Sledujte aktuální opatření související s nákazou COVID-19

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti.  

 • Budovy jsou uzavřeny, s výjimkou pro nutné personální zajištění provozu budov/správy IT/vedení HS/distanční výuky apod. Přístup do budov/laboratoří je samozřejmě umožněn při činnostech nezbytných pro zajištění kontinuálního chodu laboratoře a při neodkladné práci při řešení projektu/ů.
 • Studentům je zakázán přístup do budov PřF MU, platí výjimky pro studenty zdravotnických studijních oboru pro praktickou výuku, dle usnesení vlády.
 • Knihovny jsou uzavřeny, distanční výdej i příjem knih bez možnosti zdržování se v prostorech knihovny je povolen. Vice na: http://knihovna.sci.muni.cz pro areál Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro Univerzitní Kampus Bohunice.
 • Sportoviště, počítačové učebny, studovny, jsou uzavřeny.
 • Menzy v provozu mohou být vybrané provozovny – info na skm muni.
 • Pro výzkumné laboratoře platí zákaz vstupu veřejnosti, roušky povinné, omezení počtu osob dle platné legislativy.

Aktuální informace

O provozních záležitostech fakulty rozhoduje děkan, proto prosím sledujte primárně web sci.muni.cz.

Aktuality

Pokyny pro studenty

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Nejaktuálnější předpisy pro pokyny a fungování fakulty naleznete na základě rozhodnutí děkana na webových stránkách fakulty.

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web.

Od 12. října 2020: Budovy jsou uzavřeny, s výjimkou pro nutné personální zajištění provozu budov/správy IT/vedení HS/distanční výuky apod. Přístup do budov/laboratoří je samozřejmě umožněn při činnostech nezbytných pro zajištění kontinuálního chodu laboratoře a při neodkladné práci při řešení projektu/ů.

Režim jednotlivých pracovišť na ústavech určuje vedoucí ústavu. 

Informace o provozní době jednotlivých děkanátních oddělení budou průběžně aktualizovány na webových stránkách těchto oddělení:

 • Studenti – provozní dobu studijního oddělení naleznete zde (studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů) a zde (doktorské studium). V případě nejasností prosím studijní oddělení kontaktujte e-mailem.
 • Zaměstnanciwww.sci.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura.

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Do budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty je povolen pouze s rouškou. Při vstupu si vydezinfikujte ruce a dodržujte minimálně 2m rozestupy.

Knihovny jsou uzavřeny, distanční výdej i příjem knih bez možnosti zdržování se v prostorech knihovny je povolen. Vice na: http://knihovna.sci.muni.cz pro areál Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro Univerzitní Kampus Bohunice.

Výuka

Aktuálně platná pravidla pro výuku a provoz fakulty naleznete na webových stránkách fakulty.

Vláda na dva týdny pro studenty zcela uzavírá vysoké školy

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci přijala Vláda ČR usnesení, kterým se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Tímto je tedy zrušena dosavadní možnost laboratorní, umělecké či experimentální práce v malých skupinách, jsou zrušeny individuální návštěvy knihoven a studoven, prezenční konzultace atd. Jedinou výjimkou mají studenti medicínských oborů (všeobecné lékařství, farmacie, zubní lékařství a další zdravotnické studijní programy). Toto nařízení platí plošně na území celé republiky.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit roušky. Do budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Studenti mají povinnost přes aplikaci v Informačním systému hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu.

Vyučující má právo vykázat studenta, pokud má příznaky infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu. Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

 

 

Možnosti online výuky

Technologická řešení, která naše fakulta v oblasti online výuky nabízí a využívá, najdete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Záznam výuky může student použít pouze pro osobni potřebu, ne-li  vyučujícím stanoveno jinak. Porušení tohoto pravidla je vážným prohřeškem, který může být řešen v disciplinárním řízení.

Odevzdávání závěrečných prací

Závěrečné práce se v akademickém roce 2020/2021 odevzdávají pouze elektronicky. Studijní oddělení provede kontrolu archívu závěrečných prací a kontrolu zápočtu z posledního předmětu Bakalářská/Diplomová práce.

Termín odevzdání závěrečných prací je určen harmonogramem akademického roku. Závěrečné práce bakalářské i magisterské se odevzdávají do 18. 1. 2021. Pokyny a šablony k odevzdávání závěrečných prací najdete v informacích o závěru studia.

Forma státní závěrečné zkoušky bude operativně stanovena později, podle vývoje epidemiologické situace.

Testování na covid-19

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Testovací místo na Letišti Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/testovani-covid-19


Kontakty na odběrová místa v Brně

FN Brno Bohunice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: 532231111

Online rezervace: https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/03398a47-f8f1-491b-9443-ad1cfadcaafb/


ELISABETH PHARMACON, spol. s. r. o.

Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19.html

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/b4f471e1-7a52-47db-b9d1-cfa736df6ffb/


Fakultní nemocnice U Svaté Anny

FNUSA Pavilon C, Leitnerova, Brno

(budova C – vchod pro testované pouze z Leitnerovy ulice)

Tel: +420543181111

Online rezervace: https://c19.fnusa.cz

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/8d415369-76cc-4dd6-86bc-cefc2cef200d/


Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

(odběrový stan ve dvorním traktu objektu Veveří 39)

Tel.: 776329064

Online rezervace: https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3cbd7d60-459b-4967-9e95-b722c29d2589/


SPADIA LAB Brno Veveří

Veveří 64, Brno, 602 00

Veveří 64 - 1. patro

Online rezervace: https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/915bd22b-07a0-49f7-a92f-af1f9f329608/


IFCOR Dobrovského

Dobrovského 2199/23 612 00 Brno - Královo Pole

Objednávky telefonicky: +420541425217

Objednávky od 08:00 do 10:30 nebo od 13:00 do 15:00.

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/5f0d1c30-5d03-4ac6-a210-cd4295a0bb34/


Medila - Poliklinika Lesná Brno

Poliklinika Lesná, Halasovo náměstí 1, Brno

Objednávky telefonicky: +420800111210

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/ad02614c-097e-4842-9c9e-20983f3b0101/

Pozitivní výsledek testu a karanténa

V případě pozitivního výsledku testu nařizuje Krajská hygienická stanice karanténu/izolaci.

Pozitivní výsledek testu je nutné nahlásit univerzitě skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

V případě ubytování na kolejích může být student s pozitivním výsledkem testu přestěhován na karanténní pokoj.  Zde je nutné řídit se pokyny kolejí.

Příjezdy do ČR, výjezdy do zahraničí

Občané rizikových zemí

Občané rizikových (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ) zemí mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Ten jim bude umožněn na základě negativního výsledku 1. testu. 

Pro přijíždějící občany rizikových zemí platí po vstupu omezení volného pohybu s výjimkou nutných cest do zaměstnání, na úřady a zajištění nezbytných potřeb, a nošení roušky. To platí po dobu nejméně 10 dní.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Občané ČR a občané EU

Občané ČR a občané EU (tj. zemí, které jsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ), případně občané jiných zemí s platným pobytovým oprávnění ve členském státě EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech  na území rizikových zemí (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem Covid viz. zde ) mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici, a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Pokud je výsledek prvního testu negativní, mohou vstoupit na univerzitu/ pracoviště.

Pro tyto osoby platí omezení volného pohybu a povinnost nošení roušky do negativního výsledku PCR testu.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Seznam odběrových míst

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Testovací místo na Letišti Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/testovani-covid-19

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Kontakty na oběrová místa v Brně:

FN Brno Bohunice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: 532231111

Online rezervace/online reservations: https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19


ELISABETH PHARMACON, spol. s. r. o.

Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19.html

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/b4f471e1-7a52-47db-b9d1-cfa736df6ffb/


Fakultní nemocnice U Svaté Anny

FNUSA Pavilon C, Leitnerova, Brno

(budova C – vchod pro testované pouze z Leitnerovy ulice)

Tel: +420543181111

Online rezervace https://c19.fnusa.cz

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/8d415369-76cc-4dd6-86bc-cefc2cef200d/


Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

(odběrový stan ve dvorním traktu objektu Veveří 39)

Tel.: 776329064

Online rezervace https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3cbd7d60-459b-4967-9e95-b722c29d2589/


SPADIA LAB Brno Veveří

Veveří 64, Brno, 602 00

Veveří 64 - 1. patro

Online rezervace https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/915bd22b-07a0-49f7-a92f-af1f9f329608/


IFCOR Dobrovského

Dobrovského 2199/23 612 00 Brno - Královo Pole

Objednávky telefonicky +420541425217

Objednávky od 08:00 do 10:30 nebo od 13:00 do 15:00.

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/5f0d1c30-5d03-4ac6-a210-cd4295a0bb34/


Medila - Poliklinika Lesná Brno

Poliklinika Lesná, Halasovo náměstí 1, Brno

Objednávky telefonicky +420800111210

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/ad02614c-097e-4842-9c9e-20983f3b0101/

Další důležité odkazy

 

Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví 

https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU

https://www.muni.cz/

Ubytování na kolejích Masarykovy university

Všichni přijíždějící student se mohou ubytovat na kolejích, na kterých mají potvrzenou rezervaci.

Všichni studenti přijíždějící z rizikové země musí před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář (https://plf.uzis.cz/). Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Do 5 dnů po příjezdu do České republiky musí absolvovat test a doložit negativní výsledek testu skrze aplikaci https://is.muni.cz/auth/koronavirus.

Volný pohyb na území je omezen na 10 dní po příjezdu.

Všichni studenti jsou také povinni dodržovat aktuální preventivní opatření a nařízení kolejí – sledujte Aktuality na http://www.skm.muni.cz/kolej.

Promoce

S politováním oznamujeme, že v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací rozhodlo vedení Přírodovědecké fakulty na kolegiu děkana dne 21. 9. 2020 o zrušení konání promočních obřadů ve dnech 23. září 2020, 10. a 11. října 2020, 24. a 25. října 2020.

Diplom si prosím vyzvedněte od 12. 10. 2020 na studijním oddělení u své studijní referentky v úředních hodinách, po telefonické domluvě je možný i jiný termín. Daný dokument lze převzít osobně, případně můžete zplnomocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele.

Děkujeme za pochopení.

Pokyny pro zaměstnance

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty

Nejaktuálnější předpisy pro pokyny a fungování fakulty naleznete na základě rozhodnutí děkana na webových stránkách fakulty.

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem (semafor) jehož barva je odvozená od epidemiologické situace v okrese Brno-město a aktuálního stavu rizika na jednotlivých pracovištích/budovách. Oznámení o platném stupni pohotovosti je viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace se průběžně aktualizují také na webu https://muni.cz/go/sci-semafor-web.

Od 12. října 2020: Budovy jsou uzavřeny, s výjimkou pro nutné personální zajištění provozu budov/správy IT/vedení HS/distanční výuky apod. Přístup do budov/laboratoří je samozřejmě umožněn při činnostech nezbytných pro zajištění kontinuálního chodu laboratoře a při neodkladné práci při řešení projektu/ů.

Režim jednotlivých pracovišť na ústavech určuje vedoucí ústavu. 

Informace o provozní době jednotlivých děkanátních oddělení budou průběžně aktualizovány na webových stránkách těchto oddělení:

 • Studenti – provozní dobu studijního oddělení naleznete zde (studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů) a zde (doktorské studium). V případě nejasností prosím studijní oddělení kontaktujte e-mailem.
 • Zaměstnanciwww.sci.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura.

Studentizaměstnanci mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Do budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Vstup do budov Přírodovědecké fakulty je povolen pouze s rouškou. Při vstupu si vydezinfikujte ruce a dodržujte minimálně 2m rozestupy.

Knihovny jsou uzavřeny, distanční výdej i příjem knih bez možnosti zdržování se v prostorech knihovny je povolen. Vice na: http://knihovna.sci.muni.cz pro areál Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro Univerzitní Kampus Bohunice.

Pozitivní výsledek testu a karanténa

Zaměstnanec, kterému byla prostřednictvím testu potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19

Zaměstnanec, kterému byla prostřednictvím testu potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19, je povinen:

 • řídit se pokyny lékaře a Krajské hygienické stanice,
 • hlásit vlastní pozitivní test či kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou přes novou interní aplikaci v INETu. 
 • v případě, že se u ní/něho objevily klinické příznaky onemocnění COVID-19, zůstat v pracovní neschopnosti na dobu do negativního testu. V případě neexistence klinických příznaků onemocnění COVID-19 lze po konzultaci s ošetřujícím lékařem dohodnout s přímým nadřízeným na dobu do negativního testu homeoffice.

Zaměstnanec, kterému byla Krajskou hygienickou stanicí nařízená karanténa

Zaměstnanec, kterému byla Krajskou hygienickou stanicí nařízená karanténa, je povinen:

 • řídit se pokyny lékaře a Krajské hygienické stanice,
 • hlásit vlastní pozitivní test či kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou přes novou interní aplikaci v INETu. 
 • zůstat v pracovní neschopnosti nebo s ním může být dohodnut na dobu do negativního testu homeoffice.

Zaměstnanec, který přišel do blízkého kontaktu s osobou, jíž byla nařízená karanténa nebo jí byla testem potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19

Zaměstnanec, který přišel do blízkého kontaktu s osobou, jíž byla nařízená karanténa nebo jí byla testem potvrzena diagnóza onemocnění COVID-19, a kterému karanténa nebyla prostřednictvím Krajské hygienické stanice karanténa nařízená

 • Pokud byl v blízkém kontaktu (podle definice Státního zdravotního ústavu) s osobou v karanténě nebo s pozitivním testem a má příznaky onemocnění COVID-19, potom:
  • kontaktuje svého registrujícího lékaře, který určí další postup,
  • hlásí kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou přes novou interní aplikaci v INETu.
  • zůstává v pracovní neschopnosti nebo s ním může být dohodnut na dobu 14 dní nebo do negativního testu homeoffice.
 • Pokud byl v blízkém kontaktu (podle definice Státního zdravotního ústavu) s osobou v karanténě nebo s pozitivním testem a nemá příznaky onemocnění COVID-19, potom:
  • hlásí kontakt s nakaženou nebo rizikovou osobou přes novou interní aplikaci v INETu.
  • je možné s ním dohodnut na dobu 14 dní nebo do negativního testu homeoffice.

Definice blízkého kontaktu: http://www.szu.cz/tema/prevence/opatreni-u-osob-vcetne-zdravotnickych-pracovniku-ktere-byly

Výuka

Aktuálně platná pravidla pro výuku a provoz fakulty naleznete na webových stránkách fakulty.

Vláda na dva týdny pro studenty zcela uzavírá vysoké školy

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci přijala Vláda ČR usnesení, kterým se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Tímto je tedy zrušena dosavadní možnost laboratorní, umělecké či experimentální práce v malých skupinách, jsou zrušeny individuální návštěvy knihoven a studoven, prezenční konzultace atd. Jedinou výjimkou mají studenti medicínských oborů (všeobecné lékařství, farmacie, zubní lékařství a další zdravotnické studijní programy). Toto nařízení platí plošně na území celé republiky.

Ve všech situacích prosím, plně respektujte pokyny jednotlivých garantů předmětů a vašich vyučujících a dodržujte platná hygienická opatření.

Ve všech vnitřních prostorách Přírodovědecké fakulty MU je povinnost nosit roušky. Do budov fakulty zároveň nemohou vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Studenti mají povinnost přes aplikaci v Informačním systému hlásit pozitivní test na COVID-19 a karanténu.

Vyučující má právo vykázat studenta, pokud má příznaky infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Aktuálně platná pravidla pro MU naleznete na univerzitním semaforu. Univerzitní eskalační semafor a další informace metodického listu jsou k dispozici na: Plán protiepidemických opatření a jejich implementace

Protože se epidemiologická situace může měnit, celé vedení fakulty se bude snažit vám podávat maximálně aktuální informace a informovat vás o jakýkoliv změnách. Domníváte-li se, že potřebujete více informací týkající se studia, obracejte se prosím na garanty předmětů.

 

 

Možnosti online výuky

Rádi bychom vám představili možnosti, které je možné v oblasti online výuky u nás na fakultě využít. Věříme, že nabízená řešení vám usnadní přechod k distanční výuce. Více informací naleznete na www.sci.muni.cz/online-vyuka.

Pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty do místa stupně pohotovosti 0-III jsou zakázány, výjimku uděluje vedoucí HS.

Zahraniční pracovní cesty jsou zakázány, výjimku uděluje vedoucí HS.

Pro budoucí cestovní příkazy se doporučuje zvážit pojištění storna letenek, jízdenek a možnosti storna ubytování – vybírat s ohledem na eliminaci nákladů MU, nebude-li cesta uskutečněna.

Aktuální informace ke vstupu na území ČR, povinnosti PCR testu a vstupu na univerzitu

Občané rizikových zemí

Občané rizikových (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ) zemí mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Ten jim bude umožněn na základě negativního výsledku 1. testu. 

Pro přijíždějící občany rizikových zemí platí po vstupu omezení volného pohybu s výjimkou nutných cest do zaměstnání, na úřady a zajištění nezbytných potřeb, a nošení roušky. To platí po dobu nejméně 10 dní.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Občané ČR a občané EU

Občané ČR a občané EU (tj. zemí, které jsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem covid-19 viz. zde ), případně občané jiných zemí s platným pobytovým oprávnění ve členském státě EU, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech  na území rizikových zemí (tj. zemí, které nejsou na aktuálně platném seznamu MZ zemí s nízkým výskytem Covid viz. zde ) mají povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat na vlastní náklady RT-PCR test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici, a univerzitě/zaměstnavateli. V rámci cestování mezi zeměmi EU je nově možné předložit po příjezdu výsledek PCR testu, který byl proveden v jiném členském státu EU a není starší více než 72 hodin. Tuto možnost mají občané EU, včetně občanů ČR a občanů třetích zemí s povoleným pobytem v EU.

Do výsledku 1. testu je těmto osobám zamezen vstup na univerzitu/pracoviště. Pokud je výsledek prvního testu negativní, mohou vstoupit na univerzitu/ pracoviště.

Pro tyto osoby platí omezení volného pohybu a povinnost nošení roušky do negativního výsledku PCR testu.

V případě pozitivního výsledku testu je nutné jej nahlásit Krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténních opatřeních. Stejně tak je nutné uvědomit univerzitu/zaměstnavatele a v případě ubytování na kolejích, vedení kolejí.

Seznam odběrových míst

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Testovací místo na Letišti Václava Havla v Praze: https://www.prg.aero/testovani-covid-19

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Kontakty na oběrová místa v Brně:

FN Brno Bohunice

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Tel.: 532231111

Online rezervace/online reservations: https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19


ELISABETH PHARMACON, spol. s. r. o.

Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno-Židenice

Online rezervace: http://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19.html

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/b4f471e1-7a52-47db-b9d1-cfa736df6ffb/


Fakultní nemocnice U Svaté Anny

FNUSA Pavilon C, Leitnerova, Brno

(budova C – vchod pro testované pouze z Leitnerovy ulice)

Tel: +420543181111

Online rezervace https://c19.fnusa.cz

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/8d415369-76cc-4dd6-86bc-cefc2cef200d/


Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.

Veveří 39, 602 00 Brno

(odběrový stan ve dvorním traktu objektu Veveří 39)

Tel.: 776329064

Online rezervace https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/3cbd7d60-459b-4967-9e95-b722c29d2589/


SPADIA LAB Brno Veveří

Veveří 64, Brno, 602 00

Veveří 64 - 1. patro

Online rezervace https://www.spadia.cz/verejnost/vysetreni/objednavka-vysetreni/

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/915bd22b-07a0-49f7-a92f-af1f9f329608/


IFCOR Dobrovského

Dobrovského 2199/23 612 00 Brno - Královo Pole

Objednávky telefonicky +420541425217

Objednávky od 08:00 do 10:30 nebo od 13:00 do 15:00.

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/5f0d1c30-5d03-4ac6-a210-cd4295a0bb34/


Medila - Poliklinika Lesná Brno

Poliklinika Lesná, Halasovo náměstí 1, Brno

Objednávky telefonicky +420800111210

https://cfa.uzis.cz/sampling-points/ad02614c-097e-4842-9c9e-20983f3b0101/

Další důležité odkazy

 

Aktuální informace a opatření Ministerstva zdravotnictví 

https://koronavirus.mzcr.cz/


Rozcestník k postupu po příjezdu vytvoření Centrem zahr. spolupráce MU: https://czs.muni.cz/en/coronavirus


Nejaktuálnější informace ke vstupu Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


Sledujte aktuální informace a opatření v souvislosti s Covid-19 na MU

https://www.muni.cz/