Mikrobiologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem studia magisterského navazujícího programu Mikrobiologie je pochopení široké problematiky této vědní disciplíny a ujasnění si vzájemných souvislostí mezi jejími jednotlivými směry. Absolvent programu bude po teoretické i praktické stránce ovládat problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, a to včetně epidemiologie.

Studenti získají znalosti i z oblasti ekologie mikroorganizmů, významu mikroorganizmů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Široký záběr poskytovaných vědomostí a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou přizpůsobivost absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Naučí se systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty v laboratoři, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně je prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.

Při zpracovávání diplomové práce studenti získávají zkušenosti s běžným provozem mikrobiologické laboratoře podle zvoleného zaměření. Pracoviště spolupracuje s výzkumnými ústavy i odbornými pracovišti Akademie věd ČR a s mnoha zahraničními univerzitami. Aktivní studenti se mohou zapojit do projektů řešených na Oddělení mikrobiologie MU, ale i na spolupracujících partnerských zahraničních pracovištích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímají tě biotechnologie?
  • Baví tě práce v laboratoři?
  • Chceš se dozvědět, jak fungují mikrobi a jak ovlivňují život na zemi?
  • Zajímá tě, jak omezit znečištění životního prostředí?
  • Jsi schopen systematické práce individuálně nebo v týmu?
  • Chceš mít uplatnění v perspektivním oboru?

Je velmi vhodné, pokud uchazeč o magisterské studium absolvoval již výuku se zaměřením na mikrobiologii v bakalářském stupni studia.

„Život na této planetě se obejde bez lidí, nikoliv však bez mikrobů.
Adolf Branald“

Praxe

Odborná praxe není povinnou součástí studia programu Mikrobiologie.

Chcete vědět víc?

MU Přírodovědecká fakulta: http://www.sci.muni.cz/

Ústav experimentání biologie: http://www.sci.muni.cz/cz/UEB/

Oddělení mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/

Facebook Odd.mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/facebook/

Uplatnění absolventů

Absolventi navazujícího magisterského programu Mikrobiologie nacházejí uplatnění především v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ve zdravotnictví, v ústavech Akademie věd ČR, na různých pozicích ve společnostech se zaměřením na tvorbu a ochranu životního prostředí, v orgánech státní správy a samosprávy (Krajské úřady, Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav) i na ministerstvech.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní disciplíny


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mikrobiologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.