Fyzická geografie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Rozumět tomu, co se dnes děje s přírodním prostředím krajiny se počítá. Média nám každodenně přinášejí zprávy o tématech, jako jsou změny klimatu, přírodní ohrožení povodněmi či sesuvy, degradace půdy nebo změny ekosystémů zavlečenými druhy rostlin a živočichů. Studium fyzické geografie vám pomůže rozumět souvislostem těchto jevů v krajině a jejich dopadům na lidskou společnost.

Svoje vědomosti o přírodních složkách krajiny, jejich proměnách v čase a interakcích s aktivitami člověka postavíte na pevné základy. Studium přináší komplexní pohled na souvislosti mezi složkami přírodního prostředí krajiny, současně se však budete profilovat v některé z disciplín fyzické geografie (klimatologie, hydrologie, geomorfologie, pedogeografie, biogeografie).

V průběhu studia dostanete příležitost zapojit se do výzkumných projektů týkajících se například změn klimatu, hydrometeorologických extrémů, vlivu člověka na říční systémy, modelování rostlinných invazí či studia polární oázy v okolí stanice J. G. Mendela v Antarktidě. Se znalostmi a dovednostmi z fyzické geografie najdete uplatnění v týmech zaměřených na environmentální a krajinnou problematiku jak v soukromém sektoru, tak ve státních službách.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste absolventi bakalářského studia zaměřeného na geografii, environmentalistiku, ochranu životního prostředí, krajinné inženýrství nebo příbuzného oboru?
  • Chcete porozumět časoprostorovým souvislostem dynamických jevů v krajině a tomu, jak velké riziko představují pro bezpečí a ekonomické aktivity člověka?
  • Chcete se hlouběji ponořit do některé z disciplín fyzické geografie?
  • Rádi byste si osvojili nejnovější metody a techniky terénního a laboratorního výzkumu krajiny?
  • Máte chuť účastnit se vědecko-výzkumných aktivit v tuzemsku i zahraničí?
  • Chcete ve svém budoucím povolání ovlivňovat k lepšímu stav krajiny a životního prostředí, které společně obýváme?

Pojďte s námi studovat věčně proměnlivou mozaiku krajiny a procesy, které ji utvářejí.

„Procesy a vztahy v kulturních a přírodních krajinách v prostorových souvislostech“

Praxe

Součástí studia je volitelná provozní praxe ve spolupracujících komerčních firmách, v institucích státní správy a samosprávy nebo na akademických pracovištích. Mimo nabídku našich partnerských institucí je možností domluvit si praxi samostatně v organizaci, která náplní své činnosti nejlépe odpovídá vašim odborným zájmům.

Příkladem organizací, kde lze absolvovat praxi během studia je Český hydrometeorologický ústav, Agentura ochrany přírody a krajiny, odbory krajských úřadů či soukromé projekční kanceláře zabývající se krajinou. Během studia se rovněž budete pravidelně setkávat s odborníky z praxe, kteří prezentují výsledky svojí práce v rámci oborového semináře.

Nedílnou součástí studia je získávání zkušeností s metodami fyzicko-geografického výzkumu během terénní výuky, práce v laboratoři environmentální geografie a v počítačových učebnách. Zkušenosti můžete sbírat rovněž na geografických pracovištích našich partnerských univerzit v zahraničí, například v Oslu, Berlíně, Lyonu, Wroclawi či Szegedu.

Chcete vědět víc?

Informace o přijímacím řízení, průběhu a podmínkách studia lze nalézt na webových stránkách Geografického ústavu (http://www.geogr.muni.cz/).

Uplatnění absolventů

Poptávka trhu práce po odbornících schopných řešit v širších souvislostech problémy současné krajiny a navrhovat jejich optimální řešení stále narůstá. V poslední době se opakovaně setkáváme s žádostmi našich dřívějších absolventů, dnes zaměstnanců nejrůznějších soukromých subjektů na řídících pozicích, o šikovné absolventy. Naši bývalí studenti dnes zpracovávají povodňové plány, vytvářejí koncepce revitalizace vodních toků či posuzují vliv investičních záměrů na životní prostředí. 

Široké uplatnění najdou nejen v komerčním sektoru, ale i institucích státní správy a samosprávy jako jsou úřady obcí s rozšířenou působností nebo krajské úřady (často odbory životního prostředí nebo územního plánování).

Absolventi se zájmem o práci ve výzkumných institucích se dobře uplatňují v rezortních ústavech ministerstev, například Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM nebo Centrum dopravního výzkumu, ale také v ústavech Akademie věd, například Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe) nebo Ústav geoniky.

Podmínky přijetí

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/ - požadavky k bakalářské zkoušce.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzická geografie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.