Experimentální a molekulární biologie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Biologie člověka, Buněčná biologie, Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie nebo Molekulární biologie a genetika).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby, rostlinami, živočichy nebo s lidskými buňkami?

Masarykova univerzita vám nabízí jedinečný bakalářský studijní program. Získáte v něm solidní základy ze všech důležitých biologických disciplín a s využitím molekulární biologie a dalších experimentálních přístupů se naučíte zkoumat různé formy živých organismů.

Program nabízí 6 specializací. Tu pro vás nejvíce zajímavou si vybíráte při podání přihlášky, v níž můžete vyznačit až 3 preferované specializace. Od počátku studia tedy máte jistotu, že se budete moci věnovat tomu, co vás v biologii skutečně zajímá.

Specializace Buněčná biologie se komplexně zabývá buňkami vyšších organismů – živočichů včetně člověka, rostlin i hub. Osvojíte si nejmodernější metody včetně molekulární biologie, pokročilé mikroskopie a kultivačních postupů, které mají široké uplatnění v biomedicíně i biotechnologiích.

Specializace Experimentální biologie rostlin vás detailně seznámí s anatomií a fyziologií rostlinného organismu, s minerální výživou rostlin, jejich fyziologickou ekologií i s moderními metodami zkoumání rostlin. Tradiční součástí studia je i polární biologie rostlin.

Specializace Experimentální biologie živočichů a imunologie vám dá příležitost zkoumat, jak se vyvíjí a funguje živočišný, a tedy i lidský organismus. Seznámíte se s problematikou zdraví a nemocí od živočišných modelů až po aplikace v humánní a veterinární biomedicíně.

Specializace Mikrobiologie se věnuje studiu virů, bakterií, archeí nebo mikroskopických hub. Získáte zde znalosti o morfologii mikrobů, jejich fyziologii, taxonomickém třídění, interakcích s prostředím a vlivu na zdraví člověka.

Specializace Biologie člověka zkoumá lidské tělo s využitím molekulárně genetických metod. Získáte však znalosti nejen z molekulární biologie, ale i z anatomie a základů antropologie. V terénu i v laboratoři se dále naučíte pracovat s kosterním materiálem a provádět genetické analýzy historické DNA.

Specializace Molekulární biologie a genetika se zaměřuje na všechny typy živých organismů – mikroby, rostliny i živočichy včetně člověka. Seznámíte se zde se speciálními genetickými disciplínami, jako jsou cytogenetika nebo genetika kvantitativních znaků, které doplníte o detailní znalosti molekulárně genetických metod.

Povinný společný základ studia vám poskytne široký i dostatečně detailní vhled do hlavních biologických disciplín a nezbytné vzdělání v základních chemických oborech. Tento celkový přehled můžete obohatit výběrem z široké nabídky volitelných kurzů, například z oblasti pokročilých zobrazovacích metod, bioinformatiky nebo bioetiky.

Těžištěm studia jsou experimentální biologické disciplíny, výuka proto probíhá formou přednášek, seminářů nebo laboratorních cvičení.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete se zapojit do vědecké práce na prestižní výzkumné univerzitě?
  • Baví vás biologie, chemie a logické uvažování?
  • Máte rádi experimenty, mikroskopy a práci s informačními technologiemi?
  • Jste manuálně zruční a láká vás práce v laboratoři?
  • Dovedete být týmovými hráči?

Život opravdu zblízka

„Vždy mě lákala práce ve vědecké laboratoři a díky studiu experimentální biologie jsem si již ve druhém ročníku vyzkoušela, jaké to opravdu je. Teď už se třetím rokem zabývám výzkumem léčby chronické lymfocytární leukémie. Občas je to sice časově náročné, ale vědomí toho, že by má práce mohla v budoucnu pomoci při léčbě mi to vynahrazuje. Také jsem si díky programu Erasmus+ vyzkoušela pracovat a žít v holandské metropoli a tato půlroční stáž mi přinesla mnoho zkušeností do profesního i osobního života.“

Michaela Gregorová Michaela Gregorová
studentka Experimentální a molekulární biologie

Praxe

Do vědeckovýzkumné, laboratorní a případně klinické praxe se zapojíte hlavně v rámci svých projektů bakalářských prací, a to v některém z výzkumných týmů, které se na výuce podílejí. V rámci týmu se budete už během bakalářského studia seznamovat s výzkumnými tématy, kterými se zabývá, i s experimentálními přístupy, které se pro řešení využívají.

Nejlepší studenti bakalářského programu pak obvykle dostanou i možnost vlastní experimentální činnosti.

U některých specializací také doporučujeme či vyžadujeme účast na terénních cvičeních. Například pro specializaci Experimentální biologie rostlin je připraveno třídenní terénní cvičení a zájemci se mohou také zúčastnit terénních cvičení z botaniky. Podobně součástí studia Biologie člověka je celkem třítýdenní praxe v historické antropologii na zajímavých archeologických lokalitách.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/

http://www.sci.muni.cz/UEB/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto programu naleznete uplatnění v různých oblastech výzkumu i praktického využití – podle toho, jakou specializaci si pro svoje studium zvolíte. Může se jednat například o biomedicínu, veterinární medicínu, zemědělství nebo potravinářství.

Bakalářská kvalifikace vám umožní podílet se na výzkumných projektech i na běžné laboratorní činnosti - zejména v oblastech rutinního využívání molekulárně biologických a dalších experimentálních metod.

Pro skutečné tvůrčí zapojení do výzkumu jsou však vyžadovány vyšší stupně vzdělání. Proto předpokládáme, že většina absolventů tohoto bakalářského programu bude mít zájem pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

„Na střední škole mě oslovila genetika a svůj výběr jsem směrovala tam, kde bych ji mohla studovat co nejvíc. Volba padla na Brno, jelikož mi toto město na první pohled bylo sympatické a platí to dodnes.
Velice mě překvapil vstřícný a přátelský přístup vyučujících, potěšilo moderní vybavení laboratoří a možnost přičichnout ke skutečnému výzkumu, pokud člověk jen trochu chce na něčem se podílet a nebojí se zeptat. Mám teď v plánu začít pracovat v laboratoři pod vedením mého školitele diplomové práce. Pokud úspěšně dostuduju a dostanu se na doktorské studium, ráda bych pak vycestovala do Itálie na pracovní stáž.“

Júlia Kováčová Júlia Kováčová
absolventka, studentka molekulární biologie a genetiky

„Po studiu jsem začala pracovat jako Manager Account ve společnosti Fisher Scientific s.r.o, která je součástí Thermo Fisher Scientific. Naše společnost je světovým lídrem ve výrobě a distribuci laboratorního vybavení a ve vývoji inovativních technologií pro biomedicínský výzkum. Vědomosti nabyté během studií jsou nezbytné pro pochopení produktů, které potenciálním odběratelům nabízím.“

Lenka Jůzová Lenka Jůzová
absolventka, pracuje v Thermo Fisher Scientific

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje: test studijních předpokladů, dále jen TSP (pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU) a odborný test z biologie se základy chemie. Termín TSP volte tak, aby se vám nepřekrýval s termínem odborného testu. Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia. Ukázky úloh odborných testů najdete na internetové adrese: http://www.sci.muni.cz

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek TSP a odborného testu z biologie se základy chemie.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout je 1000 bodů.
TSP = 300 bodů, odborný test 700 bodů.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic příslušného předmětu.
Rosypal S. a kol: Nový přehled biologie, SCIENTIA 2003, ISBN 80-86960-23-4


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Experimentální a molekulární biologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.