Antropologie

Příroda skrze kulturu.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Chcete být antropologem? Vydejte se s námi na cestu za poznáním lidské přirozenosti.

Čeká vás intenzivní studium, které sahá od detailní stavby a funkcí lidského organismu až po vývoj lidských kultur od prehistorie po současnost.

Zaměříte se na původ a příčiny rozmanitosti tělesných, společenských a kulturních vlastností člověka. Spolu s tím budete postupně odkrývat, jakými prostředky se člověk přizpůsobuje změnám podmínek prostředí a jak jej naopak sám mění.

Pochopíte, jak vznikaly a k čemu jsou dobré rozdíly mezi lidmi a jaká přinášejí rizika. Poznáte povahu lidského druhu v nejpodstatnějších oblastech života, jako je strategie přežití, sexualita a reprodukce, uspořádání společnosti, technologie, umění a vztah ke smrti.

Ve cvičeních se naučíte získávat informace jak dotazováním a měřením živých lidí, tak i studiem lidských koster z archeologických výzkumů a forenzních situací. To vše s pomocí nejmodernějších digitálních metod jako jsou 3D skenery nebo virtuální realita, kterými je vybavena naše Laboratoř Morfologie a Forenzní Antropologie.

Už v průběhu studia se budete moci zapojit do aktuálně probíhajících výzkumných projektů Ústavu antropologie, zkoumajících například vývoj a růst dětí nebo vliv, jaký měly životní podmínky středověku na kostru tehdejších lidí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste všestranně nadaní, máte různorodé zájmy, široký přehled a nechcete se omezovat jen na biologii nebo jen na společenské vědy?
  • Jste odhodlaní k intenzivnímu studiu?
  • Máte silnou vnitřní motivaci k hledání podstaty člověka nebo k praktickému a tvůrčímu využití svých znalostí, třeba na kriminalistických pracovištích?
  • Líbí se vám spojení teoretického uvažování nad texty s manuální prací v laboratoři a dobrodružnými výzkumy v terénu?
Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Archeologický antropolog odkrývá historii lidské kultury. Mě zajímá zemědělský pravěk a počátek domestikace zvířat. Už jako student se podílím na výzkumu v severočeských převisech, jednom z nejznámějších evropských nalezišť mezolitu. Myslím si, že v mém zaměření je možnost uplatnění vysoká. Nadchla mě práce na vykopávkách. Moje práce mě baví a doufám, že ji budu jednou vykonávat i ve svém profesním životě. Odjela bych na vykopávky vždy na sezónu, věnovala se odkrývání materiálu, a v zimě bych tento materiál zpracovávala.“

Marie Prachařová
studentka Antropologie

Praxe

V průběhu studia absolvujete praxi v délce šesti týdnů, jejíž část bude probíhat v terénu na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť. Zde si prakticky procvičíte vyhledávání, odkrývání a preparaci hrobů, terénní dokumentaci a odběry vzorků pro celou řadu specializovaných analýz.

Jako další část praxe můžete zvolit laboratorní zpracování nalezených skeletů nebo práci v muzeích, kriminalistických laboratořích nebo na pracovištích zaměřených na výzkum tělesných rozměrů a funkcí živých lidí.

Praxe vám tak umožní získat zkušenosti s reálnou pracovní náplní u potenciálních zaměstnavatelů, jako je například Archeologický ústav Akademie věd ČR, Ústav archeologické památkové péče Brno a Policie ČR.

Uplatnění absolventů

Jako antropolog můžete budoucím zaměstnavatelům nabídnout rozsáhlé znalosti stavby lidského těla, široký sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat. Jste seznámeni se širokou škálou situací a připraveni na neobvyklé úkoly, které vyžadují hledání nových způsobů řešení.

Pokud nebudete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, můžete se uplatnit jako odborní pracovníci vzdělaní v humánní anatomii, biologii člověka a antropologii. Vašimi potenciálními zaměstnavateli proto mohou být instituce zaměřené biologicky, biomedicínsky a forenzně, dále pak muzea a archeologická pracoviště.

Podmínky přijetí

V rámci přijímacího řízení je uchazeč povinen absolvovat písemnou zkoušku. Písemná zkouška obsahuje test studijních předpokladů, dále jen TSP a odborný test z Biologie se základy historie a společenských věd. Pro hodnocení přijímací zkoušky na PřF MU je relevantní výsledek TSP absolvovaného na kterékoli z fakult MU.

Kritéria hodnocení

Výsledky Testu studijních předpokladů a odborného testu z Biologie se základy historie a společenských věd

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

  • Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František (2009): Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 – Středověk a raný novověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství a.s. ISBN: 978-80-7235-430-6.
  • Dufek Pavel, Kneblová Eva, Kundt Radek, Němec Jan, Spáč Peter, Vacková Barbora, Vejvodová Petra (2010): Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis s.r.o. ISBN 978-80-7358-152-7.
  • Popelka Miroslav, Válková Veronika (2008): Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 – Pravěk a starověk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství. ISBN: 978-80-7235-410-8.
  • Rosypal Stanislav a kolektiv (2003): Nový přehled biologie Praha: Scientia. ISBN: 80-86960-23-4.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Uvažujete o tom, jak zúročíte vzdělání nabyté v bakalářském studiu antropologie? Můžete zvolit například navazující magisterský program antropologie.

V něm rozšíříte svůj antropologický pohled o antropologické teorie v širší evoluční, společenské a populační rovině. Naučíte se používat moderní analytické metody pro studium tvaru lidského těla a jeho částí a získáte bližší znalosti a užitečné praktické dovednosti v oblasti ergonomie, která se zabývá studiem člověka při práci, forenzní antropologie a paleoantropologie.

Pokud rádi cestujete a poznáváte svět, můžete díky smlouvám se zahraničními univerzitami absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit. Nabízí se vám například města Bergen, Madrid, Coimbra, Florencie, Wrocław, Poznań nebo Bratislava.

Chcete vědět víc?

Internetove stránky Ústavu antropologie:

http://www.sci.muni.cz/anthrop/

Internetové stránky Laboratoře morfologie a forenzní antropologie:

http://www.sci.muni.cz/lamorfa

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: