HR Excellence in Research SCI MUNI: HR Award v roce 2022

V uplynulém roce 2022 jsme si na Přírodovědecké fakultě MU i z pohledu projektu HR Award užívali osobních setkávání na školeních, diskusních skupinách a také možnosti osobně si se spřátelenými institucemi vyměňovat zkušenosti z personálního řízení a spoluvytváření evropského prostoru pro snadný pohyb vědců a vědkyň.

12. 12. 2022 HR AWARDPřírodovědecká fakulta

Bez popisku

Ohlédněte se s námi, kde všude jsme pokročili a co chystáme v nadcházejícím roce 2023:

V roce 2022 odškolili mnoho hodin, a to jak s využitím externích školitelů, tak interně.

Na jaře jsme zorganizovali 3 akce pro tzv. Early Stage Researchers neboli začínající vědce a vědkyně. 

Všechny tři akce byly v angličtině. Prezenčně se konal workshop pro PhD studenty/tky s názvem „My Future Career Path after PhD“. Cílem tohoto workshopu bylo pomoci ujasnit PhD studentům a studentkám jejich preference a priority v oblasti práce a kariéry.

Pro postdoktorandy proběhl prezenčně workshop s názvem „Academic Career Planning – What to Keep in Mind“. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s formálními a neformálními požadavky spojenými se začátkem akademické kariéry za účelem ujasnit si, na co se v jednotlivých fázích kariéry soustředit, čemu a proč věnovat pozornost.

Stejné cílové skupině jsme nabídli také online workshop „Cross-Cultural Differences in Communication and Professional Cooperation“ - interaktivní program seznamující účastníky s hodnotami, které jsou klíčové pro komunikaci a spolupráci napříč kulturami a také dovednostmi jak předcházet nedorozuměním plynoucích z rozdílů mezi kulturami.

Následovala školení pro vedoucí pracovníky a pracovnice fakulty.

Byl to online workshop s názvem Kulturní odlišnosti v komunikaci a profesní spolupráci, kde se účastníci dozvěděli, jak pěstovat hodnoty, které jsou pro profesní spolupráci klíčové a mezikulturně sdílené, a dostali prostor k zajímavé diskusi na téma osobních zkušeností s odlišnostmi mezi národními kulturami. 

Prezenčně se konal workshop Genderová perspektiva v řízení, který poskytl základní informace z oblasti rovnosti žen a mužů, věnoval se historickému kontextu a proměnám společnosti, ke kterým docházelo od počátku 20. století, a které měly zásadní vliv na současné vnímání rolí žen a mužů. 

 Do prázdnin jsme stihli také seminář pracovního práva pro vedoucí pracovníky fakulty s výborným školitelem JUDr. Stránským z Právnické fakulty MU. Na podzim se konalo interaktivní prezenční školení manažerských dovedností zaměřené na Vyjednávání, skvěle provedené lektorem ze společnosti Image Lab, MUDr. Mgr. Vratislavem Kalendou, MSc. in SHRM.

V druhé polovině roku jsme se věnovali přípravě třetího cyklu hodnocení zaměstnanců. Školili jsme „prvohodnotitele“, a to v měkkých dovednostech, na externím školení Jak vést hodnotící rozhovory, a také z pohledu fakultního procesu a využívání aplikace Evak. Tím jsme na hodnocení připravili zbytek fakultních pracovišť a začátkem roku 2023 spustíme hodnocení pro již téměř tisícovku zaměstnanců.

Na závěr roku také nabízíme informační semináře HR Award, kde především informujeme o blížícím se milníku projektu – přípravě sebehodnocení k obnovení certifikátu kvality personálních procesů, HR Excellence in Research, HRS4R.

Vedle organizace školení jsme pilně pracovali na dalším naplňování plánu HR Award.

V rámci univerzitních opatření prevence sexuálního obtěžování jako součásti součásti Plánu genderové rovnosti MU máme na fakultě 3 plně vyškolené kontaktní osoby pro podporu případných obětí sexuálního násilí.

Pilotně jsme spustili elektronickou aplikaci Adaptace pro nově nastupující zaměstnance a zaměstnankyně, pečlivě připravovanou ve spolupráci s RMU.

Pilně jsme pracovali na doplňování informací do Portálu pro zaměstnance.

Dokončili jsme Strategii rozvoje vědců a vědkyň v rané fázi kariéry (Early Stage Researchers).

Připravili jsme návrh Pravidel pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců fakulty, který bude procházet schvalováním na začátku 2023. Na administraci vzdělávání jsme přijali novou kolegyni. Pilotně jsme zakoupili licence české online vzdělávací platformy Seduo, kterou budeme nabízet společně s alternativami v anglickém jazyce.

Začali jsme analyzovat možnosti zavádění flexibilních forem práce pro podporu rodičů malých dětí, osob pečujících o jiné rodinné příslušníky a hledání dalších forem práce v rámci tzv. age management. Děkujeme velice všem kolegům a kolegyním za vyplnění dotazníku!

S velkým potěšením jsme uvítali informaci o nově zaváděné roli Ombudsperson MU. O zřízení této důležité univerzitní funkce, jejíž potřebnost nám jasně vyplynula již z prvotní GAP analýzy pro fakultní projekt HR Award v roce 2018, jsme se zasazovali několik let.  

Cestovali jsme a sdíleli jsme zkušenosti a dobrou praxi 

Společně s dalšími součástmi MU jsme navštívili univerzitu v Postupimi v Německu a irskou univerzitu UCC Cork. Hostovali jsme univerzitní workshop k Interim Assessment, milníku projektu HR Award. Sdíleli jsme své zkušenosti z implementace HR Award SCI MUNI na celorepublikovém setkání Euraxess CZ.

Co zejména ale nejenom chystáme v příštím roce 2023:

Rádi byste sami ovlivnili směřování nové personální strategie na fakultě?

Vaše podněty v oblasti péče o zaměstnance jsou vítány a skupina HR Award Focus Group, rozdělená do pěti tématických pracovních skupin, je otevřená pro nové zájemce, napište nám, přidejte se k nám.

S poděkováním za vaši podporu, přáním příjemných vánočních svátků se loučíme a těšíme se na další spolupráci v roce 2023.

Váš HR Award tým PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.