Physical Geography

This doctoral study programme is organized by the Faculty of Science in English and the studies are subject to tuition. There is an alternative option for the international applicants to be accepted in the free programme administered in Czech with the possibility of receiving a scholarship. The study language of the programme is still English (Czech is the administrative language). Before officially applying, please contact us at admission@sci.muni.cz to find all the necessary information related to the scholarship and see our FAQ’s.

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2023.

Co se naučíte

The program aims to prepare top specialists in specific disciplines of physical geography. Graduates of the program should be prepared primarily for further scientific careers in academic and research institutions, but also for potential employment in the private sector.

In the case of continuing scientific careers, long-term foreign experience in postdoc positions should be actively sought. Individual research groups at the Department of Geography cover the following research areas, where Ph.D. students are trained:

  • Geomorphology
  • Meteorology and climatology
  • Hydrology, limnology and glaciology
  • Pedology and pedogeography
  • Landscape ecology and biogeography
  • Palaeogeography, palaeoclimatology and palaeoecology

The connecting elements among the research areas are shared instrumentation and software equipment, professional seminars, annual Ph.D. candidates’ presentations and mutual Ph.D. candidates mentoring. Ph.D. students are motivated by the highly professional quality of research in a competitive, but collaborative open environment. The scientific performance of individual students is rewarded both financially and by, for example, participation in prestigious foreign conferences.

Praxe

Practical training (not including laboratory and field work) is not a compulsory part of the Ph.D. program of Physical Geography.

Uplatnění absolventů

The graduates of the Physical Geography Ph.D. program can apply the acquired qualification especially in academic and research institutions, state and ministry institutes, as well as in the private sector. They are able to perform independent scientific and research activities in the field of basic or applied research. In the broader sense, they are ready to carry out all activities related to scientific work that aims to address conceptual questions, scientific and organisational activities and also teaching and transferring knowledge.

Podmínky přijetí

Admission procedure
The admission interview is usually in an online form and consists of two parts:
1) expert interview – checking expertise background and motivation (max. 70 points),
2) Language part – check of communication skills in English, interview and expert discussion is in English (max. 30 points)

More information about admission process for international applicants in general can be found here.

Date of the entrance exam
The applicants will receive information about the entrance exam via e-mail usually at least 10 days before the exam.
Please, always check your e-mails, including spam folders.

Conditions of admission
To be admitted, a candidate must obtain a total of 50 out of 100 points, so that at least half of the required points are achieved in each section.
Successful applicants are informed of their acceptance via e-mail and subsequently receive an invitation to the enrolment.

Programme capacity
The capacity of a given programme is not fixed; students are admitted based on a decision by the Doctoral Board after assessing their aptitude for study and motivation.

Termíny

1. 1. – 15. 12. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Ekosystémové funkce údolních niv v podmínkách probíhající environmentální změny
Školitel: RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Práce je zaměřena na problematiku identifikace klíčových funkcí, plněných nivními ekosystémy a dále na zhodnocení současného stavu kvality plnění těchto funkcí ve vybraných typech krajin České republiky. Hlavním cílem práce je vytvořit postup, jehož aplikací bude možné stanovit limitní hodnoty antropogenní zátěže (v současnosti a blízké budoucnosti), při jejichž překročení již niva neplní své přirozené funkce. Postup bude využitelný v praxi při rozhodování o nezbytné úrovni ochrany přírody a krajiny nivních ekosystémů, jako významných krajinných prvků definovaných zákonem.

Poznámky

Školitel RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. podléhá schválení VR fakulty. Předpokládá se, že student bude během doktorského studia částečným úvazkem zaměstnán na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a zapojí se do řešení souvisejícího výzkumného projektu.

Školitel

RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Přírodě blízká opatření ke zmírnění dopadů hydrometeorologických extrémů na soukromé půdě a jejich společenská akceptovatelnost
Školitel: RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Práce svým tematickým zaměřením a předpokládanou metodikou výzkumu kombinuje postupy environmentálního modelování a sociologické metody sběru dat. Hlavním cílem práce je ve vybraných modelových lokalitách navrhnout realizaci přírodě blízkých opatření ke zmírnění průběhu extrémních hydrologických situací (sucho, přívalové povodně) a následně analyzovat možnosti prosaditelnosti těchto opatření mezi soukromými vlastníky příslušných pozemků.

Poznámky

Školitel RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. podléhá schválení VR fakulty. Předpokládá se, že student bude během doktorského studia částečným úvazkem zaměstnán na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a zapojí se do řešení souvisejícího výzkumného projektu.

Školitel

RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Rekonstrukce teploty permafrostu v oblasti Antarktického poloostrova
Školitel: Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Permafrost patří mezi základní součásti zemské kryosféry. Jedním z hlavních sledovaných parametrů je povrchová teplota permafrostu. Ta velmi citlivě reaguje na variabilitu teplot vzduchu a umožňuje hodnotit dopady změn klimatu na půdy a horniny polárních oblastí. Cílem disertační práce je zhodnocení současného stavu a rekonstrukce dlouhodobého vývoje teplot permafrostu v oblasti Antarktického poloostrova, který patří mezi nejdynamičtěji se měnící region vlivem probíhající klimatické změny. Pro práci budou využity metody založené na evaluaci dat jak z přímého teplotního měření, tak bude provedena rekonstrukce povrchové teploty permafrostu za využití modelu TTOP. Řešitelka bude mít k dispozici meteorologická data získaná na ostrově Jamese Rosse od roku 2006, dále využije data dostupná v mezinárodních databázích. Předpokladem pro naplnění cílů práce je publikace 3 anglicky psaných článků v časopisech s Impact Factorem, které budou primárně zaměřeny: a) Popsání současného teplotního stavu permafrostu v zájmové oblasti na základě přímých měření; b) Rekonstrukci teplot permafrostu na základě historických měření teploty vzduchu; c) Predikci vývoje teplot permafrostu podle klimatických modelů a emisních scénářů.

Poznámky

Téma je vypsáno pro Lucii Pastírikovou

Školitel

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Spolupracující instituce
  • Akademie věd ČR
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.