Uznání předchozího zahraničního vzdělání 

Uznání předchozího zahraničního vzdělání je nezbytná součást přihlášky a přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 

Uchazeč musí prokázat úspěšně ukončení magisterského studia doložením: 

1/ Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice vydané českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra České republiky ve formě úředně ověřené kopie 

nebo 

2/ Magisterského diplomu – ve formě notářsky ověřené kopie nebo obdobného dokladu o řádném absolvování vysokoškolského vzdělání s odpovídajícím způsobemověření pravosti podpisů a otisků razítek(obdobný „náhradní“ doklad je přijatelný pouze v případě, že v dané zemi není diplom vydáván vůbec, ale je vydáván ekvivalent diplomu nesoucí označení například „certifikát“, „osvědčení“ či „potvrzení nebo který je bez výslovného označení). Současně úřední překlad diplomu do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují). 

Dodatek k diplomu – originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů) s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují). 

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu 

Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech diplomů. Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom. Seznam zemí a požadavky na ověření najdete zde. 

Způsob ověření lze rozdělit do tří skupin (podle existujících mezinárodních smluv): 

  • Bez ověření: S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – diplomy vydané v tomto státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek. 
  • Apostila: Příslušný stát je signatářem mnohostranné Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v tomto státě musí být ověřena formou tzv. apostilyApostilu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl daný diplom vydán. Seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference. 
  • Vyšší ověření cizí listiny (superlegalizace): Ostatní státy – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v ostatních státech musí být ověřena formou tzv. vyššího ověření cizí listiny, tj. ověření diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola. 

Proces ověření předchozího zahraničního vzdělání 

Přírodovědecká fakulta je oprávněna uznat předchozí zahraniční vysokoškolské vzdělání uchazeče za účelem přijímacího řízení a studia na Přírodovědecké fakultě MU. Toto uznání je platné pouze pro příslušný běh přijímacího řízení a pouze pro studium na Přírodovědecké fakultě. 

Uznávání zahraničního vzdělávání je zpoplatněno částkou 800 Kč. Poplatek žadatel objedná a zaplatí zde. 

Upozorňujeme, že v případě, že má uchazeč zájem o oficiální nostrifikace, tj. aby jeho předchozí zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo oficiálně uznáno s platností pro všechny univerzity v České republice, musí požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na rektorátu Masarykovy univerzity. Podrobné informace a podmínky najdete zde. 

 

Bc. Klára Klusáková

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 3563, 778 747 511
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.