Fyzika – nanotechnologie

Obří možnosti mikroskopického světa

Podat přihlášku

Co se naučíte

Studijní program Fyzika – nanotechnologie vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti současných nanotechnologií z perspektivy fyzikálních jevů uplatněných v praxi.

Studium fyziky vám představí základní zákonitosti přírodních jevů. Nanotechnologie se věnují jevům vycházejícím ze struktury látek na atomové a molekulární úrovni. Vlastnosti materiálů strukturovaných na rozměrech jednotek až stovek nanometrů se přitom výrazně liší od naší běžné lidské zkušenosti.

V čem spočívá význam a perspektivnost studia nanotechnologií? Nanotechnologie jsou prioritou vědní politiky České republiky a Evropské unie, jelikož významně zasahují do téměř všech průmyslových odvětví a umožnují přípravu nových pokročilých materiálů s jedinečnými užitnými vlastnostmi.

Nanotechnologie staví na poznatcích množství vědních disciplín – chemie, fyziky, biologie, medicíny i mikroelektroniky. Studium fyziky se však z pohledu osvojení si klíčových výrobních, diagnostických a funkčních principů jeví jako nejvýhodnější start na cestě k získání co nejuniverzálnějších kompetencí.

Při studiu vás primárně povedeme k dostatečně hlubokému vhledu do základů fyziky a poté k tomu, abyste získané znalosti a dovednosti využili v praktických aplikacích. Například ve vědeckovýzkumných projektech nebo ve spolupráci s firmami.

V rámci studia dostanete možnost prakticky se seznámit s nejmodernějšími experimentálními technikami pro výrobu a charakterizaci nanostruktur. Představíme vám nanotechnologie, které jsou v současné době využívány v praxi a vyvíjeny pro potřeby firem.

Jako absolventi programu získáte také poznatky z elektroniky a vytváření polovodičových struktur a nanostruktur, analýzy povrchů, plazmových a nanotechnologických úprav materiálů, depozičních technik a měřící techniky. Dále získáte přehled a praktické zkušenosti v oblasti použití diagnostických a analytických metod pro přípravu a diagnostiku nanovrstev a nanostruktur.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímají vás nové progresivní technologie, a chcete se účastnit jejich prosazování v praxi?
  • Toužíte pochopit, jak věci skutečně fungují, abyste mohli sami objevovat jejich nová uplatnění?
  • Považujete práci v laboratoři za smysluplnou a potřebnou činnost?
  • Chcete být žádaným odborníkem ve svém oboru?

Pokud jste na otázky odpověděli ano a není vám fyzika zcela cizí, budeme se na vás těšit.

Praxe

Během studia budete na denní bázi řešit aktuální témata v oblasti nanotechnologií, a to teoreticky i experimentálně. Tato témata jsou přímo provázána se současnými potřebami českých i zahraničních firem.

Můžete se zapojit i do řešení vědeckých a výzkumných projektů a spolupracovat tak s předními high-tech firmami. Budete pracovat na nejmodernějších analytických přístrojích a zařízeních pro vytváření nanovrstev a nanostruktur.

V rámci volitelných předmětů pak můžete absolvovat odbornou praxi ve firmě.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete mít vedle teoretických znalostí a praktických poznatků v oboru nanotechnologie také multidisciplinární znalosti z oborů fyziky, matematiky a chemie.

Tento typ vzdělání vám umožní dobře se uplatní v pozicích, které zajistí rychlý transfer nanotechnologií do praxe a jejich bezproblémové využívání.

Absolventi tohoto programu jsou velmi žádaní. Díky své schopnosti analytického uvažování, širokému přehledu v oboru a schopnosti prakticky řešit fyzikální problémy můžete najít uplatnění nejen v akademické a vědecké sféře, ale také ve světových technologických firmách působících v České republice i v zahraničí. Jsou jimi například Thermo Fisher Scientific, Tescan, Honeywell, Platit, On Semi či Rigaku Innovative Technologies Europe.

Pokud se rozhodnete nepokračovat ve studiu na magisterském stupni, uplatnění naleznete ve vědeckovýzkumných ústavech a laboratořích i v high-tech firmách pracujících s nanotechnologiemi.

„V rámci bakalářského studia jsem vystudoval nanotechnologie, teď pokračuji v navazujícím magisterském oboru Fyzika plazmatu. V současné době pracuji na částečný úvazek jako patentový specialista ve společnosti PatentEnter. Mimo jiné se zabývám patenty v oblasti elektronové mikroskopie, elektroniky a různé přístrojové techniky. Zde je nutné mít alespoň základní znalosti elektroniky a fyzikálních principů skrývajících se za fungováním daného vynálezu, což jsou věci, se kterými jsem se ve velké míře setkal v rámci svého studia.“

Michal Štipl
absolvent a specialista v PatentEnter

Podmínky přijetí

Uchazeči budou ke studiu přijímáni na základě splnění kritérií pro prominutí přijímací zkoušky. Více informací najdete na webu fakulty.

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, bude přijímací zkouška prominuta a budou přijati ke studiu zvoleného studijního plánu.

Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

Písemnou žádost a doklady potvrzující splnění kritérií je nutné zaslat na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 61137 Brno, nejpozději do 31. 8. 2020 (rozhoduje datum odeslání).

Kritéria hodnocení

Splnění podmínek pro prominutí PZ

Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

20. 7. – 31. 8. 2020

Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: