Zahraniční pobyty
pro PhD studenty

V rámci doktorského vzdělávání je zásadní, aby studenti získávali nezávislé mezinárodní zkušenosti tak, aby se po absolvování studia postupně stávali nezávislými a samostatnými vědeckými pracovníky. Zahraniční pobyt je důležitou aktivitou v rámci doktorského studia, která rozvíjí jak studenta, tak i univerzitu a fakultu.
Proto je pobyt v zahraničí je povinný pro všechny studenty doktorského studia, bez ohledu na to, kdy zahájili studium.
Je to dáno nařízením vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství (Část II., Hlava II., písm. H. bod I. bod 3.). Podmínkou je mezinárodní zapojení do vědecké spolupráce, což znamená především účast na zahraniční stáži v délce minimálně 1 měsíce.

Doktorand i fakulta toto chápou jako společnou a všeobecně výhodnou investici a jsou připraveni se na zajištění mezinárodní stáže spolupodílet, včetně spolu-podílu finančního.
Vedení fakulty vnímá přímé zkušenosti s mezinárodní mobilitou jako standard a nejpřínosnější část doktorského studia, a proto důrazně doporučuje, aby všichni studenti doktorského studia hledali způsoby, jak danou stáž absolvovat
Zde naleznete souhrnný přehled možností, díky kterým můžete vyjet na studijní nebo pracovní pobyt, výzkum nebo například i na letní školu; a taky na co rozhodně nezapomenout!

 • Jak mám postupovat?

  Prozkoumejte možnosti zahraničních pobytů a dohodněte se se svým školitelem na nejvhodnějším postupu (jaký pobyt, kde, kdy jej realizovat...). Informujte se zároveň u svého oborového koordinátora!
  Pokud máte na fakultě nějaký pracovní úvazek/pracujete na projektu, nezapomeňte svůj pobyt konzultovat také s řešitelem projektu, svým přímým nadřízeným a personálním oddělení. I oni potřebují vědět, že plánujete vycestovat!

  PhD mobility - proces Souběh doktorského studia a úvazku na fakultě QS ranking - TOP 300 univerzit

 • Jaký typ pobytu je nejvhodnější?

  Ze strany fakulty, která je odpovědná za kvalitu doktorského studia, jsou primárně podporovány dlouhodobější pobyty, u některých zaměřeních, zejména těch experimentálních, může být i vhodnější vycestovat na delší dobu (několik měsíců, semestr atd.). Vždy zvažte relevantnost pobytu vzhledem k Vašemu studijnímu zaměření.

  Jelikož pracujete na svých individuálních výzkumných projektech a dizertačních pracích, jsou pro většinu studentů nejvhodnější volnou zahraniční pobyty zpravidla „PRAKTICKÉ STÁŽE“. V rámci doktorského studia se „STUDIJNÍ POBYTY“ podle definice ERASMUS+ spíše nevyskytují (studijní semestrální pobyty, během kterých studenti zapisují kurzy na hostující univerzitě).

 • Jsem ztracený, na koho se můžu obrátit?

  Informujte se u svého oborového koordinátora na možnosti výjezdu nebo se obraťte přímo na nás na Zahraničním oddělení, rády Vás nasměrujeme.

 • Na co nezapomenout?

  Dvě důležité věci:
  1) Evidujte svůj pobyt v IS MU!
  2) Využijte svůj pobytu na maximum - načerpejte tolik zkušeností, kolik jen můžete .

Studijní pobyty

Erasmus+ ICM

Program Erasmus+ ICM umožňuje studovat na univerzitách v partnerských zemích programu Erasmus+, tedy v celé řadě zemí neparticipujících na standardním programu Erasmus+. Konkrétní nabídka univerzit se každoročně mění v závislosti na vyhodnocení žádosti Masarykovy univerzity o udělení finančních prostředků a jde především o státy mimo Evropu.

Délka studijního pobytu: 3 až 12 měsíců

Více informací

CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzitních pracovišť. Zaměřuje se na to, co je pro středoevropský region specifické a přispívá k evropské integraci.
Přes tento program je možné vycestovat na krátkodobý i dlouhodobý studijní pobyt nebo letní školu do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Polska, Kosova, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

PřF má v současné době 3 CEEPUS sítě spravované následujícími ústavy: Ústav geologických věd, Ústav Chemie, Ústav fyzikální elektroniky. Vyjet můžete ale i jako freemoveři - mimo dané sítě.

Více informací - CZS

Více informací - Ceepus

Více informací - web DZS

Partnerské univerzity

Masarykova univerzita nabízí i studijní pobyty mimo země EU. Program Partnerské univerzity umožňuje studium na více než 70 partnerských univerzitách mimo Evropskou unii.
Dostupné země: Austrálie, Brazílie, Čína, Gruzie, Chile, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, JAR, Kanada, Kostarika, Mexiko, Rusko, Tchaj-wan, Ukrajina USA.

Délka studijního pobytu: max. 2 semestry

Více informací

Freemover

Program pro freemovery je určený studentům, kteří si sami domluví studijní nebo výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě mimo jakýkoliv výměnný program Masarykovy univerzity (např. Erasmus+), případně mimo jakékoliv mezivládní, meziuniverzitní nebo mezifakultní dohody.
Dostupné země: univerzity z celého světa za předpokladu, že s pobytem souhlasí domácí fakulta/katedra i zahraniční instituce.

Délka pobytu: max. 2 semestry

Více informací

Mezivládní dohody – kvóty a výběrová řízení

Ministerstvo školství každoročně přiděluje stipendijní místa, takzvané kvóty, pro studenty Masarykovy univerzity. Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody. Výběr studentů probíhá na fakultě.
Dostupné země: Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Malta, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.
Délka pobytu: max. 2 semestry

Výběrová řízení umožňují absolvovat zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. 
Studijní pobyt je možné absolvovat ve více než 30 zemích (zahrnuje mimoevropské země i státy EU).
Délka pobytu: max. 2 semestry

Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

Více informací - výběrová řízení

Více informací - kvóty

Fulbright

Fulbrightova komise je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu.

Čeští studenti, vědci a vysokoškolští profesoři, učitelé, ale i lékaři nebo pracovníci s praxí ve státní správě, neziskovém sektoru apod. mohou u Fulbrightovy komise získat finanční podporu pro své studijní, výzkumné a výukové pobyty v USA v rámci různých stipendijních programů. 

Informace o stipendiích najdete na stránkách fulbright.cz.

Více informací

AKTION

Program podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech mezi ČR a Rakouskem. Můžete získat např. stipendia na studijní a vědecké pobyty v Rakousku a na letních jazykové/odborné školy.

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu (elektronicky i poštou - nejpozději s poštovním razítkem příslušného termínu).

Více informací

Visegrádské stipendium

Studenti doktorského stupně mohou získat stipendium od Mezinárodního visegrádského fondu ve výši 2300 eur za semestr na studijní a výzkumné pobyty v zemích Visegrádské čtyřky a dalších zemích regionu.
Na zahraniční pobyt můžete do Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Gruzie, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Polska, Ruské federace, Slovenska, Srbska, Kosova a Ukrajiny.

V zahraničí můžete absolvovat i kompletní studijní program, jelikož Visegrádské stipendium je možné získat až na čtyři semestry. Hostitelská univerzita získává od Mezinárodního visegrádského fondu příspěvek 1500 eur za semestr na pokrytí nákladů spojených s pobytem studenta.

Více informací o přihláškách a pobytech najdete na webu www.visegradfund.org.

Více informací

Praktické stáže

Stáž je skvělá příležitost, jak získat pracovní zkušenosti v zahraničí a zároveň kredity do studia.
Na stážích je skvělé, že si je můžete domluvit na jakékoli instituci, kde byste rádi načerpali zkušenosti, ať už se jedná o laboratoř, výzkumný ústav či jiné pracoviště.
Na praktické stáže je možné vyjet v rámci programů Erasmus+, Freemover nebo např. Stella Junior.

Erasmus+ stáž

Program Erasmus+ podporuje zahraniční stáže (umístění na pracovišti, odborné stáže apod.) pro studenty vysokoškolského studia z programových zemí. Týká se studentů bakalářského a magisterského studia i doktorandů. Těchto příležitostí mohou rovněž využít čerství absolventi.
Stáž můžete absolvovat v jakékoli instituci, kterou oslovíte! 

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+. Jedná se o následující země:

 • členské země EU,
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko),
 • Turecko a Makedonie,
 • mobilita do Švýcarska není možná.

Délka stáže: 2 až 12 měsíců

Více informací

Freemover

Program pro freemovery je určený studentům, kteří chtějí v rámci svého studia na Masarykově univerzitě absolvovat měsíční až semestrální oborovou stáž v zahraničí a nemají možnost využít jiného financování (např. přes program Erasmus+, z fakulty apod.). Jako freemoveři můžete vycestovat na stáž do jakékoliv země světa.

Více informací

Stella Junior

Stella Junior je program skupiny univerzit Compostela (CGU), díky němuž se mohou studenti MU přihlásit na pracovní stáž zveřejněnou v databázi nabídek zahraničních pracovních pobytů, která je dostupná na webu CGU v sekci Stella Junior database.

Program Stella Junior také dvakrát ročně (v březnu a červenci) uděluje dvě jednorázová stipendia ve výši 400 eur na tyto zahraniční stáže. Stipendia jsou přidělována na základě losování.

Více informací

Letní školy

Mezivládní dohody – výběrová řízení a kvóty

Ministerstvo školství každoročně nabízí hned dvě možnosti, jak vycestovat na letní školu:
1) Mezinárodní dohody - kvóty
Díky těmto kvótám mohou studenti absolvovat letní jazykový kurz v zahraničí nebo studovat až dva semestry na partnerských univerzitách v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní dohody. Studenty vybírá a vysílá fakulta.
Dostupné země: Čína, Egypt, Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Malta, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

2) Mezinárodní dohody - výběrová řízení
MŠMT vyhlašuje každý akademický rok výběrová řízení na zahraniční studijní nebo výzkumné pobyty v zemích, s nimiž má Česká republika uzavřené mezivládní dohody. Na tyto až dvousemestrální studijní pobyty se mohou hlásit studenti ze všech vysokých škol v Česku, výběr studentů probíhá centrálně na MŠMT. 
Studijní pobyt je možné absolvovat ve více než 30 zemích (zahrnuje jak mimoevropské země, tak čleské státy EU).

Stipendisté mají možnost požádat na CZS MU o vyplacení náhrad jízdních výdajů.

Více informací -DZS.cz

Letní školy na partnerských univerzitách

Některé partnerské instituce Masarykovy univerzity umožňují studentům i čerstvým absolventům zúčastnit se za zvýhodněných podmínek jimi organizovaných letních škol.
Aktuální seznam letních škol na partnerských univerzitách MU je průběžně aktualizován. 

Více informací

DAAD
DAAD

Německá akademická výměnná služba (DAAD) je sdružení německých vysokých škol, jehož cílem je podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. DAAD nabízí zahraničním studentům řadu stipendií na studijní či výzkumné pobyty nebo letní kurzy. Více informací najdete na webu DAAD

Více informací

Stipendia

Většina mobilitních programů nabízí možnost stipendia. Kromě toho mají všichni doktorští studenti v řádné době studia zvětšené max. o jeden rok (tedy 4+1 let) možnost si požádat o fakultní stipendium z programu A.6.
Důrazně doporučujeme prozkoumat všechny možnosti stipendií během plánování pobytu.

Metodický list k programu A.6 Confirmation of arrival - PhD

Nezapomeňte, že...

... každý pobyt delší než 14 dní musí být evidován v IS MU! My bychom však doporučili evidovat i kratší pobyty ►►►

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Mgr. Kristýna Bajgarová, Bc. Valeriia Denysenko

telefon: 549 49 5051, 3149
e‑mail: ,

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.