Doplňkové materiály

Geografický ústav

Geografický ústav PřF MU je druhou největší univerzitní geografickou institucí v České republice. Jeho odborná a vědecká činnost má v oblasti fyzické i humánní geografie dlouholetou tradici. Mladším odvětvím je geografická kartografie a geoinformatika a velkého věhlasu dosahuje i výzkum polárních oblastí. V odborné činnosti ústav spolupracuje s řadou domácích i zahraničních institucí.

Podívejte se na to, co vše spadá do činnosti Geografického ústavu.

Videa GÚ Facebook Instagram

RECETOX

Centrum RECETOX se zabývá výzkumem a vzděláváním odborníků v oblasti environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. To zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských tkáních, hodnocení jejich toxikologických a ekotoxikologických účinků na molekulární úrovni, souvisejících rizik a zdravotních dopadů, vývoj nových analytických a separačních technik, vývoj diagnostických chemických nástrojů, matematických modelů a metodik, biotechnologií i softwarových nástrojů.

Studijní program Matematická biologie a biomedicína: Chceš se dozvědět něco o biomedicínských a epidemiologických modelech nebo třeba o biostatických nástrojích a jak se počítá výskyt různých onemocnění? Podívej se na záznam přednášky o matematické biologii a biomedicíně.

Studijní program Životní prostředí a zdraví: Jak člověk ovlivňuje životní prostředí? A jak je lidské zdraví ovlivněno životním prostředím? Na aktuální problematice pesticidů si přiblížíme důležitost a unikátnost tohoto studijního programu.

Videa RECETOX Facebook Instagram

Učitelství fyziky

Chtěli byste učit fyziku na střední škole? V tom případě se podívejte na optické experimenty, které jsou součástí výuky fyziky v bakalářském stupni studia. 

Více o učitelství fyziky Video Optické experimenty Prezentace Základy optiky

Ústav antropologie

Chcete být antropologem? Vydejte se s námi na cestu za poznáním lidské přirozenosti. Studium antropologie je vyváženou kombinací biologických, medicínských a humanitních předmětů, které vám umožní porozumět člověku v celé šíři jeho existence.

Zapojíte se do výzkumných projektů Ústavu antropologie, při kterých jsou využívány nejmodernější metody a digitální technologie. Prakticky se tak seznámíte s lékařskými zobrazovacími přístroji, drony, 3D tiskem nebo virtuální realitou a získáte tak znalosti, které uplatníte i v každodenním životě a mimo antropologickou praxi. Zapojíte se také do antropologicko-archeologických výzkumů pohřebišť a významných archeologických lokalit na jihu Moravy i jinde. Stejně tak se můžete pod vedením našich pedagogů zaměřit na výzkum lidských společností a jejich kultury.

Web ÚA Videa ÚA Facebook

Ústav biochemie

Studiem biochemie získáte široký přehled znalostí v oblastech biochemie, chemie (anorganická, organická, analytická a fyzikální) a biologie. Program je koncipován pro získání širokého základu teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v daných oblastech a pro následné zpracování informací týkajících se struktury, aktivity a reaktivity (bio)molekul.

Co vše studium biochemie obnáší, se dozvíte v přednášce.

Web ÚBCH Videa ÚBCH Studijní nabídka Facebook Instagram

Ústav botaniky a zoologie

Ústav botaniky a zoologie je moderní pracoviště, zaměřené na výzkumné a výukové aktivity v biosystematických a ekologických oborech. V rámci jednotlivých pracovních skupin řeší problematiku fylogenetických vztahů a klasifikace organismů, jejich diverzity na lokální i kontinentální úrovni, ekologické vazby jednotlivých druhů, jejich populací a společenstev v návaznosti na přirozené i člověkem vyvolané změny v celých ekosystémech.

Ústav zajišťuje výuku v bakalářském studijním programu Ekologická a evoluční biologie. Souběžně s odborným studiem zajišťuje též výuku Učitelství biologie pro střední školy.

Web ÚBZ Videa ÚBZ Facebook

Ústav experimentální biologie

Ústav experimentální biologie sdružuje laboratoře a týmy, které zajišťují výuku a vědeckou výchovu studentů experimentálně orientovaných biologických oborů Přírodovědecké fakulty MU. Předmětem výzkumu realizovaného na ústavu jsou procesy a fenomény podílející se na organizaci a fungování živých buněk, tkání a organismů.

Zajišťujeme dva bakalářské programy: Lékařská genetika a molekulární diagnostikaExperimentální a molekulární biologie. Experimentální a molekulární biologie nabízí šest dílčích specializací podle vašeho zájmu – od buněčné biologie nebo molekulární biologie přes mikrobiologii, rostliny, živočichy až po člověka. 

Web ÚEB Videa ÚEB Facebook

Ústav fyziky a technologií plazmatu

Mezi hlavní činnosti ústavu patří výzkum a vývoj aplikací nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů (na teoretické i experimentální úrovni), plazma-chemické reakce v teplotně nerovnovážném plazmatu a povrchové interakce plazmatu, plazma v kapalinách a depozice tenkých vrstev.

Že nevíte, co si pod tím přesně představit? Podívejte se na krátká videa, která vám činnost Ústav fyziky a technologií plazmatu přiblíží. 

Web ÚFTP Videa ÚFTP Facebook

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Výzkum na Ústav fyziky kondenzovaných látek je soustředěn na vybrané materiály a struktury, zejména na jejich optickou odezvu a strukturní vlastnosti. Na ústavu funguje laboratoř polovodičových technologií s čistými prostorami, podporovaná firmou ON Semiconductor CR, používaná především k výukovým účelům. Ústav rovněž organizuje výuku biofyziky a má k dispozici biofyzikální laboratoř.

Konkrétní představu o výzkumu na tomto ústavu získáš po zhlédnutí krátkých videí.

Web ÚFKL Videa ÚFKL

Ústav geologických věd

Studovat geologii znamená studovat složitý a stále se vyvíjející systém, který vytváří podmínky pro život na Zemi. Studium geologie tedy znamená kombinaci studia v terénu se studiem v laboratořích a práci s moderními přístroji. Již během studia budete se budete zabývat problematikou stavebních materiálů, nerostných surovin, ochrany vodních zdrojů nebo kontaminace půd.

Web ÚGV Videa ÚGV Facebook

Ústav chemie

Hlavní směry výzkumu na Ústavu chemie pokrývají všechny základní oblasti chemie. Věnujeme se syntéze, charakterizaci a zkoumání vlastností organických a anorganických sloučenin; látek s potenciálním medicínským využitím, ale i substancí vhodných pro přípravu nových materiálů. Důraz je kladen na studium vztahů mezi strukturou a reaktivitou látek. 

Ústav chemie zajišťuje výuku těchto bakalářských studijních programů: Chemie, Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování, Chemie se zaměřením na vzdělávání.

Web ÚCH Videa ÚCH

Ústav matematiky a statistiky

Víte, jak se předpovídají počty nemocných a průběh epidemie chřipky? Naučíme vás
diferenciální rovnice a modely epidemií.

Víte, jak se dělá analýza portfolia nebo oceňování opcí? Pojďte se to naučit, vždyť plat odborníků z těchto oblastí je vysoce nadprůměrný.

Chcete vědět, jak omezit výlov tuňáků ve Středozemním moři, abychom zachránili jejich populaci? Naučíme vás k tomu použít matice a diferenční rovnice.

Potřebujete více argumentů, proč studovat matematiku a statistiku? Prohlédněte si naši prezentaci.

Web ÚMS Informace o studijních programech Matematika v běžném životě Facebook

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Rádi pozorujete hvězdy a přemýšlíte nad jejich podstatou? Nebo vás zajímá moderní strunová či kvantová teorie? Vědecká práce Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky se věnuje otázkám týkajících se vesmíru. Po absolvování můžete pokračovat ve vědecké kariéře nebo díky všeobecnému přehledu ve fyzice, matematice a programování snadno najdete zaměstnání v technicky zaměřených firmách, v IT firmách a na hvězdárnách. 

Web ÚTFA Videa ÚTFA Studuj Astrofyziku Studuj Fyziku Facebook

Oddělení Centra jazykového vzdělávání

Oddělení Centra jazyků na Přírodovědecké fakultě je jedním z pracovišť Centra jazykového vzdělávání, které má celouniverzitní působnost. Centrum zajišťuje jazykovou přípravu studentů Přírodovědecké fakulty, kterým nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny s přírodovědeckou tématikou, a to jak v bakalářském, tak magisterském studiu.

Web CJV Video CJV Facebook Instagram

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.