Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Záruka kvalitní zdravotní péče – vysoce odborný pracovní tým „Zdravotní laborant – Bioanalytik – Lékař“.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

V současné době je striktně vyžadováno, aby absolventi přírodovědeckých a jiných fakult pro své vysokoškolské uplatnění ve zdravotnictví absolvovali další specializační vzdělávání, které je nejen finančně nákladné, ale i časově náročné.

Proto Ústav biochemie přírodovědecké fakulty (PřF) MU spolu s Katedrou laboratorních metod Lékařské fakulty (LF) MU připravili v roce 2015 akreditaci nového studijního programu navazujícího magisterského studia Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik. Studijnímu programu se podařilo získat akreditaci Ministerstva zdravotnictví a následně i akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jeho absolventi tak získají po ukončení magisterského studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních.

Specifikem nového studijního programu je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků PřF a LF MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia. Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky brněnských fakultních nemocnic.

Přírodovědně-analytická témata včetně molekulární biologie a genetiky jsou obsažena v předmětech garantovaných týmem akademických pedagogických pracovníků PřF MU. Důraz je kladen na problematiku analytické biochemie, instrumentální analytické chemie, imunochemických a klinicko-biochemických metod a metod molekulární biologie.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii nebo jiném příbuzném oboru?
  • Baví vás biochemie?
  • Chcete porozumět detailům fungování živých organismů i dalším oblastem přírodních věd?
  • Chcete pracovat ve zdravotnických laboratořích?
  • Chcete pomáhat jiným lidem?

Ve složení pracovních týmů klinických laboratoří zdravotní laborant – bioanalytik – lékař zaujímají klíčové místo vysokoškolsky erudovaní bioanalytici. Jejich znalosti a praktické dovednosti jsou určující pro zajištění požadované kvality všech laboratorních vyšetření a napomáhají stanovení správné diagnózy a sledování průběhu léčby.

  • Chcete být jedním z nich?

Praxe

Studijní program klade důraz na zajištění kvalitní praktické výuky v maximální míře situované do rutinního prostředí klinických laboratoří, a to přímo pod vedením pracovníků daných laboratoří. Povinnou součástí studia tohoto navazujícího magisterského programu jsou tedy blokové odborné praxe 3 x 2 týdny na pracovištích klinických laboratoří níže uvedených laboratorních odborností ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně.

Odborná praxe doplňuje praktickou část výuky v oboru Klinická biochemie, Klinická hematologie, Imunohematologie a transfuzní služba, Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Lékařská genetika a Patologická anatomie. Studenti se seznamují s organizací provozu, základní dokumentací laboratorních pracovišť a prakticky provádějí vybrané úkony a činnosti.

Odborné praxe tak umožňují získání kvalitních praktických dovedností při používání současné analytické a instrumentální laboratorní techniky včetně rutinních logistických a provozně-organizačních postupů laboratorních pracovišť.

Chcete vědět víc?

Bližší informace o akreditaci tohoto programu lze nalézt na webových stránkách fakulty :

http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/biochemie/bioanalytik1.pdf

Uplatnění absolventů

Široká síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR vytváří trvalou poptávku po erudovaných bioanalyticích, kteří mají teoretické znalosti a praktické dovednosti odpovídající zvyšujícím se nárokům laboratorní medicíny. Jako absolventi studijního programu tak máte předpoklad širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru. Dále se uplatníte ve výzkumných i univerzitních ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

Absolvováním studijního programu totiž získáte odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je tento navazující magisterský program akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia na Přírodovědecké fakultě MU je řádně podaná přihláška, dosažení bakalářského vzdělání a úspěšné složení přijímací zkoušky.

Odborná přijímací zkouška se skládá z odborného testu z daných vědních disciplín – Analytická chemie, Biochemie, a Bioanalytické metody, na úrovni odpovídající bakalářskému studiu daných oborů na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU. Okruhy k přijímací zkoušce najdete zde (http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/bioanalytik_prijimaci.htm

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků přijímací zkoušky. Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce je 1000 bodů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů.

Doporučená literatura

Písemná přijímací zkouška na úrovni bakalářské zkoušky http://orion.sci.muni.cz/pozadavky/bioanalytik_prijimaci.htm


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.