Životní prostředí a zdraví

Vzdělání pro zdravou budoucnost

Podat přihlášku

Co se naučíte

Zajímá vás problematika životního prostředí? Láká vás mezioborovost na pomezí biologie a chemie? Díky studiu programu Životní prostředí a zdraví, který je v České republice zcela jedinečný, se dobře zorientujete v komplexních environmentálních problémech. A odhalíte jejich souvislosti, příčiny, následky i řešení.

V předmětech, které vedou vynikající odborníci, se seznámíte s vlastnostmi jednotlivých složek životního prostředí i s problematikou zhoršování jejich kvality a znečištění. Dále se dozvíte, jak se v prostředí chovají toxické látky a jaké jsou jejich účinky na zdraví člověka, lidskou společnost, ostatní živé organismy, přírodní společenstva i celé ekosystémy.

Kromě zajímavé teorie vás čeká i praktická výuka – zúčastníte se seminářů, laboratorních praktik, terénních cvičení i exkurzí.

Na případových studiích se prostřednictvím příběhů naučíte samostatně řešit problémy a propojovat zdánlivě abstraktní znalosti s reálnými výzvami. Získáte také důležité přenositelné dovednosti, jako je práce s informacemi a daty, jejich analýza a kritické hodnocení, interpretační, prezentační a komunikační dovednosti, schopnost vědecké diskuze a příprava odborného textu.

Zlepšíte i své jazykové kompetence. Zejména pak v anglickém jazyce, se kterým se budete setkávat při výuce i čtení odborné literatury.

Při studiu vám bude sloužit špičkově vybavené výzkumné a výukové zázemí. K dispozici budete mít například výzkumné centrum RECETOX zaměřené na výzkum toxických látek v prostředí. Do výzkumných aktivit tohoto pracoviště se přitom zapojíte už během studia. Čeká vás celá řada zajímavých oblastí a výzkumných otázek, kterým se můžete věnovat. Zjistíte například:

 • V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu, zpomalovače hoření nebo impregnační nátěry?
 • Může smartphone či tablet kontaminovat vaše vnitřní prostředí?
 • Proč ryby v řekách mění pohlaví?
 • Jaké dopady na životní prostředí a zdraví lidí má vysoká spotřeba pesticidů v zemědělství?
 • Co je uhlíková stopa a jaké technologie ji mohou mít negativní?
 • Jak se měří stres a co je to hnědý tuk?
 • Jak spočítat pravděpodobnost výskytu závažných onemocnění?
 • Studijní program vás připraví k samostatné odborné práci v oblasti hodnocení a regulace znečištění životního prostředí a souvisejících dopadů na člověka a ekosystémy. A to nejen v podmínkách České republiky, ale i v kontextu Evropy a globalizovaného světa. Vzhledem k rostoucí degradaci životního prostředí s negativním dopadem na zdraví člověka a ekosystémů je taková odbornost v současné společnosti velice žádaná.

  Je studium programu pro vás?

  Opovězte si na tyto otázky:

  • Máte pozitivní vztah k přírodním vědám, zejména k biologii a chemii?
  • Zajímá vás problematika životního prostředí?
  • Chcete ve své budoucí profesi přispět k řešení environmentálních problémů?
  • Vnímáte mezioborové znalosti a přístupy jako pozitivum?

  Pokud ano, pak je studium tohoto programu pro vás ideální volbou.

  Praxe

  Do kontaktu s praxí se dostanete na seminářích se zvanými experty i na exkurzích do míst, jako jsou observatoř Českého hydrometeorologického ústavu Košetice, čistírny odpadních vod, akreditované analytické a ekotoxikologické laboratoře a další.

  Nebo přímo na individuálních praktických stážích, například v analytických laboratořích resortů, v komerčních laboratořích nebo na odděleních environmentálního managementu v průmyslu. Vybírat si ale můžete i ze široké nabídky stáží v zahraničí, a to díky naší síti zahraničních univerzit, se kterými spolupracujeme.

  Uplatnění absolventů

  Jako absolvent budete mít široké mezioborové znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemického znečištění životního prostředí a jeho důsledků pro zdraví lidí a ekosystémů.

  Budoucím zaměstnavatelům budete moci nabídnout nejen rozsáhlé znalosti biologie, chemie a environmentální problematiky, ale též škálu praktických dovedností od provádění laboratorních a terénních postupů po schopnost kritického myšlení, práci s odbornými informacemi a statistickou analýzu dat.

  Uplatnění najdete zejména jako mezinárodně konkurenceschopní odborníci na chování a účinky chemických látek v životním prostředí, toxicitu a ekotoxicitu.

  Uplatníte se například v průmyslovém sektoru, vodohospodářství, zemědělství, potravinářství, zdravotnickém sektoru, ve vědě a výzkumu, regionální samosprávě a státní správě.

  Zkrátka kdekoli, kde je třeba řešit nakládání s chemickými látkami, jejich regulaci, odpadové hospodářství, ochranu životního prostředí, environmentální management, ochranu veřejného zdraví, prevenci a související legislativu.
  Typickými pracovními činnostmi, na něž vás studium připraví, jsou:

  • kvalifikované odběry vzorků vody, půdy a ovzduší
  • chemické, fyzikální a biologické analýzy přírodních vzorků – vody, půdy, ovzduší, bioty
  • experimentální testování toxicity a ekotoxicity
  • hodnocení, schvalování a kontrola pesticidů, hnojiva veterinárních léčiv
  • odborné posuzování vlivu chemických látek na ekosystém a hodnocení dopadů průmyslu, zemědělství, dopravy a osídlení na životní prostředí
  • příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu životního prostředí
  • vzdělávací činnost v environmentální výchově
  • hodnocení a odstraňování environmentálních rizik
  • provádění a hodnocení sanací kontaminovaných míst.

  Podmínky přijetí

  Uchazeči budou ke studiu přijímáni na základě splnění kritérií pro prominutí přijímací zkoušky. Více informací najdete na webu fakulty.

  Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, bude přijímací zkouška prominuta a budou přijati ke studiu zvoleného studijního plánu.

  Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

  Písemnou žádost a doklady potvrzující splnění kritérií je nutné zaslat na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 61137 Brno, nejpozději do 31. 8. 2020 (rozhoduje datum odeslání).

  Kritéria hodnocení

  Splnění podmínek pro prominutí PZ

  Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Termíny

  20. 7. – 31. 8. 2020

  Termín pro podání přihlášek

  Termíny přijímacích zkoušek

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Předměty

  Jak může vypadat vaše studium:

  Jednooborové studium

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ne
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI


  Nebo nám pošlete e-mail

  prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail: