Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 36 - 39) a směrnicí č. 1/2017 o rigorózním řízení.

Výše ​poplatků za rigorózní řízení je stanovena Opatřením děkana č. 7/2017 v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.​

Podávání přihlášek                          1. 9. 2019 – 30. 9. 2019
Na adrese                                         e-přihláška
Rigorózní státní zkoušky                  od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020
Opravné rigorózní státní zkoušky     od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020
Manipulační poplatek                        6000 Kč
Kontakt na studijní oddělení              549 493 577, arychtar@sci.muni.cz

Spolu s průvodkou dodejte na studijní oddělení nejpozději do 30. 9. 2019:

 1. úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (absolventi MU po 1. lednu 1998 nemusí kopie dokladů nechávat ověřovat), 
 2. přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění (před podáním přihlášky uchazeč konzultuje s předsedou komise pro rigorózní zkoušku ve zvoleném programu), 
 3. rigorózní práce ve dvojím vyhotovení v pevné nebo jiné nerozebiratelné vazbě 
 4. čestné prohlášení, že předkládaná rigorózní práce nebyla použita v jiném řízení o udělení akademického titulu.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile studijní oddělení zavede přihlášku k rigoróznímu řízení do Informačního systému MU. Uchazeči z jiných fakult obdrží k tomuto účelu přístupové heslo.

Programy a komise pro rigorózní zkoušku

Program Matematika

Algebra a diskrétní matematika

Složení komise:

 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Radan Kučera, CSc. (předseda)
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
 • Mgr. David Kruml, Ph.D.
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
 • prof. RNDr. Ladislav Skula - FSI VUT Brno
 • prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. - FSI VUT Brno

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Složení komise:

 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (předsedkyně)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. - FSI VUT Brno

Finanční matematika

Složení komise:

 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.(předseda)
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
 • Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
 • prof. Aleš Černý, Ph.D. - Cass Business School, City University London
 • RNDr. Beáta Stehlíková, Ph.D. - MFFI UK Bratislava

Geometrie

Složení komise:

 • prof. RNDr. Josef Janyška, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
 • doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. - MÚ AV pobočka Brno

Matematická analýza

Složení komise:

 • prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
 • doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
 • doc. RNDr. Alexander Lomtatidze, DrSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - FP VUT Brno
 • doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. - FEKT VUT Brno
 • doc. RNDr. Jan Čermák, CSc. - FSI VUT Brno
 • prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. - FAST VUT Brno

Matematické modelování a numerické metody

Složení komise:

 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda)
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 • doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - LDF MENDELU
 • RNDr. Pavel Popela, Ph.D. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. - FSI VUT Brno

Matematika s informatikou

Složení komise:

 • RNDr. Roman Plch, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 • doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. - FEKT VUT Brno
 • prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. - FAST VUT Brno
 • RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. - FI MU
 • doc. Ing. Jan Staudek, CSc. - FI MU

Statistika a analýza dat

Složení komise:

 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (předsedkyně)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
 • Mgr. Jan Koláček, Ph.D
 • doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
 • Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
 • prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. - FSI VUT Brno

Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ

Složení komise:

 • prof. RNDr. Josef Janyška, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc.
 • doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - FSI VUT Brno
 • RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. - KM MENDELU

Učitelství matematiky pro SŠ

Složení komise:

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda)
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
 • prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Janyška, CSc.
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
 • RNDr. Roman Plch, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D. - Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše
 • prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. - FEKT VUT Brno
 • prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Program Biochemie

Biochemie + Analytická biochemie

Složení komise:

 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc, (předseda)
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc. 
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • prof. RNDr. Ivo Frebort, Ph.D. – PřF UP, Olomouc.
 • PhDr. Miroslav Hrstka, Ph.D. - Ústav chemie potravin a biotechnol. , VUT Brno
 • doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. - BFÚ AV ČR v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
 • doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. - Ústav chemie potravin a biotechnol. - VUT Brno
 • doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. - OU  Ostrava
 • prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. - Biochemický ústav LF MU Brno 
 • doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc. - MENDELU Brno

Biomolekulární chemie

Složení komise:

 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (předsedkyně)
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. - NCBR PřF MU
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. - PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46
 • doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. - PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46
 • prof. RNDr. Rudiger Ettrich, Ph.D. - MBÚ AV ČR, v.v.i., Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
 • doc. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D. – PřF UP, Olomouc
 • prof.RNDr. Pavel Hobza, DrSc. – ÚFCH JH AV ČR, Praha
 • doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. - UPOL Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46
 • Mgr. Libor Krásný, Ph.D. - AV ČR Praha, Vídeňská 1083, 142 20
 • Mgr. Michal Kutý, Ph.D. - UFB JU České Budějovice, Branišovská 1160, 370 05
 • doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. - MFF UK Praha, V Holešovičkách 2, 180 00
 • prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. - UPOL Olomouc
 • doc. RNDr. Tomáš Ruml, CSc.- VŠCHT Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. Mgr. David Staněk, Ph.D. - Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha
 • Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D. - AV ČR Praha, Flemingovo nám. 2, 166 28
 • doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D. - Centrum strukturní biologie – Středoevropský technolog. institut
 • doc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.- BFÚ AV ČR, v.v.i., Brno

Program Chemie

Chemie

Předsedové

 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Členové

 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (pouze Učitelství pro SŠ)
 • Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (pouze Učitelství pro SŠ)
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
 • doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D. (pouze CHŽP)
 • prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
 • Ing. Monika Všianská, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • Mgr. Martin Zouhar, Ph.D.

Externí členové

 • RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. - Synthon, Blansko (pouze Organická chemie)
 • doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. – PdF MU
 • doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. - ÚCHŽP CHF VUT Brno (pouze CHŽP)
 • prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. – FCH VUT Brno
 • RNDr. Jiří Čermák, CSc. – UFM AV Brno
 • Mgr. Martin Friak, Ph.D. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. – FCHT VŠCHT Praha
 • prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc (pouze Organická chemie)
 • RNDr. Jaroslav Honza, CSc. – Gymnázium Brno, Vídeňská 47
 • doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. - vedoucí Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (pouze Organická chemie)
 • doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc. - UTB, Zlín (pouze Organická chemie)
 • prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • prof. RNDr. Ladislav Kavan, DrSc. – UFCHJH AV Praha
 • prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. – UTB Zlín
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. – Gymnázium Brno, Terezy Novákové 2
 • RNDr. Vladimír Kysilka, CSc. – VUAB Pharma a.s. Vltavská 53, 252 63 Roztoky
 • prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Jiří Pazourek, CSc – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • doc. RNDr. Michal Roth, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno, Veveří 97, Brno
 • doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc (pouze Organická chemie)
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. – PdF MU
 • prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. – UFI FSI VUT Brno
 • doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. – Ústav analytické chemie AV ČR Brno,Veveří 97, Brno
 • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. – Katedra anorganické chemie PřF UK Praha
 • RNDr. Jiří Toman, CSc. – LABTECH, s.r.o., Polní 23/25, 639 00 Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – Katedra anorganické chemie PřF UP Olomouc
 • prof. Ing. Jan Tříska, CSc. – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Č. Budějovice
 • Mgr. Robert Vícha, Ph.D. - UTB, Zlín (pouze Organická chemie)
 • Mgr. Miroslav Zabadal, Ph.D. - Synthon, Blansko (pouze Organická chemie)

Program Geografie a kartografie

Fyzická geografie

Složení komise:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.(předseda)
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D.  
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
 • prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.

externí členové:

 • doc. Ing. Antonín Buček, CSc. - MENDELU Brno
 • prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. - Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno
 • doc. Ing. Jan Lacina, CSc. - Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno   
 • doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. - PřF UK Praha
 • doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc. - Löw & spol. Brno, Vranovská 102, 614 00 Brno
 • doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - PřF UK Praha

 

Geografická kartografie a geoinformatika

Složení komise:

 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

        externí členové:

 • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – PdF MU
 • RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - FAST VUT Brno
 • Ing. Václav Slaboch, CSc. - VÚGTK Zdiby
 • prof. ing. Václav Talhofer, CSc. - Univerzita obrany Brno
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc   
 • doc. Ing. Josef Weigel, CSc. - FAST VUT Brno

 

Sociální geografie a regionální rozvoj

Složení komise:

 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. (předseda)
 • Mgr. Ivan Andráško, Ph.D.
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

externí členové:

 • doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. - PřF UK Praha
 • doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. - FE ZČU Plzeň
 • RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • RNDr. Pavel Grégr, Ph.D. - Regionální rozvojová agentura Jihomor. kraje, Brno
 • doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF UK Praha
 • RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. - VŠRR
 • doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. - PřF OU Ostrava
 • doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. - AF MENDELU v Brně
 • Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - PdF JČU Č. Budějovice
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. - ESF MU

 

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Složení komise:

 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. (předseda)
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

externí členové:

 • doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. - PdF MU
 • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF UK Praha
 • doc. Irena Smolová, Ph.D. - PřF UP Olomouc
 • doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. - PdF MU
 • RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D. - TU Liberec
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc
 • prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. - PřF OU Ostrava (emeritus)

Program Geologie

Geologie

Složení komise:

předsedové

 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. -  geol. vývoj střední Evropy, hist. geologie, sediment. geologie, regionální geologie, paleontologie
 • doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc. - magmatická a metamorfní petrologie, mineralogie
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. - geolog. vývoj střed. Evropy, regionání geologie
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. - geochemie, environmentální geologie

 

členové interní

 • prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. David Buriánek, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • RNDr. Nela Doláková, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., ústav geologických věd, PřF MU 
 • doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Josef Havíř, Dr., ústav fyziky Země, PřF MU
 • doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., ústav geologických věd, PřF MU  
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., ústav geologických věd, PřF MU  
 • Mgr. Martin Knížek, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Jana Kotková, CSc., ústav geologických věd, PřF MU 
 • Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr., ústav geologických věd, PřF MU
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Adam Říčka, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., ústav geologických věd, PřF MU 
 • Mgr. Radek Škoda, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU 
 • Mgr. Petr Špaček, Dr., ústav fyziky Země, PřF MU
 • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., ústav geologických věd, PřF MU
 • RNDr. Jan Švancara, CSc., ústav fyziky Země, PřF MU
 • RNDr. Václav Vávra, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D., ústav geologických věd, PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc., ústav geologických věd, PřF MU

členové externí

 • RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69
 • RNDr. Juraj Franců, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • Mgr. Milan Geršl, Ph.D., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno 
 • Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Růžena Gregorová, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
 • RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno  
 • Mgr. Martin Hrdlička, Ph.D., Moravské naftové doly, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
 • RNDr. Zuzana Krejčí, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Jiří Málek, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, malek@irsm.cas.cz, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
 • Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Jiří Otava, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Čestmír Tomek, CSc., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • Mgr. Jan Vít, Dr., Česká geologická služba, pobočka Brno, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, jzd@ig.cas.cz, Boční II/1401 141 31 Praha 4

program Antropologie

Antropologie

Složení komise:

 • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (předseda)
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. - Ústav experimentální biologie
 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. - Metropolitní univerzita Praha
 • Ing. Marie Dohnalová, CSc. - Katedra Občanský sektor, Fakulta humanitních studií UK Praha
 • doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. - Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.,Veveří 97, 602 00 Brno
 • prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
 • prof. Ing. arch. Ivan Ruller - Fakulta architektury VUT v Brně

Program Ekologická a evoluční biologie a Experimentální biologie

Biologie

Program Ekologická a evoluční biologie

 

Botanika

Složení komise:

 • prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.  
 • Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
 • doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. - Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • RNDr. Karel Sutorý, CSc. - Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno

 

Zoologie (Zoologie, Hydrobiologie, Parazitologie)

Složení komise:

 • prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (předseda) - terestričtí bezobratlí
 • doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (předseda) - hydrobiologie
 • doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (předseda) - parazitologie
 • doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (předseda) - vertebratologie
 • doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
 • doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja. Ph.D.
 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. 
 • doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
 • doc. RNDr.Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. - JU Č. Budějovice, VURH, prac. Pohořelice - ÚBO, Brno
 • doc. Mgr. Marcel Honza, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Brno
 • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Brno
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, AF MZLU Brno
 • prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. - Ústav parazitologie, VFU Brno
 • prof. RNDr. Jan Zima, Dr.Sc. - ÚBO, AV ČR v.v.i., Brno

 

Učitelství biologie pro střední školy

Složení komise:

 • doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (předseda)
 • doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (alternující předsedkyně) + člen
 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
 • RNDr. Arnošt Krška, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
 • doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
 • Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. Ing. Stanislav Lusk, CSc. - ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno

 

 

 Program Experimentální biologie

 

Speciální biologie

Směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

Složení komise:

 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (předseda) + člen
 • doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
 • Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • RNDr. Milan Číž, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • MVDr. Martin Faldyna Ph.D. - VÚ veterinárního lékařství Brno
 • prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. - ÚEB, Královopolská 135, Brno
 • Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. - Technologická fakulta, Univerzita Tomáše Bati
 • RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno
 • Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství
 • doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc. - Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno
 • RNDr. Antonín Lojek, CSc. - ÚEB, Královopolská 135, Brno
 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - VFU v Brně
 • RNDr. Miroslav Machala, CSc. - VÚ veterinárního lékařství Brno
 • MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. - VÚVeL, Hudcova 70, 621 00, Brno
 • Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Brno
 • Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D. - Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. - BFÚ AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno

směr Experimentální biologie rostlin

Složení komise:

 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (předsedkyně)
 • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (alternující předseda) + člen
 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Čermák, CSc. - Lesnická fakulta MENDELU
 • RNDr. Karel Fiala, CSc. - Botanický ústav AV ČR v.v.i.
 • Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. – Agronomická fakulta MENDELU
 • prof. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. – Ústav výzkumu globální změny AV ČR

směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Složení komise:

 • doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (alternující předseda) + člen
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
 • doc. RNDr. Alena Španová, CSc.  
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • MVDr. Pavel Alexa, CSc. - Podemlýn 79/1, 664 31 Lelekovice
 • doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. - Mikrobiologický ústav FN a sv.Anny, Brno
 • RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Valtice
 • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - MBÚ FN USA, Pekařská 53, 656 91 Brno
 • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. - UTB Zlín
 • doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc. - Lékařská fakulta MU Brno  

 směr Ekotoxikologie

Složení komise:

 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (předseda)
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. - VŠCHT Praha
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Mendelova Univerzita, Brno
 • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Dipl. ECZM - VFU Brno

 

Molekulární biologie a genetika

Složení komise:

 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. – (předseda) + člen
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. - (alternující předseda) + člen
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., MSc.
 • prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. - FVU,Brno, Fak. veterinárního lékařství
 • prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i.
 • prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno

 

Matematická biologie

Složení komise:

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (předseda)
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (předseda)
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda)
 • prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
 • RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 • MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. - LF UP a FN Olomouc
 • doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 • Tomáš Kulhánek, Ph.D. - Scientific Computing Department, STFC Daresbury Laboratory, United Kingdom
 • RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Natálie Martínková, Ph.D.- ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno
 • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. – FI MU
 • prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D. - odd. medicínské informatiky a biostatistiky, Ústav informatiky AV ČR Praha

program Fyzika

Fyzika plazmatu, Fyzika kondenzovaných látek, Teoretická fyzika a astrofyzika

Předsedové:

 • prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Členové:

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
 • doc. RNDr. Karel Navrátil, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Ondráček, CSc.
 • prof. RNDr. David Trunec, CSc.
 • prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
 • prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc. - ÚFI FSI VUT, Brno
 • doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. - ÚTF MFF UK, Praha
 • prof. RNDr. Ján Pišút, CSc. - Fak. matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
 • prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. - MFF UK, Praha
 • RNDr. Ilja Turek, DrSc. - ÚFM AV ČR v.v.i., Brno

 

Biofyzika

Předsedové:

 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. - LF MU předseda
 • prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. zastupující předseda + člen

Členové:

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D.
 • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Bezděk, CSc. - BFÚ AV ČR
 • prof. RNDr. Jan Nauš, CSc. - PřF UP Olomouc
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. - ZSF JČU České Budějovice

Učitelství fyziky

Předseda:

 • prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Členové:

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
 • doc. RNDr. Dominik Munzar, Dr.
 • prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. - MFF UK, Praha
 • prof. RNDr. Petr Dub, CSc. - ÚFI FSI VUT
 • doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. - ÚTF MFF UK, Praha
 • prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. - PřF OU v Ostravě

Předměty rigorózní zkoušky

Antropologie

 • Antropologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Povinný

 • Principy geologie

Volitelné / nutno vybrat celkem 3 předměty z následující nabídky, minimálně dva aplikované

TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

 • Geochemie
 • Geofyzika
 • Historická a stratigracká geologie
 • Kvartérní geologie a karsologie
 • Magmatická a metamorfní petrologie
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Regionální geologie
 • Sedimentární geologie
 • Tektonika

APLIKOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Environmentální geologie
 • Hydrogeologie
 • Mechanika zemin a zakládání staveb
 • Ložisková geologie

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Povinný předmět

 • Aplikace v geografii a geoinformatice

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aplikace ve fyzické geografii
 • Aplikace v sociální geografii a regionálním rozvoji
 • Aplikace v kartografii a dálkovém průzkumu Země

Aplikovaná matematika

Uchazeč vybírá jeden z předmětů širšího základu a jeden předmět dle zaměření.


A. Předměty širšího základu

 • Pravděpodobnost, statistika a analýza dat

B. Předměty zaměření

 • Teorie pravděpodobnosti
 • Statistická inference
 • Lineární regresní modely
 • Vyhlazovací techniky
 • Výpočetní statistika
 • Analýza přežití
 • Mnohorozměrné statistické metody
 • Náhodné procesy
 • Analýza funkcionálních dat
 • Neparametrické statisické metody
 • Bayesovské metody
 • Ekonometrie

A. Předměty širšího základu

 • Aplikovaná matematika

B. Předměty zaměření

 • Numerické metody
 • Numerické modelování
 • Matematické modelování
 • Dynamické systémy

Biochemie

Povinné

 • Biochemie

Dva předměty volitelné ze 4 možných

 • Analytická chemie
 • Organická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Molekulární biologie

Biologie člověka

 • Biologická antropologie
 • Antropogenetika

Botanika

 • Fylogeneze a diverzita rostlin
 • Obecná geobotanika a ekologie

Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Fyziologie
 • Imunologie
 • Vývojová biologie

Fyzická geografie

Povinný

 • Obecné otázky fyzické geografie

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Geomorfologie
 • Klimatologie
 • Hydrologie
 • Pedogeografie
 • Biogeografie
 • Krajinná ekologie
 • Environmentální geografie
 • Polární geovědy

Fyzika

Předměty dle zaměření

 • Teoretická fyzika
 • Astrofyzika
 • Fyzika plazmatu
 • Fyzika kondenzovaných látek
 • Biofyzika

Geografická kartografie a geoinformatika

Povinný

 • Obecné otázky z kartografie, geoinformatiky a DPZ

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v kartografii
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v geoinformatice
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v DPZ

Geologie

Povinné

 • Principy geologie

Volitelné / nutno vybrat celkem 3 předměty z následující nabídky, minimálně dva teoretické

TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

 • Geochemie
 • Geofyzika
 • Historická a stratigrafická geologie
 • Kvartérní geologie a karsologie
 • Magmatická a metamorfní petrologie
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Regionální geologie
 • Sedimentární geologie
 • Tektonika

APLIKOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Environmentální geologie
 • Hydrogeologie
 • Mechanika zemin a zakládání staveb
 • Ložisková geologie

Chemie

Povinný předmět

 • Metody chemického výzkumu

2 volitelné předměty z výběru (dle zaměření rigorózní práce)

 • Zaměření analytická chemie
 • Spektroskopické metody
 • Analytické instrumentální metody (separační metody, elektroanalytické metody)
 • Zaměření anorganická chemie
 • Systematická anorganická chemie
 • Koordinační a organometalická chemie
 • Zaměření biofyzikální chemie
 • Teoretické metody biofyzikální chemie
 • Experimentální metody biofyzikální chemie
 • Zaměření fyzikální chemie
 • Statistická termodynamika a termodynamika nerovnovážných procesů
 • Kinetika chemických procesů
 • Zaměření materiálová chemie
 • Metody studia struktury a vlastností materiálů
 • Příprava a vlastnosti materiálů
 • Zaměření organická chemie
 • Struktura a reaktivita organických molekul a mechanismy jejich reakcí
 • Organická syntéza
 • Zaměření strukturní chemie
 • Teoretické metody strukturní chemie
 • Experimentální metody strukturní chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Povinné předměty

 • Chemie a metodiky konzervování-restaurování předmětů z org.materiálů (textil, dřevo, kůže, papír)
 • Chemie a metodiky konzervování-restaurování předmětů z anorg. materiálů (kovy,kámen,keramika, porcelán, sklo)
 • Vybrané analytické metody pro oblast konzervování-restaurování
 • Volitelné předměty (vybrat jeden z nabídky)
 • Polymery a plasty v konzervátorsko-restaurátorské praxi
 • Chemie (volitelně anorganická, organická, fyzikální, analytická, užitá)
 • Základy z muzeologie a dějin umění

Matematika

A. Předměty širšího základu

 • Teorie množin
 • Klasická algebra
 • Matematická logika

B. Předměty zaměření

 • Teorie čísel
 • Teorie kategorií
 • Teorie pologrup
 • Univerzální algebra
 • Uspořádané množiny a uspořádané algebraické struktury

A. Předměty širšího základu

 • Základy teorie okruhů a těles
 • Obyčejné diferenciální rovnice

B. Předměty zaměření

 • Diferenciální geometrie křivek a ploch v trojrozměrném Euklidovském prostoru
 • Diferencovatelné variety, základy Riemannovy geometrie
 • Algebraická topologie

A. Předměty širšího základu

 • Funkcionální analýza

B. Předměty zaměření

 • Obyčejné diferenciální rovnice
 • Analýza v komplexním oboru
 • Variační počet

A. Předměty širšího základu

 • Teoretická informatika: algoritmy, modely počítačů, automaty a jazyky
 • Matmatická logika

B. Předměty zaměření

 • Operační systémy a počítačové sítě
 • Funkcionální analýza
 • Numerické metody

Mikrobiologie

 • Obecná biologie
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie

Molekulární biologie a genetika

 • Molekulární biologie
 • Genetika

Ochrana přírody

 • Ohrožení a ochrana rostlinných a živočišných druhů
 • Ekologie
 • Metody biologického monitoringu a managementu biotopů
 • Právo a státní správa v ochraně přírody

Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinný

 • Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Aplikovaná sociální a regionální geografie
 • Čas a prostor v sociální geografii
 • Demografické a sídelní struktury
 • Geografie produkce a spotřeby
 • Venkov, periférie, pohraničí

Učitelství fyziky pro střední školy

 • Klasická mechanika soustav hmotných bodů a kontinua
 • Relativita a astrofyzika
 • Elektřina, magnetismus, elektrodynamika, optika
 • Termodynamika a statistická fyzika
 • Kvantová fyzika
 • Historie fyziky
 • Experimentální fyzika (v případě experimentální rigorózní práce)
 • Elementarizované postupy ve fyzice (v případě rigorózní práce zaměřené do oblasti fyzikálního vzdělávání)

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Povinný

 • Geografické a kartografické vzdělávání

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Fyzická geografie ve vzdělávání
 • Humánní geografie ve vzdělávání
 • Regionální geografie ve vzdělávání
 • Kartografie a geoinformační technologie ve vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy

Povinný předmět

 • Didaktika chemie 1

Volitelný předmět z výběru (dle zaměření rigorózní práce)

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Biochemie
 • Fyzikální chemie
 • Obecná chemie
 • Organická chemie
 • Repetitorium chemie (přehled z obecné, fyzikální, anorganické, organické, analytické chemie a biochemie)

Učitelství matematiky pro střední školy

Povinný

 • Historie matematiky

Jeden z následujících předmětů (dle vlastní volby)

 • Matematická analýza
 • Algebra
 • Geometrie
 • Numerické metody
 • Teorie množin
 • Teorie čísel
 • Pravděpodobnost a statistika
 • Kombinatorika a teorie grafů

Zoologie

 • Fylogeneze a diverzita živočichů
 • Evoluce a chování živočichů
 • Ekologie živočichů, jejich populací a společenstev

Pokyny a šablony pro rigorózní práce

Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých formátech ke stažení níže.

Microsoft Word

Šablona ve formátu *.doc*.docx*.dot*.dotx

LaTeX

Šablona (zde je ukázkový výstup), potřebný stylový soubor, loga a stručný komentář jsou dostupné v jednom balíku (verze 2.1).

V návaznosti na nové opatření děkana, byla vytvořena nová LaTeX šablona. Pro přechod na novou verzi šablony stačí následující:

 • Nahradit soubor sci.muni.thesis.sty novou verzí dostupnou v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.1).zip
 • Do složky "loga" nahrát obrázek "MUNI_(black).pdf" ze složky "loga" v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.1).zip

O těchto šablonách pro LaTeX můžete diskutovat na diskusním fóru v ISu Zde můžete řešit i konkrétní technické problémy.

Kontakty

Anna Rychtáříková


kancelář: pav. 01/01010
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3577
e‑mail:

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

proděkan pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 03/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5559
e‑mail: