Sledujte aktuální opatření související s COVIDem-19

Aktualizováno 11. března 2022.

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor od 7. března 2022 přepnut na bílou barvu. To znamená, že provoz na fakultě/univerzitě není nijak omezen. 

Pro provoz fakulty/univerzity budou platit jen ta omezení, která nastaví vláda ve svých opatřeních. Povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (respirátoru), zůstává dle MZ, viz Mimořádné opatření o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest:

  • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb;
  • v prostředcích veřejné dopravy.

Zaměstnancům i studentům zůstává povinnost hlásit pozitivní test na koronavirus v aplikacích INET a IS.

Aktuální informace

O provozních záležitostech fakulty rozhoduje děkan, proto prosím sledujte primárně web sci.muni.cz.

Aktuality

Pokyny pro studenty

Aktualizováno 3. března 2022

Nejaktuálnější předpisy pro pokyny a fungování fakulty naleznete na základě rozhodnutí děkana na webových stránkách fakulty.
Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 3. března 2022

Provoz na fakultě/univerzitě není nijak omezen. Budovy MU jsou otevřené pro studenty, zaměstnance i pro veřejnost.

Povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (respirátoru), zůstává dle MZ, viz Mimořádné opatření o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest:

  • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb;
  • v prostředcích veřejné dopravy.

Zaměstnancům i studentům zůstává povinnost hlásit pozitivní test na koronavirus v aplikacích INET a IS.

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

Výuka

Aktualizováno 11. března 2022

Výuka probíhá v souladu s platnou legislativou.

Výuka v jarním semestru 2022 probíhá prezenční formou.

Povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (respirátoru), zůstává dle MZ, viz Mimořádné opatření o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest:

  • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb;
  • v prostředcích veřejné dopravy.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Technologická řešení, která naše fakulta v oblasti online výuky nabízí a využívá, najdete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Záznam výuky může student použít pouze pro osobni potřebu, ne-li  vyučujícím stanoveno jinak. Porušení tohoto pravidla je vážným prohřeškem, který může být řešen v disciplinárním řízení.

Odevzdávání závěrečných prací

Aktualizováno 9. září 2021.

Harmonogram odevzdání závěrečných prací je zveřejněn zde.

Studijní oddělení provede kontrolu archívu závěrečných prací a kontrolu zápočtu z posledního předmětu Bakalářská/Diplomová práce.

Pokyny a šablony k odevzdávání závěrečných prací najdete v informacích o závěru studia.

Způsob odevzdávání závěrečných prací a forma státní závěrečné zkoušky bude operativně stanovena později, podle vývoje epidemiologické situace.

Testování na covid-19

Aktualizováno 8. února 2022

Systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test) není pro účast na výuce vyžadován.

Pozitivní výsledek testu a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Pozitivní výsledek testu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

V případě ubytování na kolejích může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

Příjezdy do ČR, výjezdy do zahraničí
Pokyny

Aktualizováno 3. března 2022.

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Další důležité odkazy

Pravidla návratu do ČR: https://www.mzv.cz


Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU: https://www.muni.cz/

Ubytování na kolejích Masarykovy university

Aktualizováno 10. září 2021.

Informace k nástupu na ubytování na koleje SKM naleznete zde.

Všichni studenti jsou také povinni dodržovat aktuální preventivní opatření a nařízení kolejí – sledujte Aktuality na http://www.skm.muni.cz/kolej.

Promoce, imatrikulace, další akce

Aktualizováno 18. února 2022

Akademické obřady a hromadné akce lze pořádat dle platné legislativy.

Pokyny pro zaměstnance

Aktualizováno 3. března 2022

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Aktualizováno 3. března 2022

Provoz na fakultě/univerzitě není nijak omezen. Budovy MU jsou otevřené pro studenty, zaměstnance i pro veřejnost.

Povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (respirátoru), zůstává dle MZ, viz Mimořádné opatření o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest:

  • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb;
  • v prostředcích veřejné dopravy.

Zaměstnancům i studentům zůstává povinnost hlásit pozitivní test na koronavirus v aplikacích INET a IS.

Provoz MU se řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace.

Menza, podatelna, pokladna

Menzy jsou otevřeny. Podrobnější informace naleznete na webu Správy kolejí a menz.

Podatelna a pokladna na Kotlářské jsou otevřeny podle normálních úředních hodin.

Testování/očkování zaměstnanců

Aktualizováno 3. března 2022

Zaměstnanci se již před vstupem na pracoviště nemusejí testovat.

Zaměstnancům i studentům zůstává povinnost hlásit pozitivní test na koronavirus v aplikacích INET a IS.

Univerzita prosí o dobrovolnou evidenci očkování u studentů i zaměstnanců.

Na základě mimořádného opatření mají všichni studenti/zaměstnanci povinnost MU informovat o návratu, resp. příjezdu ze zahraničí, pokud plánují do 14 dnů od příjezdu vstoupit do budov MU. Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování, nebo 180 dnů od prodělané nemoci. Pro tento účel je připravena aplikace v IS MU/INETu. Ohlašovací povinnost je uvedena také v Rozhodnutí rektora č. 6/2021

Výuka

Aktualizováno 11. března 2022

Výuka probíhá v souladu s platnou legislativou.

Výuka v jarním semestru 2022 probíhá prezenční formou.

Povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (respirátoru), zůstává dle MZ, viz Mimořádné opatření o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest:

  • ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb;
  • v prostředcích veřejné dopravy.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

Možnosti online výuky

Rádi bychom vám představili možnosti, které je možné v oblasti online výuky u nás na fakultě využít. Věříme, že nabízená řešení vám usnadní přechod k distanční výuce. Více informací naleznete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Pracovní cesty

Služební cesty tuzemské i zahraniční  jsou bez omezení, dle platné legislativy.

Pro budoucí cestovní příkazy se doporučuje zvážit pojištění storna letenek, jízdenek a možnosti storna ubytování – vybírat s ohledem na eliminaci nákladů MU, nebude-li cesta uskutečněna.

Příjezdy ze zahraničí

Bez omezení, dle platné legislativy

Aktuální informace ke vstupu na území ČR, povinnosti PCR testu a vstupu na univerzitu
Pokyny

Aktualizováno 3. března 2022.

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Další informace najdete zde nebo kontaktujte Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty.

Další důležité odkazy

Pravidla návratu do ČR: https://www.mzv.cz


Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU: https://www.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.