Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2024.

Co se naučíte

Doktorský studijní program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (KGDP) navazuje na původní stejnojmenný studijní obor a upravuje jak formu studia, jeho strukturu i výsledné výstupy. Nová koncepce doktorského studia byla vytvořena s cílem připravit vysoce kvalifikované pracovníky v různých oblastech kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země (DPZ) s odpovídajícím odborným i jazykovým vybavením. Studium je primárně zaměřeno na absolventy magisterských studijních oborů v oblasti kartografie a geoinformatiky, ale také příbuzných oborů (informatika, psychologie, apod.) z českého i mezinárodního prostředí.

Studium prohlubuje teoretické a metodické poznatky s důrazem na téma studentovy disertační práce. Velký důraz je kladen na intenzivní spolupráci se školitelem v rámci studia a zpracování zvolené problematiky. Témata jsou vypisována v návaznosti na řešené výzkumné projekty při snaze o maximální zapojení studentů do probíhajících projektů, a to jak v národním (GAČR; TAČR Éta, Zéta; NAKI aj.) tak zejména mezinárodním prostředí (H2020, Interreg aj.). Součástí studijního programu je také spolupráce s aplikační sférou a příprava absolventů pro další kariéru v rámci i mimo akademickou sféru. Součástí studia je také rozvoj dalších praktických dovedností, zejména kritického myšlení, prezentačních a komunikační ch dovedností a schopnosti vést tým.

Praxe

Praxe (nepočítaje v to samozřejmou laboratorní práci) není povinnou součástí studia.

Chcete vědět víc?

O doktorské studenty PřF MU se stará Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci:

https://www.sci.muni.cz/student/phd

Na webové stránce oddělení najdete informace ke studiu:

 • formuláře (přihlášky k SDZ a ODP, různé žádosti aj.)
 • legislativa (odkazy na: SZŘ, Stip. řád MU, OD ke stipendijním programům PřF)
 • disertační práce (OD Pokyny k vypracování disertačních prací, šablony)
 • manuály a metodiky (návod pro ISP, studijní a výzkumné povinnosti v DSP apod.)
 • doktorské studijní programy (Doporučený průchod studiem, zkušební komise, přehled akreditovaných programů)
 • termíny SDZ a ODP
 • zápisy (potřebné informace pro zápis do dalšího semestru)
 • promoce

ale také úřední hodiny, kontakty, aktuality, informace k rozvoji dovedností a ke stipendiím.

Podrobné informace k zahraničním stážím najdete na této webové stránce:

https://www.sci.muni.cz/student/phd/rozvoj-dovednosti/stay-abroad

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni intenzivní internacionální a mezioborové spolupráce. Společně s posílením metodického základu výzkumu a širokého spektra moderních výzkumných technologií (virtuální realita, eye tracking, UAV, SDI) se tak otevírají možnosti uplatnění absolventů především jako samostatných, resp. vedoucích, odborných pracovníků zejména v následujících oblastech:

 • Vědecko výzkumné organizace a akademické instituce se zaměřením na oblast kartografie, geoinformatiky a DPZ (CzechGlobe, Geonika), ale také další instituce zabývající se oblastí kognitivních věd (Psychologický ústav AV, Fakulta informačních technologií VUT).
 • Komerční sféry, zejména v oblasti výzkumných pracovníků a projektových manažerů v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu.
 • Managementu vědy a projektového řízení.
 • Pracoviště veřejné správy zaměřená na práci s prostorovými daty (typicky v podobě vedoucích pracovníků GIS oddělení od úrovně ministerské až po úroveň regionální), implementaci konceptu Smart Cities atp.

Podmínky přijetí

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2024

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s programech a tématem disertační práce (max. 70 bodů),
2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 30 bodů).

Termín přijímací zkoušky
Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

Podmínky přijetí
Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 50 ze 100 bodů tak, aby v každé části byla dosažena alespoň polovina požadovaných bodů.
Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

Kapacita programu
Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2024

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s programech a tématem disertační práce (max. 70 bodů),
2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 30 bodů).

Termín přijímací zkoušky
Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

Podmínky přijetí
Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 50 ze 100 bodů tak, aby v každé části byla dosažena alespoň polovina požadovaných bodů.
Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

Kapacita programu
Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s programech a tématem disertační práce (max. 70 bodů),
2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 30 bodů).

Termín přijímací zkoušky
Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

Podmínky přijetí
Pro přijetí musí uchazeč celkem získat 50 ze 100 bodů tak, aby v každé části byla dosažena alespoň polovina požadovaných bodů.
Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

Kapacita programu
Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Termíny

2. 1. – 15. 12. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Kartografie pro virtuální realitu
Školitel: doc. Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Práce se zabývá aplikovatelností metod kartografie a geinformatiky v prostředí virtuální reality (VR). Práce si klade za cíl:
– Zjistit, zda a jaké metody a přístupy běžně využívané v rámci GIS nebo 3D vizualizací lze implementovat a efektivně využít v rámci softwarových řešení pro VR a následně je případně prakticky aplikovat.
– Zjistit, jestli existuje rozdíl mezi uživateli/studenty pracujícími s prostorovými daty ve VR a uživateli/studenty, kteří s těmito daty pracují v reálném prostředí (v rámci desktopu, nebo přímo fyzicky s mapami či jinými formami prezentace prostorových informací).
– Identifikovat případné moderující/intervenujících proměnných, které by měly vliv na práci uživatele s prostorovými daty ve VR a jeho celkovou interakci s prostředím.
– Analyzovat možnosti využití stávajících dostupných prostorových dat v rámci VR; především pak jejich přenositelnost do VR a aplikovatelnost z pohledu formátu dat a jejich konverze do formátů použitelných ve VR.

Poznámky

Zdroje: GOODCHILD, M. F. et al., (2012). “Next-generation Digital Earth,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 109, no. 28, pp. 11088–11094, Jul. 2012. KUBÍČEK, P. et al (2017). Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth, Taylor & Francis, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581. MACEACHREN, A. M. et al. (1999). “Virtual environments for geographic visualization,” in Proceedings of the 1999 workshop on new paradigms in information visualization and manipulation in conjunction with the eighth ACM internation conference on Information and knowledge management - NPIVM ’99, pp. 35–40. ŠAŠINKA, Č. et al (2019). Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, Switzerland: MDPI, roč. 8, č. 1, s. Nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.

Školitel

doc. Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Korekce hyperspektrálních dat pro vodní plochy
Školitel: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

The research work will cooperate with the CzechGlobe scientific research projects in the area of correction of hyperspectral data from the Flying Laboratory of Imaging Systems (FLIS) with special attention to the area of water bodies. The candidate should have an advantage knowledge of remote sensing, basic programming skills, analytical thinking and ability of scientific publishing.

Školitel

Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Optimisation of Farm Machinery Trajectory
Školitel: prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

OBJECTIVES: The research aims to explore and evaluate environmental as well as socio-economic factors influencing the trajectory of farm machinery.

OUTCOMES: A parametric algorithm for optimised farm machinery trajectory is the primary outcome of the thesis.


NOTE: Before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Tomas Reznik (tomas.reznik [at] sci.muni.cz) for informal discussion.

Školitel

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Prediction Analyses of Cloudiness for Multispectral Satellite Imagery
Školitel: prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

OBJECTIVES: The research aims to explore mechanisms of cloudiness prediction analyses for multispectral satellite imagery, such as from Sentinel missions, for the purposes of applications in precision agriculture.

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Tomas Reznik (tomas.reznik [at] sci.muni.cz) for informal discussion.

Školitel

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
 • Akademie věd ČR
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.