Biochemie

Život jako chemické reakce

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované specialisty pro další práci v oblasti biochemie. Student získá potřebné teoretické znalosti a dovednosti k realizaci vlastního výzkumného projektu ve výzkumné skupině pod vedením školitele. Moderní přístrojové vybavení a zkušení pracovníci na Ústavu biochemie vytvářejí jedinečné možnosti pro zapojení studentů do četných výzkumných aktivit týkajících se metabolických a regulačních procesů v bakteriích, houbách a vyšších rostlinách, jakož i různých biochemických aspektů lidské patogeneze. Výzkum pokrývá široké spektrum biologických úrovní od celých organismů po tkáně, buňky a jednotlivé proteiny. Paletu možností rozšiřují dlouhodobé spolupráce s několika výzkumnými institucemi doma i v zahraničí. Biochemie se vyznačuje otevřeným a interdisciplinárním charakterem, přičemž klasické biochemické přístupy jsou často kombinovány s metodikou z jiných oborů, jako je mikrobiologie, molekulární biologie, informatika a biofyzika. To zlepšuje adaptabilitu absolventů a jejich schopnost aplikovat nabyté dovednosti v praxi.

Praxe

Žádné informace nejsou k dispozici

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu mohou pokračovat ve své akademické kariéře na univerzitách a výzkumných institucích v České republice i v zahraničí. Budou mít kvalifikaci na týmovou i vedoucí pozici ve vědeckém výzkumu a vývoji v soukromých firmách a biochemických laboratořích v široké škále institucí specializovaných na humánní nebo veterinární medicínu, farmacie, zemědělství a biotechnologii. Odborná specializace absolventů je také kompatibilní s působením v oblasti ochrany životního prostředí a v ekologických hnutích a iniciativách.

Podmínky přijetí

K doktorskému studiu biochemie jsou přijímáni absolventi magisterského vysokoškolského studia stejného nebo příbuzného oboru. Předchozí praxe není podmínkou přijetí. Uchazeč by měl na základě diplomové práce případně vlastních publikací prokázat předpoklady tvořivé práce v oboru. Kromě toho by měl mít aktivní znalosti z biochemie obecné (struktura s metabolismus sacharidů, lipidů, bílkovin a nukleových kyselin) a rovněž preparativní a analytické (postupy izolace bílkovin, enzymů, nukleových kyselin a nízkomolekulárních látek, základní principy a aplikace metod optických, chromatografických, elektromigračních, elektrochemických a imunochemických). Požaduje se schopnost komunikace v anglickém jazyce na úrovni překladu populárně naučného článku z angličtiny do češtiny, napsání krátkého anglického souhrnu a obecné diskuse na témata související zejména s vlastním životopisem, vysokými školami a výzkumnou činností. Součástí přijímacího řízení je navržení školitele (ze seznamu odborníků předem schválených vědeckou radou PřF a jmenovaných děkanem) a rámcového studijního plánu. Výběr kandidátů je prováděn komisí jmenovanou děkanem fakulty.

Kritéria hodnocení

Kandidáti jsou bodově hodnoceni podle svých znalostí biochemie (maximum 100 bodů) a anglického jazyka (maximum 100 bodů). Do seznamu navržených k přijetí jsou zařazeni ti, kteří získali alespoň 50 bodů v každé kategorii.

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé a výzkumná zaměření dizertačních prací

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Analýza enzymů a postbiotických produktů mikrobiomu s příznivým účinkem na celiakii

Školitel: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.

OBJECTIVES: The aim of the research is to study postbiotics, which are responsible for the positive effect of probiotic bacteria. They are functional bioactive compounds produced in and around the cellular environment during fermentation. The outcome contribute to know if the metabolite, enzyme, peptide, lipopolysaccharide or sugar component of the probiotic bacterium may be responsible for the health effect.

FOCUS: The doctoral research project is focused on the study of enzymes capable of cleaving gluten. Students who will participate in this project will have a unique opportunity to combine basic research with applied research.

EXAMPLES of potential student doctoral projects:

 • How diet and colon affect the expression of probiotic enzymes, which utilize gluten
 • Mapping of epitopes of immunotoxic gluten peptides
 • Study of digestion of gluten in the human body Use in vitro cell model for study of intestinal barrier
 • Analysis of the effects of microbiome on celiac disease

MORE INFORMATION: https://www.vri.cz/cz/o_nas/oddeleni/oddeleni-imunologie

Biokompatibilní nanomateriály pro cílení léčiv, konstrukci vakcín a teranostik

Školitel: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.

OBJECTIVES: The research aims the field of nanomedicine, especially to immunopharmacotherapy of cancer, infection diseases (vaccines) and diagnostics. Outcomes (publications and eventually patent applications) will contribute to development of modern immunotherapeutics like vaccines and adjuvants, targeted anticancer/antiviral drugs and theranostics for in vivo imaging and monitoring the progress of treatment.

FOCUS: Doctoral research projects focus on preparation and complex characterisation of biocompatible functionalised nanoparticles applicable for development of modern therapeutics and theranostics. Student will benefit from world class infrastructure at VRI, including laboratory of physical-chemical methods (microfluidic system, MALS, MADLS, NTA, TRPS, UV VIS/CD/FL/FT-IR spectroscopy, Field Flow Fractionation, thermal methods like DSC and ITC, laboratory of microscopic methods (AFM, TEM, SEM and confocal microscopy), laboratory of tissue culture and biotechnology (FPLC/HPLC, various unique bioreactors for production of recombinant proteins, ultracentrifugation, QRT-PCR, multifunctional multiplate reader, flow cytometry and cell sorter), laboratory of surgery and in vivo imaging (microcomputer tomography microCT and optical whole body scanner) and animal house for experiments on small and large animals, laboratory of histology.

EXAMPLES of potential doctoral projects:

 • Preparation and formulation of mRNA in liposomes and evaluation of transfection potential in vitro and in vivo, study of immune response in vivo on mice model
 • Expression, purification and characterisation of recombinant proteins/antigens (e.g. HIV-1, influenza, Borrelia), construction of experimental vaccines and study of immune response in vivo
 • Preparation of nanoparticle based contrast agents (e.g. gold nanoparticles) for in vivo imaging via microCT and MRI: tumour and thrombi as targets
 • New antiviral drugs and their formulation, modification for targeting of macrophages, testing in tissue culture and in vivo models
 • New molecular adjuvants and immunomodulators: formulation in nanoliposomes, testing in models in vitro and in vivo
 • Nano and microstructures for non-invasive vaccination: preparation, characterisation and testing in in vivo models with model antigens, evaluation of immune response (mice, pig)
 • Physiologically active compounds from venom, characterisation, purification, preparation of antisera

MORE INFORMATION: www.vri.cz/en//

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Ass. Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, Res. Prof. (turanek@vri.cz) for informal interview.

Mechanismy působení supramolekulárních helikátů

Školitel: prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.

OBJECTIVES: New helical compounds that act in a similar way to the natural defense proteins made by many invertebrate, plant, and animal species are at present intensely investigated. This research has been motivated by the original results obtained by Nobel laureate Jean-Marie Lehn who first described metallohelices – organic components wrapped around metal atoms in a helical structure – around 20 years ago. The results so far obtained revealed that the resulting metallohelices displayed antibiotic activity akin to antimicrobial peptides yet have clear advantages over peptides as potential drug molecules. Peptides are difficult and expensive to make and also get chewed up by proteases before they can do their job. In contrast, metallohelices are easy to make on a relatively large scale, and should not be susceptible to those enzymes. They are also optically pure, stable and water soluble, which make them ideal candidates for application in pharmacology as peptide mimetics.

FOCUS: Doctoral research projects focus on the molecular and cellular mechanisms of biological effects of the selected metallohelices connected with their interactions with nucleic acids, in particular with their unusual structures. These studies will be performed using modern biochemical methods and methods of molecular and cellular biophysics available at the Department of Molecular Biophysics and Pharmacology of the Institute of Biophysics, Czech Academy of Sciences in Brno.

EXAMPLES of potential student doctoral projects:

 • Interactions of supramolecular helicates with unusual conformations of DNA
 • Interactions of supramolecular helicates with unusual conformations of RNA
 • Mechanistic studies of antiproliferative effects of supramolecular helicates

MORE INFORMATION: https://www.ibp.cz/en/research/departments/molecular-biophysics-and-pharmacology/info-about-the-department

Ovlivnění rezistence nádorových buněk k chemoterapii s cílem obnovit jejich citlivost k novým, existujícím a neúspěšným metalofarmakům

Školitel: prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

OBJECTIVES: With the intention to better understand the effects, which may play an important role in the biological (pharmacological) action of new combinations of anticancer metallodrugs and agents capable of targeting mechanisms connected with resistance of tumor cells to metallodrugs, new, “dual or multi-action” combinations of chemotherapeutics having the genes that confer resistance to anticancer drugs (cancer resistome) as one of the targets of their action will be introduced and tested. New combinations of metallodrugs and molecules targeting cancer resistomes capable of dual targeting of resistance mechanisms and at the same time DNA will be developed; detailed studies of cytotoxicity, selective targeting into tumor cells, inactivation by coordination to sulfur-containing proteins, DNA binding, cell accumulation, efficiency to affect DNA repair, tolerance of the resulting DNA damage, cellular responses and signaling pathways of new combinations will be performed. To achieve these goals, modern methods of biochemistry, molecular biophysics, oncology, and cell pharmacology will be used.

FOCUS: The aim of this research is to address the need for new combinations of chemotherapeutics capable of targeting mechanisms connected with the resistance of tumor cells to anticancer drugs. The identification of such combinations will improve the efficiency of drugs to kill tumor cells. These studies will be performed using modern biochemical methods and methods of molecular and cellular biophysics available at the Department of Molecular Biophysics and Pharmacology of the Institute of Biophysics, Czech Academy of Sciences in Brno.

EXAMPLES of potential student doctoral projects:

 • Targeting resistance to chemotherapy of tumor cells to reinstate their susceptibility to novel, existing and unsuccessful anticancer metallodrugs
 • Nanocarriers co-encapsulating two or multiple therapeutic agents
 • Synergistic effects of polypharmacology involving metallodrugs in combination with other drugs capable of targeting cancer resistome

MORE INFORMATION: https://www.ibp.cz/en/research/departments/molecular-biophysics-and-pharmacology/info-about-the-department

Proteotypová klasifikace renálního karcinomu ve vztahu k prognóze a terapeutické odpovědi

Školitel: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

OBJECTIVE: Renal cell carcinoma (RCC) represents a serious oncological disease with the highest incidence in the Czech Republic. The reliable molecular markers related to the critical clinical scenarios are still missing.

FOCUS: We will use a novel mass spectrometry technique in data independent acquisition mode to acquire digital fingerprints or a well-characterized set of RCC tumors collected accross the Czech Republic. We will aim to identify protein markers or patterns relevant for the clinical scenarios in question, characterize these markers functionally, modulate them therapeutically, and validate.

EXAMPLE of potential doctoral project - the student will focus on:
*Protein biomarkers and patterns identifying patients with localized RCC with a high risk of relapse
*Protein biomarkers and patterns identifying patients with metastatic RCC with a high risk of poor response to available therapy
*Functional characterization of identified proteins using CRISPR/Cas9 technique followed by analysis of cell migration, invasiveness and sensitivity to potential inhibitors.
*Development of a targeted mass spectrometry method for a routine quantification of the novel marker proteins.
We expect that the identified potential biomarkers, therapy targets or molecular patterns will contribute to a more efficient treatment of RCC patients. Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, project NV19-08-00250.

MORE INFORMATION: http://www1.sci.muni.cz/en/UBCH/Proteomika

PLEASE NOTE: Before initiating the formal application process to doctoral studies, the candidate is required to contact Doc. Pavel Bouchal for informal discussion.

Studium interakcii peptidů a proteinů s povrchy

Školitel: RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D.

Adsorbované proteiny se účastní mnoha biologických funkcí. Proces adsorpce ovlivňuje (i) jejich vlastní aktivitu (enzymatická aktivitu, schopnost adsorbované protilátky vázat se na svůj antigen); (ii) schopnost jiných látek, jako jsou buňky nebo protilátky, vázat se na adsorbovaný protein. V současnosti se adsorpce peptidů zkoumá pomocí teoretických simulací a srovnávající experimenty často chybějí. Elektrochemie může přinést nový pohled na vlivy interakcí proteinů i jejich složitějších systémů, díky možnosti studia proteinů v různých prostředích na nabitých rozhraních.

Studium nekódujících RNA u solidních nádorů

Školitel: Mgr. Jiří Šána, Ph.D.

OBJECTIVES: The human genome contains less than 2% of protein-coding genes, although at least 90% of the genome is transcriptionally active. Thus, the human transcriptome contains not only sequences of protein-coding genes and splice variants but also includes a disproportionately larger number of non-coding RNAs. In addition to the so-called "housekeeping" non-coding RNAs, such as tRNA, rRNA, snRNA, or snoRNA, regulatory non-coding RNAs have also been described. These molecules are involved in gene expression regulation at various levels and thus play essential roles in cell development, physiology, but also pathological conditions. The aim of the dissertation thesis will be the study of these non-coding RNAs in solid tumors.
FOCUS: The dissertation thesis will be focused on the detailed description of molecular mechanisms of action of some non-coding RNAs in selected solid tumors and on the study of these molecules as new diagnostic, prognostic, and predictive biomarkers and potential therapeutic targets useful in clinical practice.
METHODS: Next-generation sequencing, Sanger sequencing, capillary electrophoresis, qRT-PCR, digital PCR, in vitro techniques including cell culturing, non-coding RNA transitional and stable transfection, CRISPR-Cas9 genome editing, pull-down assays, flow-cytometry analysis, immunocytochemistry, western blot analysis.
LITERATURE: https://www.sci.muni.cz/en/about-us/faculty-staff/184506/publications
GRANT PROJECTS: https://www.sci.muni.cz/en/about-us/faculty-staff/184506/projects
PLEASE NOTE: Before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates must contact dr. Jiri Sana (jiri.sana@ceitec.muni.cz) for an informal discussion.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na