Sledujte aktuální opatření související s nákazou COVID-19

Aktualizováno 12. září 2021.

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor přepnut na bílý stupeň pohotovosti.

Platí zákaz vstupu do budov pro osoby s příznaky onemocnění COVID-19. Platí povinnost nosit ochranné pomůcky ve společných prostorách.

Výuka v podzimním semestru bude probíhat prezenčně. Při praktické i teoretické výuce je však třeba dodržovat platné povinnosti nošení ochranných pomůcek. V odůvodněných případech může vyučující nařídit používání ochranných pomůcek nad rámec tohoto opatření, pokud to okolnosti vyžadují. Pokud se vyučující rozhodne v odůvodněném případě vyučovat na dálku, musí výuka probíhat v reálném čase dle rozvrhu a musí být nahrána a uložena v ISu ve studijních materiálech.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Aktuální informace

O provozních záležitostech fakulty rozhoduje děkan, proto prosím sledujte primárně web sci.muni.cz.

Aktuality

Pokyny pro studenty

Aktualizováno 12. září 2021

Nejaktuálnější předpisy pro pokyny a fungování fakulty naleznete na základě rozhodnutí děkana na webových stránkách fakulty.
Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 12. září 2021

Platí zákaz vstupu do budov pro osoby s příznaky respiračního onemocnění a vyučující má právo studenta s příznaky vykázat. Jinak je vstup do budov bez omezení, i nadále však platí povinnost mít dýchací cesty zakryté nanorouškou či respirátorem alespoň třídy FFP2/KN95. (Pohyb může být dále regulován pokyny Hygienické stanice či legislativou.)

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU (pro studenty) a v INETu (pro zaměstnance). Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Knihovny jsou otevřeny.  Pro aktuální provozní dobu jsou k dispozici informace pro areál Kotlářská a pro Univerzitní Kampus Bohunice.

Sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou otevřeny, režim jejich využívání může být regulován na základě aktuální situace.           

Na základě aktualizace opatření jsou menzy otevřeny. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

Výuka

Aktualizováno 12. září 2021

Výuka v podzimním semestru bude probíhat prezenčně. Při praktické i teoretické výuce je však třeba dodržovat platné povinnosti nošení ochranných pomůcek viz https://www.em.muni.cz/udalosti/14300-souhrn-aktualne-platnych-pravidel-na-muV odůvodněných případech může vyučující nařídit používání ochranných pomůcek nad rámec tohoto opatření, pokud to okolnosti vyžadují.

Pokud se vyučující rozhodne v odůvodněném případě vyučovat na dálku, musí výuka probíhat v reálném čase dle rozvrhu a musí být nahrána a uložena v ISu ve studijních materiálech.

Prezenční výuka je omezena počtem 150 studentů v jedné místnosti, případně kapacitou učebny. U předmětů, kde je toto omezení relevantní, bude aktivován rezervační systém pro prezenční účast na přednášce. Bližší informace budou zainteresovaným studentům sděleny prostřednictvím samostatného mailu.

V předmětech s omezenou kapacitou prezenční výuky budou vyučující povinně dávat studentům k dispozici nahrávky přednášek. K tomuto účelu lze využít i nahrávky z loňského akademického roku. V ostatních předmětech je zveřejňování nahrávek pouze doporučené.

Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021: Organizace výuky v jarním semestru 2021 (ve znění účinném od 1. 3. 2021).

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit respirátoryDo budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky respiračního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Vyučující má právo studenta s příznaky respiračního onemocnění vykázat.

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Technologická řešení, která naše fakulta v oblasti online výuky nabízí a využívá, najdete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Záznam výuky může student použít pouze pro osobni potřebu, ne-li  vyučujícím stanoveno jinak. Porušení tohoto pravidla je vážným prohřeškem, který může být řešen v disciplinárním řízení.

Odevzdávání závěrečných prací

Aktualizováno 9. září 2021.

Harmonogram odevzdání závěrečných prací je zveřejněn zde.

Studijní oddělení provede kontrolu archívu závěrečných prací a kontrolu zápočtu z posledního předmětu Bakalářská/Diplomová práce.

Pokyny a šablony k odevzdávání závěrečných prací najdete v informacích o závěru studia.

Způsob odevzdávání závěrečných prací a forma státní závěrečné zkoušky bude operativně stanovena později, podle vývoje epidemiologické situace.

Testování na covid-19

Podmínkou pro účast na prezenční výuce není nutnost prokázat se negativním testem na přítomnost SARS-CoV-2. 

Pozitivní výsledek testu a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Pozitivní výsledek testu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

V případě ubytování na kolejích může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

Příjezdy do ČR, výjezdy do zahraničí
Pokyny

Aktualizováno 10. září 2021.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU pro studenty a v INETu pro zaměstnance. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Další důležité odkazy

Pravidla návratu do ČR: https://www.mzv.cz


Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU: https://www.muni.cz/

Ubytování na kolejích Masarykovy university

Aktualizováno 10. září 2021.

Informace k nástupu na ubytování na koleje SKM naleznete zde.

Všichni studenti jsou také povinni dodržovat aktuální preventivní opatření a nařízení kolejí – sledujte Aktuality na http://www.skm.muni.cz/kolej.

Promoce, imatrikulace

Promoce absolventů bakalářského studia se konají ve dnech 12.–14. 10. 2021. Přesný harmonogram bude zveřejněn na webu fakulty. Absolventi obdrží pozvánku na promoce s aktuálními informacemi mailem.

 Imatrikulace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia se koná 7. 10. 2021. Přesný harmonogram bude zveřejněn na webu fakulty. Studenti budou informováni mailem. Účast všech studentů je povinná. Po dobu konání slavnostního aktu budou studenti omluveni z výuky. Prosíme o účast ve slavnostním oblečení.

Pokyny pro zaměstnance

Aktualizováno 12. září 2021

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 12. září 2021

Platí zákaz vstupu do budov pro osoby s příznaky respiračního onemocnění a vyučující má právo studenta s příznaky vykázat. Jinak je vstup do budov bez omezení, i nadále však platí povinnost mít dýchací cesty zakryté nanorouškou či respirátorem alespoň třídy FFP2/KN95. (Pohyb může být dále regulován pokyny Hygienické stanice či legislativou.)

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU (pro studenty) a v INETu (pro zaměstnance). Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Knihovny jsou otevřeny.  Pro aktuální provozní dobu jsou k dispozici informace pro areál Kotlářská a pro Univerzitní Kampus Bohunice.

Sportoviště, počítačové učebny a studovny jsou otevřeny, režim jejich využívání může být regulován na základě aktuální situace.           

Na základě aktualizace opatření jsou menzy otevřeny. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

Home office / přítomnost na pracovišti

Aktualizováno 12. září 2021

Všichni zaměstnanci pracuji v normálním režimu za dodržovaní platné legislativy a nařízeni HS.

Menza, podatelna, pokladna

Menzy jsou otevřeny. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Podatelna a pokladna na Kotlářské jsou otevřeny podle normálních úředních hodin.

Testování/očkování zaměstnanců

Aktualizováno 12. září 2021

Pro vstup do budov fakulty není vyžadován negativní test na covid-19, ani očkování, pokud se student/zaměstnanec v posledních 14 dnech nevrátil ze zahraničí.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti/zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU/INETu. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Výuka

Aktualizováno 12. září 2021

Výuka v podzimním semestru bude probíhat prezenčně. Při praktické i teoretické výuce je však třeba dodržovat platné povinnosti nošení ochranných pomůcek viz https://www.em.muni.cz/udalosti/14300-souhrn-aktualne-platnych-pravidel-na-muV odůvodněných případech může vyučující nařídit používání ochranných pomůcek nad rámec tohoto opatření, pokud to okolnosti vyžadují.

Pokud se vyučující rozhodne v odůvodněném případě vyučovat na dálku, musí výuka probíhat v reálném čase dle rozvrhu a musí být nahrána a uložena v ISu ve studijních materiálech.

Prezenční výuka je omezena počtem 150 studentů v jedné místnosti, případně kapacitou učebny. U předmětů, kde je toto omezení relevantní, bude aktivován rezervační systém pro prezenční účast na přednášce. Bližší informace budou zainteresovaným studentům sděleny prostřednictvím samostatného mailu.

V předmětech s omezenou kapacitou prezenční výuky budou vyučující povinně dávat studentům k dispozici nahrávky přednášek. K tomuto účelu lze využít i nahrávky z loňského akademického roku. V ostatních předmětech je zveřejňování nahrávek pouze doporučené.

Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021: Organizace výuky v jarním semestru 2021 (ve znění účinném od 1. 3. 2021).

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit respirátoryDo budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky respiračního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu). Vyučující má právo studenta s příznaky respiračního onemocnění vykázat.

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Rádi bychom vám představili možnosti, které je možné v oblasti online výuky u nás na fakultě využít. Věříme, že nabízená řešení vám usnadní přechod k distanční výuce. Více informací naleznete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Pracovní cesty

Služební cesty tuzemské i zahraniční do místa s nízkým stupněm pohotovosti jsou bez omezeni, do míst s vysokým rizikem je třeba výjimky.

Pro budoucí cestovní příkazy se doporučuje zvážit pojištění storna letenek, jízdenek a možnosti storna ubytování – vybírat s ohledem na eliminaci nákladů MU, nebude-li cesta uskutečněna.

Příjezdy ze zahraničí

Na základě mimořádného opatření mají všichni zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci.

Aktuální informace ke vstupu na území ČR, povinnosti PCR testu a vstupu na univerzitu
Pokyny

Aktualizováno 10. září 2021.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU pro studenty a v INETu pro zaměstnance. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Další důležité odkazy

Pravidla návratu do ČR: https://www.mzv.cz


Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU: https://www.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.