Sledujte aktuální opatření související s nákazou COVID-19

Aktualizováno 12. ledna 2021.

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor od 22. listopadu 2021 přepnut na žlutou barvu. Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.

Veřejnost má omezený vstup do budov MU, výjimkou jsou zástupci spolupracujících firem nutných pro zajištění provozu MU a partnerů pro klíčová jednání, která nelze převést do online formy. Platí zákaz vstupu do budov pro osoby s příznaky onemocnění COVID-19.

V budovách MU platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tuto povinnost mají zaměstnanci i studenti ve všech prostorách MU, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících a řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Výjimka se dále vztahuje na vyučující a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Výuka probíhá v souladu s platnou legislativou. Přednášky s účastí nad 150 osob probíhají distančně/hybridně. 

Studenti mají povinnosti prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test), evidencí v IS MU. Uznatelné testy jsou: PT-PCR test,  rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo rychlý antigenní test (RAT) prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Studenti, kteří O-N-T neprokážou, budou mít zajištěn distanční přístup ke vzdělání v předmětech, kde je to možné zabezpečit. Pro jednotlivé formy výuky může být realizováno takto:

  1. Přednášky lze streamovat nebo poskytnout aktuální případně i starší nahrávky.
  2. Teoretická cvičení a semináře je možné uskutečnit se vzdáleným přístupem, tam kde to technické možnosti a charakter předmětu umožňují, případně nabídnout domácí náhradní plnění.
  3. V případě praktických cvičení, kde nelze zajistit distanční náhradu výuky (laboratorní experimenty apod.), bude neprokázání O-N-T považováno za omluvenou absenci, kterou lze využít až do maximální možné v rámci daného předmětu.

Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru a ochranou dýchacích cest dle obecných podmínek MU.

Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. Pro knihovnu Kotlářská – studenti mají přístup do knihovny pote co se přihlásí u centrálního výpůjčního pultu v přízemí pro kontrolu O-N-T (tečka, INET), po kontrole budou mít přístup do jednotlivých studoven.  Týmové studovny, relaxační zázemí v přízemí a kuchyňka jsou uzavřeny. Provoz studoven v knihovnách, se řídí režimem knihoven. Provozní doba knihovny je k dispozici na http://knihovna.sci.muni.cz/

Je doporučeno střídání zaměstnanců v kanceláři, podmínkou je dodržení platné legislativy a organizačních opatření (ochranné prostředky, rozestupy, dezinfekce).

Zaměstnanci mají povinnost evidence O-N-T prostřednictvím aplikace Prevence COVID-19 v INET MU. Vzhledem k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, zde dne 5. ledna 2022 dochází od 17.1.2022 k povinnému testování zaměstnanců na pracovištích fakulty. K povinnému testování bylo vydáno Opatření děkana 1/2022, které popisuje povinnosti zaměstnanců, výjimky z testování a další postupy. Je povinnosti každého zaměstnance se s tímto opatřením seznámit.​

Pracovní porady bez možnosti dodržet rozestupy 1,5 metru lze konat v počtu max. 5 osob. Pracovní porady a jiné akce bez O-N-T, kde lze dodržet rozestupy 1,5 m, se mohou konat v počtu max. 25 osob.

Akce nesouvisející s hlavní činností MU (např. oslavy, ceremonie apod.) se nekonají, vyjma již naplánovaných promocí docentských za dodržení všech platných opatření, včetně kontroly O-N-T.

Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, sympozia apod.) a kontrolou O-N-T se mohou konat při účasti max. 50 osob. Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, sympozia apod.) a kontrolou O-N-T oddělené od běžného provozu univerzity (tj. akce mimo univerzitní prostory, víkendové akce, akce v prostorách fyzicky oddělených od výuky a běžného provozu MU) se mohou konat při účasti max. 75 osob.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Aktuální informace

O provozních záležitostech fakulty rozhoduje děkan, proto prosím sledujte primárně web sci.muni.cz.

Aktuality

Pokyny pro studenty

Aktualizováno 19. listopadu 2021

Nejaktuálnější předpisy pro pokyny a fungování fakulty naleznete na základě rozhodnutí děkana na webových stránkách fakulty.
Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 18. listopadu 2021

Platí zákaz vstupu do budov pro osoby s příznaky respiračního onemocnění a vyučující má právo studenta s příznaky vykázat.

Veřejnost má omezený vstup do budov MU, výjimkou jsou zástupci spolupracujících firem nutných pro zajištění provozu MU a partnerů pro klíčová jednání, která nelze převést do online formy.

V budovách MU platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tuto povinnost mají zaměstnanci i studenti ve všech prostorách MU, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících a řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Výjimka se dále vztahuje na vyučující a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU (pro studenty) a v INETu (pro zaměstnance). Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. Pro knihovnu Kotlářská – studenti mají přístup do knihovny pote co se přihlásí u centrálního výpůjčního pultu v přízemí pro kontrolu O-N-T (tečka, INET), po kontrole budou mít přístup do jednotlivých studoven.  Týmové studovny, relaxační zázemí v přízemí a kuchyňka jsou uzavřeny. Provoz studoven v knihovnách, se řídí režimem knihoven. Provozní doba knihovny je k dispozici na http://knihovna.sci.muni.cz/

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

Výuka

Aktualizováno 19. listopadu 2021.

Výuka probíhá v souladu s platnou legislativou. Přednášky s účastí nad 150 osob probíhají distančně/hybridně. 

Studenti mají povinnosti prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test), evidencí v IS MU. Uznatelné testy jsou: PT-PCR test,  rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo rychlý antigenní test (RAT) prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Studenti, kteří O-N-T neprokážou, budou mít zajištěn distanční přístup ke vzdělání v předmětech, kde je to možné zabezpečit. Pro jednotlivé formy výuky může být realizováno takto:

  1. Přednášky lze streamovat nebo poskytnout aktuální případně i starší nahrávky.
  2. Teoretická cvičení a semináře je možné uskutečnit se vzdáleným přístupem, tam kde to technické možnosti a charakter předmětu umožňují, případně nabídnout domácí náhradní plnění.
  3. V případě praktických cvičení, kde nelze zajistit distanční náhradu výuky (laboratorní experimenty apod.), bude neprokázání O-N-T považováno za omluvenou absenci, kterou lze využít až do maximální možné v rámci daného předmětu.

Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru a ochranou dýchacích cest dle obecných podmínek MU.

V budovách MU platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tuto povinnost mají zaměstnanci i studenti ve všech prostorách MU, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících a řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Výjimka se dále vztahuje na vyučující a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021: Organizace výuky v podzimním semestru 2021 (ve znění účinném od 20. 9. 2021).

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Technologická řešení, která naše fakulta v oblasti online výuky nabízí a využívá, najdete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Záznam výuky může student použít pouze pro osobni potřebu, ne-li  vyučujícím stanoveno jinak. Porušení tohoto pravidla je vážným prohřeškem, který může být řešen v disciplinárním řízení.

Odevzdávání závěrečných prací

Aktualizováno 9. září 2021.

Harmonogram odevzdání závěrečných prací je zveřejněn zde.

Studijní oddělení provede kontrolu archívu závěrečných prací a kontrolu zápočtu z posledního předmětu Bakalářská/Diplomová práce.

Pokyny a šablony k odevzdávání závěrečných prací najdete v informacích o závěru studia.

Způsob odevzdávání závěrečných prací a forma státní závěrečné zkoušky bude operativně stanovena později, podle vývoje epidemiologické situace.

Testování na covid-19

Studenti mají povinnosti prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test), evidencí v IS MU. Uznatelné testy jsou: PT-PCR test,  rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo rychlý antigenní test (RAT) prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Studenti, kteří O-N-T neprokážou, budou mít zajištěn distanční přístup ke vzdělání v předmětech, kde je to možné zabezpečit.

Pozitivní výsledek testu a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Pozitivní výsledek testu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

V případě ubytování na kolejích může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

Příjezdy do ČR, výjezdy do zahraničí
Pokyny

Aktualizováno 10. září 2021.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU pro studenty a v INETu pro zaměstnance. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Další důležité odkazy

Pravidla návratu do ČR: https://www.mzv.cz


Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU: https://www.muni.cz/

Ubytování na kolejích Masarykovy university

Aktualizováno 10. září 2021.

Informace k nástupu na ubytování na koleje SKM naleznete zde.

Všichni studenti jsou také povinni dodržovat aktuální preventivní opatření a nařízení kolejí – sledujte Aktuality na http://www.skm.muni.cz/kolej.

Promoce, imatrikulace, další akce

Akce nesouvisející s hlavní činností MU (např. oslavy, ceremonie apod.) se nekonají, vyjma již naplánovaných promocí docentských za dodržení všech platných opatření, včetně kontroly O-N-T.

Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, sympozia apod.) a kontrolou O-N-T se mohou konat při účasti max. 50 osob. Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, sympozia apod.) a kontrolou O-N-T oddělené od běžného provozu univerzity (tj. akce mimo univerzitní prostory, víkendové akce, akce v prostorách fyzicky oddělených od výuky a běžného provozu MU) se mohou konat při účasti max. 75 osob.

Pokyny pro zaměstnance

Aktualizováno 12. ledna 2021

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 18. listopadu 2021

Platí zákaz vstupu do budov pro osoby s příznaky respiračního onemocnění a vyučující má právo studenta s příznaky vykázat.

Veřejnost má omezený vstup do budov MU, výjimkou jsou zástupci spolupracujících firem nutných pro zajištění provozu MU a partnerů pro klíčová jednání, která nelze převést do online formy.

V budovách MU platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tuto povinnost mají zaměstnanci i studenti ve všech prostorách MU, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících a řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Výjimka se dále vztahuje na vyučující a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU (pro studenty) a v INETu (pro zaměstnance). Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. Pro knihovnu Kotlářská – studenti mají přístup do knihovny pote co se přihlásí u centrálního výpůjčního pultu v přízemí pro kontrolu O-N-T (tečka, INET), po kontrole budou mít přístup do jednotlivých studoven.  Týmové studovny, relaxační zázemí v přízemí a kuchyňka jsou uzavřeny. Provoz studoven v knihovnách, se řídí režimem knihoven. Provozní doba knihovny je k dispozici na http://knihovna.sci.muni.cz/

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

Home office / přítomnost na pracovišti

Aktualizováno 19. listopadu 2021

Je doporučeno střídání zaměstnanců v kanceláři, podmínkou je dodržení platné legislativy a organizačních opatření (ochranné prostředky, rozestupy, dezinfekce).

Zaměstnanci mají povinnost evidence O-N-T prostřednictvím aplikace Prevence COVID-19 v INET MUPro zaměstnance, kteří nejsou schopni prokázat očkování nebo prodělanou nemoc platí povinnost samotestování testem, který poskytuje zaměstnavatel, před příchodem na pracoviště. Test je platný 7 dni, zaměstnanci jsou povinni zadávat výsledky testu do aplikace INET.  Uznatelné testy jsou: PT-PCR test,  rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo rychlý antigenní test (RAT) prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

Pracovní porady bez možnosti dodržet rozestupy 1,5 metru lze konat v počtu max. 5 osob. Pracovní porady a jiné akce bez O-N-T, kde lze dodržet rozestupy 1,5 m, se mohou konat v počtu max. 25 osob.

Menza, podatelna, pokladna

Menzy jsou otevřeny. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Podatelna a pokladna na Kotlářské jsou otevřeny podle normálních úředních hodin.

Testování/očkování zaměstnanců

Aktualizováno 12. ledna 2021

Zaměstnanci mají povinnost evidence O-N-T prostřednictvím aplikace Prevence COVID-19 v INET MU.

Vzhledem k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, zde dne 5. ledna 2022 dochází od 17.1.2022 k povinnému testování zaměstnanců na pracovištích fakulty.

K povinnému testování bylo vydáno Opatření děkana 1/2022, které popisuje povinnosti zaměstnanců, výjimky z testování a další postupy. Je povinnosti každého zaměstnance se s tímto opatřením seznámit.

Na ústavy budou do konce týdne dodány testy pro zaměstnance, distribuce těchto testů je nastavena jednotlivými ústavy – obraťte se na sekretariát ústavu. Každý zaměstnanec obdrží 4 testy, na pokrytí plánovaného dvoutýdenního testovaní.

Zaměstnanci mají povinnost vkládat výsledky testu do aplikace v INET. Pojišťovny budou proplácet na základě seznamu z INET – tzn. budou se proplácet jen ty které byly použity. Z toho důvodu bude vedena evidence vydaných testů. Zaměstnanec, který obdržel test a nepoužil ho (např. z důvodu home office) test vrátí (nepoškozený) na dané pracoviště. Za nevrácené či poškozené testy bude požadována náhrada. 

Návod k antigenním testům na CVOID-19

Zaměstnanci MU a jejich rodinní příslušníci se mohou naočkovat přímo na univerzitě. Více informací zde.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti/zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU/INETu. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Výuka

Aktualizováno 19. listopadu 2021.

Výuka probíhá v souladu s platnou legislativou. Přednášky s účastí nad 150 osob probíhají distančně/hybridně. 

Studenti mají povinnosti prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test), evidencí v IS MU. Uznatelné testy jsou: PT-PCR test,  rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo rychlý antigenní test (RAT) prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Studenti, kteří O-N-T neprokážou, budou mít zajištěn distanční přístup ke vzdělání v předmětech, kde je to možné zabezpečit. Pro jednotlivé formy výuky může být realizováno takto:

  1. Přednášky lze streamovat nebo poskytnout aktuální případně i starší nahrávky.
  2. Teoretická cvičení a semináře je možné uskutečnit se vzdáleným přístupem, tam kde to technické možnosti a charakter předmětu umožňují, případně nabídnout domácí náhradní plnění.
  3. V případě praktických cvičení, kde nelze zajistit distanční náhradu výuky (laboratorní experimenty apod.), bude neprokázání O-N-T považováno za omluvenou absenci, kterou lze využít až do maximální možné v rámci daného předmětu.

Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru a ochranou dýchacích cest dle obecných podmínek MU.

V budovách MU platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tuto povinnost mají zaměstnanci i studenti ve všech prostorách MU, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících a řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Výjimka se dále vztahuje na vyučující a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Metodický list Studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity č. 1/2021: Organizace výuky v podzimním semestru 2021 (ve znění účinném od 20. 9. 2021).

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Rádi bychom vám představili možnosti, které je možné v oblasti online výuky u nás na fakultě využít. Věříme, že nabízená řešení vám usnadní přechod k distanční výuce. Více informací naleznete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Pracovní cesty

Služební cesty tuzemské i zahraniční do místa s nízkým stupněm pohotovosti jsou bez omezeni, do míst s vysokým rizikem je třeba výjimky.

Pro budoucí cestovní příkazy se doporučuje zvážit pojištění storna letenek, jízdenek a možnosti storna ubytování – vybírat s ohledem na eliminaci nákladů MU, nebude-li cesta uskutečněna.

Příjezdy ze zahraničí

Na základě mimořádného opatření mají všichni zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci.

Aktuální informace ke vstupu na území ČR, povinnosti PCR testu a vstupu na univerzitu
Pokyny

Aktualizováno 10. září 2021.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti i zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU pro studenty a v INETu pro zaměstnance. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Další důležité odkazy

Pravidla návratu do ČR: https://www.mzv.cz


Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU: https://www.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.