Mikrobiologie

Život na této planetě se obejde bez lidí, nikoliv však bez mikrobů. Adolf Branald

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Cílem studia magisterského navazujícího programu Mikrobiologie je pochopení široké problematiky této vědní disciplíny a ujasnění si vzájemných souvislostí mezi jejími jednotlivými směry. Absolvent programu bude po teoretické i praktické stránce ovládat problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, a to včetně epidemiologie.

Studenti získají znalosti i z oblasti ekologie mikroorganizmů, významu mikroorganizmů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Široký záběr poskytovaných vědomostí a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou přizpůsobivost absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Naučí se systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty v laboratoři, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně je prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.

Při zpracovávání diplomové práce studenti získávají zkušenosti s běžným provozem mikrobiologické laboratoře podle zvoleného zaměření. Pracoviště spolupracuje s výzkumnými ústavy i odbornými pracovišti Akademie věd ČR a s mnoha zahraničními univerzitami. Aktivní studenti se mohou zapojit do projektů řešených na Oddělení mikrobiologie MU, ale i na spolupracujících partnerských zahraničních pracovištích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímají tě biotechnologie?
  • Baví tě práce v laboratoři?
  • Chceš se dozvědět, jak fungují mikrobi a jak ovlivňují život na zemi?
  • Zajímá tě, jak omezit znečištění životního prostředí?
  • Jsi schopen systematické práce individuálně nebo v týmu?
  • Chceš mít uplatnění v perspektivním oboru?

Je velmi vhodné, pokud uchazeč o magisterské studium absolvoval již výuku se zaměřením na mikrobiologii v bakalářském stupni studia.

Praxe

Odborná praxe není povinnou součástí studia programu Mikrobiologie.

Chcete vědět víc?

MU Přírodovědecká fakulta: http://www.sci.muni.cz/

Ústav experimentání biologie: http://www.sci.muni.cz/cz/UEB/

Oddělení mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/

Facebook Odd.mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/facebook/

Uplatnění absolventů

Absolventi navazujícího magisterského programu Mikrobiologie nacházejí uplatnění především v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ve zdravotnictví, v ústavech Akademie věd ČR, na různých pozicích ve společnostech se zaměřením na tvorbu a ochranu životního prostředí, v orgánech státní správy a samosprávy (Krajské úřady, Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav) i na ministerstvech.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní disciplíny


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mikrobiologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.