Učitelství historie pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Tento program navazuje na bakalářský program Historie. Je vhodný pro ty z vás, kteří uvažují o práci učitele dějepisu na středních školách nebo přemýšlí o práci v oblasti didaktiky dějepisu v institucích, jako jsou muzea, galerie, hrady či zámky.

V průběhu studia rozvinete schopnosti rozpoznávat, které části tématu je vhodné předávat studentům střední školy. Naučíte se rozeznat, které složky historické skutečnosti jsou důležité, přitažlivé, stále živé anebo rozporně hodnocené. Ty se pak naučíte zpracovat způsobem, který vzbudí zájem publika a podnítí je k dalšímu shromažďování informací a promýšlení interpretací.

Studium probíhá zpočátku formou teoretické výuky, která postupně přechází do formy didaktické dílny. V ní budete mít možnost si „nanečisto“ vyzkoušet výuku v kroužku svých kolegů a pod dohledem vyučujícího. Důraz klademe na aktivizační formy výuky, schopnost vyvolat ve třídě debatu a zájem o téma. Sami si také budete připravovat návrhy projektové výuky z oblasti regionálních dějin.

Program je bohatý na praktickou výuku. Budete se učit jak v prostředí střední školy, tak v Moravském zemském muzeu. Zde se budete školit a získávat praxi v oblasti muzejní pedagogiky. Současně jde o přirozenou cestu k pozdějšímu získání pracovního místa.

Je studium programu pro vás?

  • Máte zájem o historii a chcete se věnovat zvyšování povědomí o dějinách u mládeže i veřejnosti?
  • Vidíte dějiny jako zdroj poučení pro současný život a pro hodnotovou orientaci člověka?
  • Jste komunikativní, schopni práce v kolektivu, máte empatický přístup k lidem?
  • Toužíte zkoušet nové věci a jste schopni tvůrčí práce s historickou látkou?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Praxe

Výuka v programu má výrazně praktické zaměření. Díky „výuce nanečisto“ budete mít možnost vyzkoušet si získané teoretické znalosti a dovednosti a zvýšíte si své sebevědomí ještě před zapojením do praxe.

Praktická výuka probíhá na středních školách nebo v některé paměťové instituci jako jsou například muzea nebo galerie. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou středních škol, ve kterých se budete moci zapojit. Můžete si také praxi zajistit sami na střední škole podle vaší volby.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi naleznete uplatnění zpravidla jako učitelé středních škol nebo jako pracovníci v oboru muzejní pedagogiky v muzeích, galeriích, střediscích volného času nebo v turistickém ruchu. Pracovat můžete také v oblasti médií, kde zúročíte své znalosti historie, kompetence v oblasti komunikace nebo schopnosti řízení týmu lidí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez omezení.

Předmět oborové přijímací zkoušky: Písemná oborová zkouška - znalosti v rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989). Uchazeči také doloží motivační dopis v rozsahu 1 normostrany. Motivační dopis vkládejte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 1. 6. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Délka oborového testu je 60 min.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Historie na FF MU.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Historického ústavu.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Filozofické fakulty


Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství historie pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.