Zajímá vás, jak funguje tělo živočichů a člověka? Studujte u nás!


Oddělení fyziologie a imunologie živočichů (OFIŽ) se podílí na výuce bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, respektive dvou jeho bakalářských a několika následných magisterských specializací.
Jsme hlavními garanty výuky specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie a spolupodílíme se také na výuce specializace Buněčná biologie.

 

Níže si prohlédněte detailnější informace k oběma specializacím:

Co nabízíme aneb proč studovat právě u nás?


Specializace: Experimentální biologie živočichů a imunologie

Jedná se o specializaci bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie. Na tuto specializaci přirozeně navážete v magisterském studiu, kde se dále můžete specializovat v oblasti Imunologie, Fyziologie živočichů nebo Vývojové biologie.

Co se u nás naučíte?

 • popsat principy řízení buněčných, fyziologických, embryologických a imunitních dějů
 • orientovat se v patologiích a jejich příčinách u živočichů včetně člověka
 • samostatně se orientovat v informacích z oblasti vědeckého výzkumu, kriticky diskutovat relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením
 • rutinně používat moderní laboratorní vybavení a aplikovat správné metodické postupy ze současné biomedicínské praxe
 • tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů
 • komunikovat anglicky a odborně vystupovat na vysoké úrovni

Podporujeme výjezdy studentů na zahraniční stáže

Podpoříme vás ve výjezdu do zahraničí pro získání nových zkušeností. Podívejte se, kam se například vydali studenti magisterského či doktorského studia.

Jakým tématům se můžete věnovat ve své závěrečné práci?

Prohlédněte si, jak to vypadá u nás v laboratořích a jakým tématům se věnujeme.

Díky rozsáhlé síti interních i externích školitelů si téma své závěrečné práce můžete zvolit z širokého spektra výzkumných oblastí. Pro představu si můžete prohlédnout již obhájené bakalářské i diplomové práce.

 

Uplatnění po dokončení studia

 • po dokončení Bc. studia jako odborný pracovník ve výzkumu
 • po ukončení Mgr. také jako vedoucí pracovník odborné laboratoře
 • v biomedicínském výzkumu a klinických laboratořích
 • v aplikovaném zemědělském a veterinárním výzkumu
 • na klinikách reprodukční medicíny a ve farmaceutických firmách
 • na ústavech Akademie věd a univerzitách v ČR i zahraničí
 • Podívejte se na naše absolventy!

Jaké vás čekají předměty?

 • každý program (a jeho specializace) obsahuje společný povinný základ a své profilační předměty
 • další předměty si můžete podle vlastního zájmu vybírat ze široké nabídky volitelných předmětů
Bc. studium 
 • společný základ programu Experimentální a molekulární biologie: Buněčná biologie, Obecná genetika, Fyziologie živočichů, Histologie a organologie, Fyziologie rostlin, Obecná mikrobiologie, Fylogeneze a diverzita živočichů, Molekulární biologie, Biochemie a další.
 • profilační předměty specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie: Speciální metody fyziologie živočichů, Mikroskopická anatomie obratlovců, Imunologie, Embryologie, Biologie živočišné buňky, Cytogenetika, Metody aplikované biochemie a buněčné biologie, specializační semináře a další.
 • kompletní studijní plán pro Bc. studium si můžete prohlédnout zde
Mgr. studium

V navazujícím magisterském studiu následuje opět společný základ a poté profilační předměty dle zvolené specializace.

 • společný základ: Fyziologie buněčných systémů, Fyziologie a patofyziologie tkání a orgánů, Buněčné a tkáňové kultury, Analytická cytometrie, Mechanismy karcinogeneze, Statistická analýza experimentálních dat, odborné semináře a další.
 • profilační předměty:
  • specializace Fyziologie živočichů: Srovnávací fyziologie obratlovců, Srovnávací fyziologie bezobratlých, Fyziologie působení farmak a toxických látek, Mechanismy hormonálního řízení, Neurofyziologie smyslů, Behaviorální metody a další. Kompletní studijní plán zde.
  • specializace Imunologie: Vývojová a srovnávací imunologie, Speciální imunologické metody, Imunopatologie, Volné radikály ve fyziologii živočichů, Imunogenetika a imunogenomika a další. Kompletní studijní plán zde.
  • specializace Vývojová biologie: Vývojová biologie živočichů, Fyziologie kmenových buněk, Molekulární embryologie, Biologie zárodečných buněk, Molekulární diagnostika vrozených poruch a další. Kompletní studijní plán zde.

Příklad studia a výzkumu v rámci Experimentální biologie živočichů a imunologie – skupina doc. Hyršla

Specializace: Buněčná biologie

Jedná se o specializaci bakalářského studijního programu Experimentální a molekulární biologie, na jejíž výuce se podílí Oddělení genetiky a molekulární biologie a Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MUNI. Na tuto specializaci přirozeně navážete v magisterském studiu.

Studium zahrnuje jak jednobuněčné eukaryotické mikroorganismy, rostlinné buňky a buňky hub, hlavní důraz však bude kladen na buňky živočišné a buňky lidské včetně nádorových, neboť tyto buněčné typy představují hlavní biologické modely moderní buněčné biologie.

Co se naučíte?

 • porozumět molekulární podstatě základních buněčných dějů (buněčný cyklus, buněčné dělení, buněčná signalizace, pohyb buněk, diferenciace buněk) a průběh i důsledky těchto dějů správně interpretovat na komplexní buněčné úrovni
 • popsat detailní architekturu jednotlivých typů eukaryontních buněk a znát strukturní a funkční rozdíly mezi nimi
 • porozumět vztahům v mnohobuněčném eukaryotickém organismu na úrovni mezibuněčných interakcí a komunikace mezi buňkami
 • chápat podstatu patologických dějů v buňkách včetně jejich důsledků na úrovni organismu, porozumět procesu nádorové transformace a mechanismům různých typů buněčné smrti
 • znát aplikační potenciál poznatků z buněčné biologie v biotechnologiích a v různých oblastech biomedicíny
 • aktivně využívat nejmodernější experimentální metody a bioinformatické přístupy
 • tvůrčím způsobem řešit zadaný vědecký problém
 • kriticky hodnotit vlastní dosažené výsledky, prezentovat je před odbornou komunitou a vést k nim odbornou diskusi, to vše v českém i anglickém jazyce

Informace o přijímacích zkouškách:

Bakalářské studium

Povinná písemná zkouška je stejná pro všechny specializace bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie a skládá se ze dvou částí:

 1. Test studijních předpokladů
 2. Odborný test z biologie se základy chemie:
 • 50 otázek, doba na zodpovězení je 60 minut, zadání testu je v češtině u každé otázky je na výběr ze 4 možností, z nichž je pouze a právě jedna správná
 • hodnocení: 1 bod za správnou odpověď, 0 bodů za nesprávnou odpověď (označení špatné varianty, označení více variant včetně správné, neoznačení žádné varianty)
 • úroveň odpovídá obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia
 • ukázku odborného testu z biologie se základy chemie najdete zde

Další informace o přijímacích zkouškách na PřF MUNI včetně podmínek pro prominutí přijímací zkoušky najdete zde.

Magisterské studium

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského programu Experimentální biologie živočichů a imunologie jsou v podobě písemného testu, který je zároveň Státní závěrečnou zkouškou našeho bakalářského studijního programu.  Podrobnosti tedy najdete u informací k bakalářské SZZ na stránkách ÚEB v sekci Požadavky k SZZ a okruhy otázek

Další informace o přijímacích zkouškách do navazujících magisterských programů na PřF MUNI najdete zde.


Máte dotaz?

Všechny vaše dotazy rád zodpoví garant Bc. a Mgr. studia, doc. Martin Vácha, vacha@sci.muni.cz. Neváhejte se zeptat na to, co vás zajímá!


Zapojte se do výzkumu už během studia!

Už během bakalářského či magisterského studia se můžete aktivně zapojit a podílet se na výzkumných projektech, kterými se na oddělení zabýváme. Neváhejte přímo kontaktovat vedoucí výzkumných skupin a vyjádřit svůj zájem o zapojení se do výzkumu! Získáte cenné praktické zkušenosti, které jsou pro dobré uplatnění to nejdůležitější.

Jednotlivé výzkumné skupiny si můžete prohlédnout tady a představení oblastí jejich výzkumu tady.


Ze života našich studentů