Microbiology

This doctoral study programme is organized by the Faculty of Science in English and the studies are subject to tuition. There is an alternative option for the international applicants to be accepted in the free programme administered in Czech with the possibility of receiving a scholarship. The study language of the programme is still English (Czech is the administrative language). Before officially applying, please contact us at admission@sci.muni.cz to find all the necessary information related to the scholarship and see our FAQ’s.

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2022.

Co se naučíte

The programme’s goal is to develop students into top specialists in microbiology of prokaryotic and eukaryotic cells developed within the Department of Experimental Biology at the Faculty of Science, MU. Graduates should be ready to take on further scientific careers in academic institutions, but also for possible employment in health care or veterinary facilities, in food, chemical or pharmaceutical industry and in biotechnology companies with their own research facilities, and as specialist lecturers.

The program actively supports its graduates in pursuing their scientific careers even further by encouraging long-term stays in post-graduate positions abroad.

The individual laboratories of the Microbiology programme cover the following research areas in which doctoral students are also trained:

Taxonomy and diversity of microorganisms

  • Antibiotic rezistance of prokaryotes
  • Food-safety and fast proof of pathogens
  • Emerging viral infections
  • Polyphasic classification of prokaryotes
  • Synthetic biology
  • Methanogenic archaea

The link between programmes is shared technologies, joint workshops, specialized seminars and conferences. Students are motivated by the high professional quality of research in a competitive, yet collaboration-friendly environment. The performance of individual students is recognized not only financially, but also, for example, by participating in prestigious conferences.

„Life on the Earth is not possible without microbes.“

Praxe

The student is responsible for at least one stay abroad in microbiology laboratory in minimal duration of one month during the study programme.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Mikrobiologie

Uplatnění absolventů

Graduates of a doctoral degree program Microbiology are qualified to work especially in research institutes and departmental workplaces or as university lecturers. The level of obtained knowledges and experiences gives adequate guaranty for high adaptability of graduates in various fields of microbiology. They are authorized to conduct independent scientific and research activities in basic and applied research. In the most general sense, they are considered qualified for any kind of scientific work in microbiology, that is dealing with conceptual issues, participating in and managing scientific research activities, and teaching.

Podmínky přijetí

Admission procedure
Student must show very good knowledge of general microbiology, molecular biology, and biochemistry related to the theme of the PhD thesis. Student submits a brief project proposal of PhD thesis in which specifies the topic, designates possible problems and proposes the experimental procedure. Good knowledge of the English language is essential, which will allow the student to not only read scientific literature, but also to talk and write about their scientific research.
The entrance examination is organized as an oral discussion when the committee evaluates and assigns points for the applicant’s expertise and abilities for scientific work (0-100 points) and skills in the English language (0-90 points).

More information about admission process for international applicants in general can be found here.

Date of the entrance exam
The applicants will receive information about the entrance exam by e-mail usually at least 10 days before the exam.
Please, always check your e-mails, including spam folders.

Conditions of admission
Minimum requirements for successful examination are 85 points for scientific part and 60 points for language part of the entrance examination.
Successful applicants are informed of their acceptance by e-mail and subsequently receive an invitation to the enrolment.

Programme capacity
The capacity of a given programme is not fixed; students are admitted based on a decision by the Doctoral Board after assessing their aptitude for study and motivation.

Termíny

2. 5. – 15. 12. 2022

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Emergentní virové patogeny přenášené komáry
Školitel: doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Virová onemocnění přenášená komáry (především viry West Nile, Zika, Usutu a Chikungunya) dnes v Evropě představují významnou zdravotní hrozbu pro lidi i zvířata. Cílem doktorské dizertační práce je provést monitoring komářích vektorů a nemocí přenášených komáry v kontextu globálních změn. Práce zahrnuje entomologickou surveillance medicínsky významných komárů včetně introdukce nebezpečných invazních druhů (především tzv. 'tygřího komára' Aedes albopictus) a epidemiologickou surveillance komáry přenášených nákaz (zejména západonilské horečky). Získaná data budou sloužit jako podklady pro management komáry přenášených onemocnění v České republice.

Poznámky

téma rezervováno pro Bc. Jakuba Vojtíška

Školitel

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Inženýrství biokatalytických struktur na buněčném povrchu bakterie Pseudomonas putida pro degradaci a zužitkování lignocelulózových polymerů
Školitel: Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Pseudomonas putida KT2440 je bezplasmidový derivát aerobní půdní saprofytické bakterie P. putida mt2. Díky řadě výhodných vlastností (např. bezpečnost, robustnost, nízké nároky na růstové medium, rychlý růst, dostupnost řady nástrojů genetického inženýrství) si kmen KT2440 získal velkou oblibu jako modelový organismus v základním výzkumu i v biotechnologiích. V posledních letech přitahuje velkou pozornost možnost využití tohoto organismu pro paralelní zužitkování různorodých substrátů z odpadní rostlinné biomasy (lignocelulózy) pro produkci komoditních chemikálií a farmaceuticky zajímavých látek. Kmen KT2440 má přirozenou schopnost degradovat a využívat pro růst jednu ze tří základních polymerních složek lignocelulózy – lignin. P. putida roste velmi dobře i na monomerní glukóze – základní stavební složce celulózy. Kmen KT2440 a jeho derivát EM42 s redukovaným genomem byly v posledních několika letech upraveny technikami genetického a metabolického inženýrství i pro růst na pentózových cukrech z hemicelulózy (xylóza, arabinóza) a na oligosacharidech. Navzdory přítomnosti řady genů pro celulázy v genomu P. putida ale tato bakterie není typickým celulolytickým organismem a nedokáže efektivně růst na (hemi)celulózových polymerech. Vystavení rekombinantních depolymerizujících enzymů na povrch buňky technikami genetického inženýrství a syntetické biologie může zvýšit efektivitu degradace polymerních substrátů a znásobit využitelnost P. putida v lignocelulózových i dalších biotechnologiích. Cílem této disertační práce je studium a vývoj systémů pro efektivní vynášení depolymerizačních enzymů na povrch Gram negativních bakteriálních buněk P. putida. Doktorand/doktorandka se dále zaměří i na studium a výběr celuláz, hemiceluláz a lignin modifikujících enzymů vhodných k řízené produkci a sekreci v P. putida. Disertační práce přispěje k základnímu poznání hostitelského organismu i v něm studovaných mechanismů a její výstupy budou mít i značný aplikační potenciál.

Poznámky

Téma je rezervováno.

Školitel

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Mikrofluidika - laboratoř na čipu v mikrobiologickém výzkumu
Školitel: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
Miniaturizace a automatizace jsou klíčové trendy moderních experimentálních metod v přírodních vědách a biomedicíně. Mikrofluidika je v této oblasti dominantní technologií, umožňuje manipulaci velmi malých objemů roztoků (nano-, pico- někdy i femto-litry) v mikroprostředí kanálků o rozměrech desítek mikrometrů, srovnatelnými se šířkou lidského vlasu. Tyto miniaturizované laboratorní systémy – laboratoře na čipu – umožňují provádět obrovské množství experimentů v krátkém čase, s minimálním nárokem na objem vzorku. Laboratoře na čipu jsou základem nejmodernějších technologií jako je „Next Generation“ sekvencování nebo „Single Molecule“ diagnostika. Podobně jako v elektronickém průmyslu přinesla miniaturizace a integrace elektroobvodů na křemíkový čip revoluci ve výpočetní technice, povede mikrofluidika a miniaturizace v oblasti laboratorních pokusů k průlomovým objevům v biologii, chemii a medicíně. Práce bude orientována na vývoj a optimalizaci mikrofluidních systémů pro rychlou a systematickou charakterizaci izolovaných biomolekul a mikroorganismů. Nové mikrofluidní technologie budou uplatněny při výzkumu nových postupů v proteinovém a metabolickém inženýrství, při hodnocení a řízení in vivo evoluce nebo v platformách pro vysoce výkonnou charakterizaci nových proteinů identifikovaných v genových databázích. Práce bude probíhat v Loschmidtových laboratořích (http://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/), které mají v oblasti mikrofluidiky několikaleté zkušenosti a aktivní spolupráce s předními pracovišti orientovanými na mikrofluidní technologie na Universitě v Cambridge a polytechnice ETH v Curychu.
Předběžné zadání:
Cíl 1. Práce s literaturou - student bude vyhledávat a zpracovávat odbornou literaturu a připraví literární rešerši na vybrané téma z oblasti: (i) mikrofluidika a (ii) miniaturizace a automatizace bio-analytických metod.
Cíl 2. Praktický tréning - student projde školením praktických dovedností v oblasti mikrofluidiky: (i) počítačové návrhy mikrofluidních systémů, (ii) přímá fabrikace, měkká litografie a odlévání mikrofluidních čipů, (iii) spektrofotometrické a mikroskopické metody a (iv) základy mikro-manipulace s kapalinami.
Cíl 2. Výzkumná práce - student bude pracovat na vlastním projektu zahrnujícím: (i) design a konstrukci mikrofluidních čipů, (ii) miniaturizaci a optimalizaci vybraných bio-analytických metod a (iii) využití mikrofluidního systému ve výzkumných projektech Loschmidtových laboratoří.
Školitel

prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.

Odhalování nových zoonotických patogenů z divočiny
Školitel: doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Volně žijící živočichové zaujímají klíčovou roli v cirkulaci a šíření emergentích zoonóz. Objevování nových patogenů z volné přírody zůstává v globálním měřítku stále velkou vědeckou výzvou přinášející nové zásadní poznatky. Doktorská práce si klade za cíl odhalování diverzity širokého spektra bakteriálních a virových agens se zoonotickým potenciálem (v obratlovčích rezervoárech a v hematofágních členovcích jako přenašečích) v rámci místních ekosystémů. Hlavní devízou práce je kombinace nejmodernějších molekulárních přístupů i tradičních kultivačních metod, umožňující masivní skríning a podrobnou genetickou charakterizaci nových agens. Dalším cílem je získání živých izolátů, které nám umožní studovat jejich biologické vlastnosti, patogenitu a přenos na obratlovce. Práce směřuje k vyhledávání emergentních a re-emergentních infekčních hrozeb z volné přírody, které jsou často určovány globalizací (environmentálními a socio-ekonomickými faktory).

Poznámky

téma rezervováno pro Bc. Romanu Kejíkovou

Školitel

doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.

Sledování vlivu abiotických faktorů na životaschopnost Corynebacterium pseudotuberculosis
Školitel: Mgr. Radka Dziedzinská
Corynebacterium pseudotuberculosis je původcem ekonomicky významného onemocnění ve stádech ovcí a koz označovaného jako kaseózní lymfadenitida nebo pseudotuberkulóza. Náplní dizertační práce bude zjistit schopnost baktérie Corynebacterium pseudotuberculosis přežívat vliv vybraných abiotických faktorů vnějšího prostředí. Těmito abiotickými faktory budou například teplota, UV, vyschnutí nebo vliv dezinfekčních přípravků. Viabilita izolátů bude hodnocena na základě relativního srovnání přeživších buněk po jejich ošetření daným faktorem s buňkami kontrolními (neošetřenými) v čase. Schopnost přežívání bude zjišťována jak kultivačními metodami, tak molekulárně biologickými přístupy.
Školitel: Mgr. Radka Dziedzinská, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. dziedzinska@vri.cz

Corynebacterium pseudotuberculosis is the causative agent of an economically significant disease in sheep and goat's herds known as caseous lymphadenitis or pseudotuberculosis. The study will focus on ability of Corynebacterium pseudotuberculosis to survive the influence of selected abiotic environmental factors. These factors will be, for example, temperature, UV, drying out or the effect of disinfectants. The viability will be assessed by relative comparing of the surviving cells after certain treatment with the control (untreated) cells. Survival capacity will be determined by both culture and molecular methods.
Supervisor: Mgr. Radka Dziedzinská, Ph.D., Veterinary Research Institute, Brno, dziedzinska@vri.cz
Školitel

Mgr. Radka Dziedzinská

Využití multiplexní technologie xMAP pro detekci patogenních agens.
Školitel: Mgr. Iva Slaná, Ph.D.
Novým trendem v diagnostice patogenů v humánní i veterinární diagnostice je využití jednoho vzorku na souběžnou analýzu několika patogenů. Toto umožňuje tzv. xMAP technologie, mezi jejíž hlavní výhody je rychlá identifikace, možnost typizace a multiplikace. Toto vede k zefektivnění a zlevnění analýz vyšetřovaných vzorků. Cílem disertační práce bude vývoj a optimalizace systémů pro detekci, příp. typizaci patogenních agens bakteriálního nebo parazitárního původu pomocí xMAP technologie v biologických vzorcích, případně ve vzorcích potravin.
Školitel: Mgr. Iva Slaná, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., slana@vri.cz
Školitel

Mgr. Iva Slaná, Ph.D.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Spolupracující instituce
  • Akademie věd ČR
  • Ústav biologie obratlovců AV ČR
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.