!

„Když jsem si vybírala obor, hledala jsem něco, pro co bych si byla schopná vyvinout určitou vášeň a co by mě mohlo bavit po delší časový úsek s možností se dále zdokonalovat. Byla jsem si jistá v tom, že bych chtěla studovat chemii a zároveň jsem nechtěla, aby to byla jen chemie jako taková. A protože mou velkou vášní jsou knihy, tak se mi zdála myšlenka na jejich uchovávání pro další generace velice šlechetná, tak jsem začala studovat konzervování-restaurování. Příjemně mě překvapilo, že řada našich vyučujících jsou externisti přímo z oboru. Již při studiu můžeme analyzovat a konzervovat autentické předměty a zároveň se vzděláváme jak v chemii, materiálech, tak i dějinách umění. Před ukončením svého studia bych ráda využila možnosti jet na co nejvíce pracovních pobytů do zahraničí, nejlépe do Anglie nebo Itálie. Také bych se chtěla ještě naučit alespoň jeden další cizí jazyk.“

Sara-Janne Korbelová Sara-Janne Korbelová
studentka programu

Praxe

Součástí studia je odborná praxe v muzeu či konzervátorsko-restaurátorských laboratořích. Už při studiu se můžete rovněž zapojit i do řešení řady konzervátorsko-restaurátorských projektů.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete orientovat v oblasti materiálové chemie, analytických i přístrojových metodách a dějinách umění. Budete moci pracovat s chemickými látkami. Zvládnete správně zacházet s předměty kulturního dědictví, navrhovat a provádět jejich analýzy a rovněž navrhovat a provádět techniky konzervátorsko-restaurátorských zásahů na předmětech vyrobených z anorganických i organických materiálů. Budete schopni pracovat s odbornou literaturou a vytvářet odbornou dokumentaci včetně fotodokumentace.

Jako absolvent můžete primárně najít uplatnění v institucích, které se věnují péči o kulturní dědictví. Jedná se o muzea, galerie, archivy, depozitáře a další.

Široký přehled v materiálech a postupech vám dává výhodu oproti úzce specializovaným odborníkům. Díky širokému spektru znalostí z oblasti přírodních věd i historie a umění pak najdete uplatnění i v jiných oborech.

Jako vystudovaní chemici však můžete nalézt práci i v běžných chemických laboratořích nebo zkušebních ústavech. Uplatníte se všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými problémy a postupy.

„V současné praxi se nejčastěji setkávám s archeologickými kovy, na což mne studijní obor, připravil dostatečně. Čím dál více se také věnuji problematice udržování vnitřního klimatu expozic a depozitářů. Považuji to za zásadní prvek ochrany sbírkových předmětů a prakticky na denní bázi využívám znalosti a osobní kontakty nabyté při studiu.“

Jiří Sekereš
absolvent a konzervátor v Regionálním muzeu v Mikulově

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z chemie nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z chemie

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Pokud budete skládat odborný test, volte termín TSP tak, aby se vám nepřekrýval s termínem odborného testu.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z chemie

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2013, 239 s. ISBN 80-902402-0-8.

HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 2. díl. vyd. Brno: Proton, 2014, 227 s. ISBN 978-80-902402-5-4.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 3. díl. opr. vyd. Brno: Proton, 2014, 255 s. ISBN 978-80-902402-6-1.

MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie: názvosloví organických sloučenin pro studenty středních škol. 2. vyd. Brno: Proton, 2005, 64 s. ISBN 80-902402-3-2.

BENEŠOVÁ, Marika, Erna PFEIFEROVÁ a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. 2. přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2014, 192 s. ISBN 978-80-7358-232-6.

VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999, 365 s. ISBN 80-7235-108-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 201 s. ISBN 978-80-246-2135-7.

STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie: pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl. 3. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 237 s. ISBN 9788024621357.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
  • externisté
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.