Fyzická geografie

Doktorské studium v  prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2022.

Co se naučíte

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech fyzické geografie. Absolventi programu by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických a výzkumných institucích, ale také na možné uplatnění v soukromém sektoru.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivé výzkumné skupiny Geografického ústavu pokrývají následující výzkumné okruhy, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  • Geomorfologie
  • Meteorologie a klimatologie
  • Hydrologie, limnologie a glaciologie
  • Pedologie a pedogeografie
  • Krajinná ekologie a biogeografie
  • Paleogeografie, paleoklimatologie a paleoekologie

Spojovacím prvkem mezi výzkumnými okruhy jsou sdílené přístrojové a softwarové vybavení, odborné semináře, výroční prezentace Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Doktorandi jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Vědecký výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Praxe

Praxe (nepočítaje v to např. laboratorní a terénní práci) není povinnou součástí doktorského programu Fyzická geografie.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského programu Fyzická geografie mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména v akademických pracovištích, výzkumných a rezortních ústavech, případně též v soukromém sektoru. Jsou schopni provádět samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního, příp. aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou a předáváním zkušeností.

Termíny

2. 5. – 15. 12. 2022

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Ekosystémové funkce údolních niv v podmínkách probíhající environmentální změny
Školitel: RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Práce je zaměřena na problematiku identifikace klíčových funkcí, plněných nivními ekosystémy a dále na zhodnocení současného stavu kvality plnění těchto funkcí ve vybraných typech krajin České republiky. Hlavním cílem práce je vytvořit postup, jehož aplikací bude možné stanovit limitní hodnoty antropogenní zátěže (v současnosti a blízké budoucnosti), při jejichž překročení již niva neplní své přirozené funkce. Postup bude využitelný v praxi při rozhodování o nezbytné úrovni ochrany přírody a krajiny nivních ekosystémů, jako významných krajinných prvků definovaných zákonem.

Poznámky

Školitel RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. podléhá schválení VR fakulty. Předpokládá se, že student bude během doktorského studia částečným úvazkem zaměstnán na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a zapojí se do řešení souvisejícího výzkumného projektu.

Školitel

RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Přírodě blízká opatření ke zmírnění dopadů hydrometeorologických extrémů na soukromé půdě a jejich společenská akceptovatelnost
Školitel: RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Práce svým tematickým zaměřením a předpokládanou metodikou výzkumu kombinuje postupy environmentálního modelování a sociologické metody sběru dat. Hlavním cílem práce je ve vybraných modelových lokalitách navrhnout realizaci přírodě blízkých opatření ke zmírnění průběhu extrémních hydrologických situací (sucho, přívalové povodně) a následně analyzovat možnosti prosaditelnosti těchto opatření mezi soukromými vlastníky příslušných pozemků.

Poznámky

Školitel RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. podléhá schválení VR fakulty. Předpokládá se, že student bude během doktorského studia částečným úvazkem zaměstnán na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a zapojí se do řešení souvisejícího výzkumného projektu.

Školitel

RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Rekonstrukce teploty permafrostu v oblasti Antarktického poloostrova
Školitel: Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Permafrost patří mezi základní součásti zemské kryosféry. Jedním z hlavních sledovaných parametrů je povrchová teplota permafrostu. Ta velmi citlivě reaguje na variabilitu teplot vzduchu a umožňuje hodnotit dopady změn klimatu na půdy a horniny polárních oblastí. Cílem disertační práce je zhodnocení současného stavu a rekonstrukce dlouhodobého vývoje teplot permafrostu v oblasti Antarktického poloostrova, který patří mezi nejdynamičtěji se měnící region vlivem probíhající klimatické změny. Pro práci budou využity metody založené na evaluaci dat jak z přímého teplotního měření, tak bude provedena rekonstrukce povrchové teploty permafrostu za využití modelu TTOP. Řešitelka bude mít k dispozici meteorologická data získaná na ostrově Jamese Rosse od roku 2006, dále využije data dostupná v mezinárodních databázích. Předpokladem pro naplnění cílů práce je publikace 3 anglicky psaných článků v časopisech s Impact Factorem, které budou primárně zaměřeny: a) Popsání současného teplotního stavu permafrostu v zájmové oblasti na základě přímých měření; b) Rekonstrukci teplot permafrostu na základě historických měření teploty vzduchu; c) Predikci vývoje teplot permafrostu podle klimatických modelů a emisních scénářů.

Poznámky

Téma je vypsáno pro Lucii Pastírikovou

Školitel

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
  • Akademie věd ČR
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzická geografie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.