Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2020

Co se naučíte

Doktorský studijní program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (KGDP) navazuje na původní stejnojmenný studijní obor a upravuje jak formu studia, jeho strukturu i výsledné výstupy. Nová koncepce doktorského studia byla vytvořena s cílem připravit vysoce kvalifikované pracovníky v různých oblastech kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země (DPZ) s odpovídajícím odborným i jazykovým vybavením. Studium je primárně zaměřeno na absolventy magisterských studijních oborů v oblasti kartografie a geoinformatiky, ale také příbuzných oborů (informatika, psychologie, apod.) z českého i mezinárodního prostředí.

Studium prohlubuje teoretické a metodické poznatky s důrazem na téma studentovy disertační práce. Velký důraz je kladen na intenzivní spolupráci se školitelem v rámci studia a zpracování zvolené problematiky. Témata jsou vypisována v návaznosti na řešené výzkumné projekty při snaze o maximální zapojení studentů do probíhajících projektů, a to jak v národním (GAČR; TAČR Éta, Zéta; NAKI aj.) tak zejména mezinárodním prostředí (H2020, Interreg aj.). Součástí studijního programu je také spolupráce s aplikační sférou a příprava absolventů pro další kariéru v rámci i mimo akademickou sféru. Součástí studia je také rozvoj dalších praktických dovedností, zejména kritického myšlení, prezentačních a komunikační ch dovedností a schopnosti vést tým.

Praxe

Praxe (nepočítaje v to samozřejmou laboratorní práci) není povinnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou schopni intenzivní internacionální a mezioborové spolupráce. Společně s posílením metodického základu výzkumu a širokého spektra moderních výzkumných technologií (virtuální realita, eye tracking, UAV, SDI) se tak otevírají možnosti uplatnění absolventů především jako samostatných, resp. vedoucích, odborných pracovníků zejména v následujících oblastech:

  • Vědecko výzkumné organizace a akademické instituce se zaměřením na oblast kartografie, geoinformatiky a DPZ (CzechGlobe, Geonika), ale také další instituce zabývající se oblastí kognitivních věd (Psychologický ústav AV, Fakulta informačních technologií VUT).
  • Komerční sféry, zejména v oblasti výzkumných pracovníků a projektových manažerů v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu.
  • Managementu vědy a projektového řízení.
  • Pracoviště veřejné správy zaměřená na práci s prostorovými daty (typicky v podobě vedoucích pracovníků GIS oddělení od úrovně ministerské až po úroveň regionální), implementaci konceptu Smart Cities atp.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2020)

Odborné znalosti z kartografie, geoinformatiky a DPZ hodnotí zkušební komise max. 70 body, přičemž 35 bodů je minimem pro splnění této části. V hodnocení znalostí angličtiny je třeba získat z maxima 30 bodů minimálně 15 bodů. Pro složení přijímací zkoušky je tak třeba získat ze 100 možných bodů minimálně 50 bodů, při současném splnění požadavku minimálního počtu bodů v obou částech zkoušky.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé a výzkumná zaměření dizertačních prací

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Kartografie pro virtuální realitu

Školitel: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Práce se zabývá aplikovatelností metod kartografie a geinformatiky v prostředí virtuální reality (VR). Práce si klade za cíl:
– Zjistit, zda a jaké metody a přístupy běžně využívané v rámci GIS nebo 3D vizualizací lze implementovat a efektivně využít v rámci softwarových řešení pro VR a následně je případně prakticky aplikovat.
– Zjistit, jestli existuje rozdíl mezi uživateli/studenty pracujícími s prostorovými daty ve VR a uživateli/studenty, kteří s těmito daty pracují v reálném prostředí (v rámci desktopu, nebo přímo fyzicky s mapami či jinými formami prezentace prostorových informací).
– Identifikovat případné moderující/intervenujících proměnných, které by měly vliv na práci uživatele s prostorovými daty ve VR a jeho celkovou interakci s prostředím.
– Analyzovat možnosti využití stávajících dostupných prostorových dat v rámci VR; především pak jejich přenositelnost do VR a aplikovatelnost z pohledu formátu dat a jejich konverze do formátů použitelných ve VR.

Poznámky

Zdroje: GOODCHILD, M. F. et al., (2012). “Next-generation Digital Earth,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 109, no. 28, pp. 11088–11094, Jul. 2012. KUBÍČEK, P. et al (2017). Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth, Taylor & Francis, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581. MACEACHREN, A. M. et al. (1999). “Virtual environments for geographic visualization,” in Proceedings of the 1999 workshop on new paradigms in information visualization and manipulation in conjunction with the eighth ACM internation conference on Information and knowledge management - NPIVM ’99, pp. 35–40. ŠAŠINKA, Č. et al (2019). Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, Switzerland: MDPI, roč. 8, č. 1, s. Nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.

Korekce hyperspektrálních dat pro vodní plochy

Školitel: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

The research work will cooperate with the CzechGlobe scientific research projects in the area of correction of hyperspectral data from the Flying Laboratory of Imaging Systems (FLIS) with special attention to the area of water bodies. The candidate should have an advantage knowledge of remote sensing, basic programming skills, analytical thinking and ability of scientific publishing.

Optimisation of Farm Machinery Trajectory

Školitel: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

OBJECTIVES: The research aims to explore and evaluate environmental as well as socio-economic factors influencing the trajectory of farm machinery.

OUTCOMES: A parametric algorithm for optimised farm machinery trajectory is the primary outcome of the thesis.


NOTE: Before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Tomas Reznik (tomas.reznik [at] sci.muni.cz) for informal discussion.

Prediction Analyses of Cloudiness for Multispectral Satellite Imagery

Školitel: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

OBJECTIVES: The research aims to explore mechanisms of cloudiness prediction analyses for multispectral satellite imagery, such as from Sentinel missions, for the purposes of applications in precision agriculture.

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Tomas Reznik (tomas.reznik [at] sci.muni.cz) for informal discussion.

Využití pokročilých technik na tvorbu dat pro účely humanitárního mapování

Školitel: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

The research aims to explore possibilities of using artificial inteligence and automatic detection of objects on remote sensing imagery for humanitarian mapping. The goal is to make volunteer work on data creation more efficient.

The topic is reserved for Milan Fila.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
  • Akademie věd ČR
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: