Aplikovaná a environmentální geologie

Geologie - věda nepostradatelná pro společnost a pro ochranu přírody

Podat přihlášku

Co se naučíte

Chcete umět řešit environmentální problémy a pochopit rizika v přírodě? Přijďte studovat tento program na Masarykově univerzitě a naučíte se o procesech v neživé přírodě vše potřebné.

Kromě teoretických znalostí získáte i schopnost poznat základní minerály a horniny, fosílie a charakteristické znaky ve stavbě hornin. Naučíme vás, jak se chová voda pod povrchem v zemské kůře a co ohrožuje její vlastnosti a čistotu.

praktických a terénních cvičeních budete pracovat s technikou, která se používá k získávání informací o minerálech, složení hornin a vlastnostech vody. Získaná data pak budete zpracovávat s použitím speciálních počítačových programů a modelů.

Již během studia budete pracovat ve špičkově vybavených laboratořích a zabývat se problematikou stavebních materiálů, nerostných surovin, ochrany vodních zdrojů nebo kontaminace půd.

Můžete se aktivně zapojit do práce ve studentské organizaci SEG Student Chapter, která patří pod mezinárodní organizaci Society of Economic Geologists a pořádá exkurze i do zahraničí na zajímavá ložiska nerostných surovin.

V rámci programu Erasmus+ můžete také vyjet na zahraniční studijní pobyt, kde se mimo jiné zlepšíte i v jazykových dovednostech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete se podílet na ochraně životního prostředí?
  • Jste ochotni pracovat v terénu?
  • Máte zájem podílet se na zajišťování nerostných surovin pro společnost?

Praxe

V laboratorních cvičeních si osvojíte práci s optickými a analytickými přístroji a dalšími nástroji, které se používají pro terénní výzkum.

Uplatnění absolventů

Protože budete mít teoretické znalosti i praktické dovednosti a budete se orientovat v přírodovědných metodách, můžete najít uplatnění v soukromých firmách, které se zabývají hydrogeologií, těžbou surovin nebo inženýrskou a stavební geologií.

Studium vás připraví i na pracovní pozice v administrativě. Váš přehled o procesech v neživé přírodě mohou využít další instituce, jako jsou muzea, výzkumné a jiné instituce zabývající se ochranou přírody, geologií, archeologií a také instituce státní správy.

Kromě pracovních míst v domácích firmách najdete uplatnění i v zahraničí.

Podmínky přijetí

Uchazeči budou ke studiu přijímáni na základě splnění kritérií pro prominutí přijímací zkoušky. Více informací najdete na webu fakulty.

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, bude přijímací zkouška prominuta a budou přijati ke studiu zvoleného studijního plánu.

Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

Písemnou žádost a doklady potvrzující splnění kritérií je nutné zaslat na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 61137 Brno, nejpozději do 31. 8. 2020 (rozhoduje datum odeslání).

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

20. 7. – 31. 8. 2020

Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: