Pokyny a šablony pro bakalářské a diplomové práce

Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských a  diplomových prací na Přírodovědecké fakultě MU. K vypracování těchto prací s povinnými částmi můžete použít šablony, které jsou dostupné ke stažení níže.

Součástí závěrečné práce je kopie oficiálního platného zadání práce bez vlastnoručních podpisů. Do elektronické verze se vloží platná oskenovaná kopie tohoto zadání taktéž bez vlastnoručních podpisů.

V souladu se Studijním a zkušebním řádem MU musí být práce odevzdána v elektronické podobě ve formátu PDF do Archivu závěrečné práce nejpozději v den stanovený harmonogramem akademického roku. Předseda komise pro SZZ může vyžadovat i odevzdání jednoho výtisku práce v termínu, který sám určí, ne však dříve než ve výše uvedený den. Informace o termínu odevzdání výtisku práce musí být studentovi sdělena nejméně tři pracovní dny před určeným termínem odevzdání výtisku.

Na způsob vazby výtisku nejsou stanoveny žádné požadavky.

Závěrečné práce v cizím jazyce

V případě, že v zadání závěrečné práce není explicitně uvedena možnost jejího vypracování v cizím jazyce (např. slovensky), může student o tuto možnost požádat. Žádost se podává prostřednictvím Úřadovny v IS MU. Informaci, jak postupovat při podávání žádosti, naleznete zde. Žádosti bude vyhověno, pokud bude doporučena vedoucím práce a jeho nadřízeným ředitelem ústavu. O vypracování závěrečné práce v angličtině není třeba žádat, ale je nutné mít tento jazyk práce uvedený v zadání závěrečné práce. Povinné části závěrečných prací v cizím jazyce se řídí Opatřením děkana 3/2019.

ZP v angličtině a slovenštině
Název ZP a popis na deskách: ČJ
Zadání práce: ČJ
Poděkování: ČJ
Prohlášení: ČJ
ZP v angličtině
Bibliografický záznam: ČJ + AJ
Abstrakt: ČJ + AJ
ZP ve slovenštině
Bibliografický záznam: ČJ + SJ + AJ v tomto pořadí
Abstrakt: ČJ + SJ + AJ v tomto pořadí

Skrytí závěrečné práce

Žádost o skrytí závěrečné práce podává student v úřadovně přes agendu Žádost o skrytí závěrečné práce. Postup podání žádosti je uveden zde. Student v žádosti uvede, které části (kapitoly) mají být skryty a jaké jsou důvody pro jejich skrytí. Nepublikovaná data nejsou dostatečným důvodem pro skrytí. Skrytí je dle zákona možné pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Uveďte nezbytnou dobu pro odložení zveřejnění části závěrečné práce, ne však déle než na dobu 3 let.

Šablony

Šablony a návod k jejich používání najdete zde.

Jak napsat diplomovou práci - videokurz pro studenty Mgr a Bc studia zdarma

V rámci fondu rozvoje MU vznikly videopřednášky, radící studentům při psaní diplomové případně i bakalářské práce. Videokurz mimo jiné zahrnuje tipy, jak omezit prokrastinaci a přinutit se začít pracovat. Videa jsou dostupná prostřednictvím Informačního Systému ve složkách: Dokumenty-->Přírodovědecká fakulta -->Videonahrávky-->Jak napsat DP /do/sci/video/Jak_napsat_DP/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.