Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 36 - 39) a směrnicí č. 1/2017 o rigorózním řízení.

Výše ​poplatků za rigorózní řízení je stanovena Opatřením děkana č. 7/2017 v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.​

Podávání přihlášek                        
Na adrese                                      
Rigorózní státní zkoušky               
Opravné rigorózní státní zkoušky 
Manipulační poplatek                    
Kontakt na studijní oddělení         

1. 9. 2020 do 30. 9. 2020
e-přihláška
od 2. 11. 2020 do 12. 2. 2021
bude upřesněno
6000 Kč
549 493 577, arychtar@sci.muni.cz

Spolu s průvodkou dodejte na studijní oddělení nejpozději do 30. 9. 2019:

 1. úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (absolventi MU po 1. lednu 1998 nemusí kopie dokladů nechávat ověřovat), 
 2. přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění (před podáním přihlášky uchazeč konzultuje s předsedou komise pro rigorózní zkoušku ve zvoleném programu), 
 3. rigorózní práce ve dvojím vyhotovení v pevné nebo jiné nerozebiratelné vazbě 
 4. čestné prohlášení, že předkládaná rigorózní práce nebyla použita v jiném řízení o udělení akademického titulu.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile studijní oddělení zavede přihlášku k rigoróznímu řízení do Informačního systému MU. Uchazeči z jiných fakult obdrží k tomuto účelu přístupové heslo.

Programy a předměty rigorózní zkoušky

Antropologie

 • Antropologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Povinný

 • Principy geologie

Volitelné / nutno vybrat celkem tři předměty z následující nabídky, minimálně dva aplikované

TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

 • Geochemie
 • Geofyzika
 • Historická a stratigrafická geologie
 • Kvartérní geologie a karsologie
 • Magmatická a metamorfní petrologie
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Regionální geologie
 • Sedimentární geologie
 • Tektonika

APLIKOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Environmentální geologie
 • Hydrogeologie
 • Mechanika zemin a zakládání staveb
 • Ložisková geologie

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Povinný předmět

 • Aplikace v geografii a geoinformatice

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aplikace ve fyzické geografii
 • Aplikace v sociální geografii a regionálním rozvoji
 • Aplikace v kartografii a dálkovém průzkumu Země

Aplikovaná matematika

Uchazeč vybírá jeden z předmětů širšího základu a jeden předmět dle zaměření.


A. Předměty širšího základu

 • Pravděpodobnost, statistika a analýza dat

B. Předměty zaměření

 • Teorie pravděpodobnosti
 • Statistická inference
 • Lineární regresní modely
 • Vyhlazovací techniky
 • Výpočetní statistika
 • Analýza přežití
 • Mnohorozměrné statistické metody
 • Náhodné procesy
 • Analýza funkcionálních dat
 • Neparametrické statisické metody
 • Bayesovské metody
 • Ekonometrie

A. Předměty širšího základu

 • Aplikovaná matematika

B. Předměty zaměření

 • Numerické metody
 • Numerické modelování
 • Matematické modelování
 • Dynamické systémy

Biochemie

Povinné

 • Biochemie

Dva předměty volitelné ze čtyř možných

 • Analytická chemie
 • Organická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Molekulární biologie

Biologie člověka

 • Biologická antropologie
 • Antropogenetika

Botanika

 • Fylogeneze a diverzita rostlin
 • Obecná geobotanika a ekologie

Experimentální biologie rostlin

 • Cytologie a anatomie rostlin
 • Fyziologie rostlin
 • Fyziologická ekologie rostlin

Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Fyziologie
 • Imunologie
 • Vývojová biologie

Fyzická geografie

Povinný

 • Obecné otázky fyzické geografie

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Geomorfologie
 • Klimatologie
 • Hydrologie
 • Pedogeografie
 • Biogeografie
 • Krajinná ekologie
 • Environmentální geografie
 • Polární geovědy

Fyzika

Předměty dle zaměření

 • Teoretická fyzika
 • Astrofyzika
 • Fyzika plazmatu
 • Fyzika kondenzovaných látek
 • Biofyzika

Geografická kartografie a geoinformatika

Povinný

 • Obecné otázky z kartografie, geoinformatiky a DPZ

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v kartografii
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v geoinformatice
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v DPZ

Geologie

Povinné

 • Principy geologie

Volitelné / nutno vybrat celkem tři předměty z následující nabídky, minimálně dva teoretické

TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

 • Geochemie
 • Geofyzika
 • Historická a stratigrafická geologie
 • Kvartérní geologie a karsologie
 • Magmatická a metamorfní petrologie
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Regionální geologie
 • Sedimentární geologie
 • Tektonika

APLIKOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Environmentální geologie
 • Hydrogeologie
 • Mechanika zemin a zakládání staveb
 • Ložisková geologie

Chemie

Povinný předmět

 • Metody chemického výzkumu

Dva volitelné předměty z výběru (dle zaměření rigorózní práce)

Zaměření analytická chemie

 • Spektroskopické metody
 • Analytické instrumentální metody (separační metody, elektroanalytické metody)

Zaměření anorganická chemie

 • Systematická anorganická chemie
 • Koordinační a organometalická chemie

Zaměření biofyzikální chemie

 • Teoretické metody biofyzikální chemie
 • Experimentální metody biofyzikální chemie

Zaměření fyzikální chemie

 • Statistická termodynamika a termodynamika nerovnovážných procesů
 • Kinetika chemických procesů

Zaměření materiálová chemie

 • Metody studia struktury a vlastností materiálů
 • Příprava a vlastnosti materiálů

Zaměření organická chemie

 • Struktura a reaktivita organických molekul a mechanismy jejich reakcí
 • Organická syntéza

Zaměření strukturní chemie

 • Teoretické metody strukturní chemie
 • Experimentální metody strukturní chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Povinné předměty

 • Chemie a metodiky konzervování-restaurování předmětů z org.materiálů (textil, dřevo, kůže, papír)
 • Chemie a metodiky konzervování-restaurování předmětů z anorg. materiálů (kovy, kámen, keramika, porcelán, sklo)
 • Vybrané analytické metody pro oblast konzervování-restaurování

Volitelné předměty (vybrat jeden z nabídky)

 • Polymery a plasty v konzervátorsko-restaurátorské praxi
 • Chemie (volitelně anorganická, organická, fyzikální, analytická, užitá)
 • Základy z muzeologie a dějin umění

Matematika

Uchazeč vybírá jeden z předmětů širšího základu a jeden dle zaměření

A. Předměty širšího základu

 • Teorie množin
 • Klasická algebra
 • Matematická logika

B. Předměty zaměření

 • Teorie čísel
 • Teorie kategorií
 • Teorie pologrup
 • Univerzální algebra
 • Uspořádané množiny a uspořádané algebraické struktury

A. Předměty širšího základu

 • Základy teorie okruhů a těles
 • Obyčejné diferenciální rovnice

B. Předměty zaměření

 • Diferenciální geometrie křivek a ploch v trojrozměrném Euklidovském prostoru
 • Diferencovatelné variety, základy Riemannovy geometrie
 • Algebraická topologie

A. Předměty širšího základu

 • Funkcionální analýza

B. Předměty zaměření

 • Obyčejné diferenciální rovnice
 • Analýza v komplexním oboru
 • Variační počet

A. Předměty širšího základu

 • Teoretická informatika: algoritmy, modely počítačů, automaty a jazyky
 • Matmatická logika

B. Předměty zaměření

 • Operační systémy a počítačové sítě
 • Funkcionální analýza
 • Numerické metody

Mikrobiologie

 • Obecná biologie
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie

Molekulární biologie a genetika

 • Molekulární biologie
 • Genetika

Ochrana přírody

 • Ohrožení a ochrana rostlinných a živočišných druhů
 • Ekologie
 • Metody biologického monitoringu a managementu biotopů
 • Právo a státní správa v ochraně přírody

Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinný

 • Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Aplikovaná sociální a regionální geografie
 • Čas a prostor v sociální geografii
 • Demografické a sídelní struktury
 • Geografie produkce a spotřeby
 • Venkov, periférie, pohraničí

Učitelství fyziky pro střední školy

 • Klasická mechanika soustav hmotných bodů a kontinua
 • Relativita a astrofyzika
 • Elektřina, magnetismus, elektrodynamika, optika
 • Termodynamika a statistická fyzika
 • Kvantová fyzika
 • Historie fyziky
 • Experimentální fyzika (v případě experimentální rigorózní práce)
 • Elementarizované postupy ve fyzice (v případě rigorózní práce zaměřené do oblasti fyzikálního vzdělávání)

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Povinný

 • Geografické a kartografické vzdělávání

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Fyzická geografie ve vzdělávání
 • Humánní geografie ve vzdělávání
 • Regionální geografie ve vzdělávání
 • Kartografie a geoinformační technologie ve vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy

Povinný předmět

 • Didaktika chemie

Jeden volitelný předmět z výběru (dle zaměření rigorózní práce)

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Biochemie
 • Fyzikální chemie
 • Obecná chemie
 • Organická chemie
 • Repetitorium chemie (přehled z obecné, fyzikální, anorganické, organické, analytické chemie a biochemie)

Učitelství matematiky pro střední školy

Povinný

 • Historie matematiky

Jeden z následujících předmětů (dle vlastní volby)

 • Matematická analýza
 • Algebra
 • Geometrie
 • Numerické metody
 • Teorie množin
 • Teorie čísel
 • Pravděpodobnost a statistika
 • Kombinatorika a teorie grafů

Zoologie

 • Fylogeneze a diverzita živočichů
 • Evoluce a chování živočichů
 • Ekologie živočichů, jejich populací a společenstev

Pokyny a šablony pro rigorózní práce

Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých formátech ke stažení níže.

Microsoft Word

Šablona ve formátu *.doc*.docx*.dot*.dotx

LaTeX

Šablona (zde je ukázkový výstup), potřebný stylový soubor, loga a stručný komentář jsou dostupné v jednom balíku (verze 2.1).

V návaznosti na nové opatření děkana, byla vytvořena nová LaTeX šablona. Pro přechod na novou verzi šablony stačí následující:

 • Nahradit soubor sci.muni.thesis.sty novou verzí dostupnou v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.1).zip
 • Do složky "loga" nahrát obrázek "MUNI_(black).pdf" ze složky "loga" v balíku Sablona_Pruvodce_(v2.1).zip

O těchto šablonách pro LaTeX můžete diskutovat na diskusním fóru v ISu Zde můžete řešit i konkrétní technické problémy.

Kontakty

Anna Rychtáříková


kancelář: pav. 01/01010
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3577
e‑mail:

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

proděkan pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 03/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5559
e‑mail: