Čínská studia

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete se naučit čínsky a porozumět Číně? Studijní program Čínská studia nabízí intenzivní výuku moderní čínštiny a studium čínské kultury ve všech jejích aspektech – společnost, politika, dějiny, čínské myšlení, literatura. Obě tyto oblasti, jazyk a kultura, jsou ve studijním plánu zastoupeny zhruba půl na půl.

Jazykový program je intenzivní a různorodý. Čínštinu se studenti učí v různých kurzech minimálně 10 hodin týdně v prvním ročníku, 8 hodin ve druhém a 6 hodin ve třetím, ovšem v závislosti na volbě nepovinných předmětů zpravidla výrazně více. Studentům jsou nabízeny následující kurzy:

 • základní povinný kurz podle učebnice Integrated Chinese
 • intenzivní dril – procvičování probraného v malých skupinách (4-6 studentů)
 • intenzivní konverzace formou „1 na 1“ (jeden student a jeden učitel)
 • online kurzy „1 na 1“ ve spolupráci s partnerskými univerzitami v Číně a na Taiwanu
 • četba textů v čínštině
 • ve třetím ročníku speciální kurz s použitím autentických materiálů z populární kultury Číny a Taiwanu
 • v prvním semestru jsou navíc povinné kurzy gramatiky, fonetiky a čínského písma.

Kurzy jsou vedeny čínskými lektory (rodilými mluvčími), kromě gramatiky, fonetiky, písma a četby textů, kde je nutný český vyučující.

Studijní program Čínská studia zaměstnává každoročně množství čínských lektorů (až 15 lektorů najednou), což umožňuje tu nejintenzivnější možnou výuku jazyka včetně konverzací „1 na 1“.

Osou kulturní části studijního programu jsou potom povinné předměty, které studenty seznamují s čínskými dějinami, literaturou a myšlením. Tyto předměty podávají základní přehled čínských politických a kulturních dějin, který je nezbytný pro jakékoliv seriózní studium Číny. Leckteré zvláštnosti čínské kultury jsou pozoruhodně trvalé již přes dva tisíce let a teprve důkladná znalost čínské kultury nám umožňuje porozumět řadě aktuálních problémů.

Na povinné předměty navazují předměty volitelné, které si student volí dle svého zájmu a za studium jich absolvuje celkem nejméně devět. Většina volitelných předmětů je orientována na moderní čínské dějiny a problémy soudobé Číny.

U některých volitelných předmětů je vyučovacím jazykem angličtina. Každý semestr rovněž realizujeme minimálně dva kurzy vedené odborníky ze zahraničí.

Minimálně jednou za rok pak realizujeme kurz vedený odborníkem z praxe zaměřený na praktické problémy mezinárodního obchodu a podnikání v čínském prostředí, bezpečnosti v kyberprostoru se zaměřením na Čínu a na další praktická témata.

Samozřejmostí jsou také studijní pobyty v zahraničí. Dlouhodobý (1-2 semestry) studijní pobyt v Číně nebo na Taiwanu je běžnou a doporučovanou součástí studijního programu Čínská studia. Nabízíme množství stipendií z různých zdrojů, kterých je dostatek, a na studijní pobyty vyjíždí prakticky všichni naši studenti. Studijní pobyt v čínském prostředí je klíčový z hlediska studia jazyka i poznání reality života v Číně.

Je studium programu pro vás?

 • Učíte se rádi cizí jazyky? Jste ochotni věnovat intenzivní a dlouhodobé úsilí studiu velmi obtížného cizího jazyka?
 • Jste připraveni strávit delší dobu v zahraničí ve velmi exotickém prostředí, které přináší vzrušení a dobrodružství, ale nevyhnutelně také nepříjemnosti a deziluze?
 • Je vaším snem do hloubky poznávat odlišnou civilizaci a odlišné myšlení tamních lidí, přestože (jak brzy zjistíte) „tam“ nebudu nikdy úplně „doma“?
 • „Naučte se čínsky a poznejte Čínu - stává se klíčovou součástí našeho světa.“

  „K oboru mě vlastně přivedla náhoda a impulzivní rozhodnutí. Když jsem viděla jeho popis, napadlo mě, že by mě mohl zajímat, a tak jsem si podala přihlášku. Aniž bych to tušila, postavila jsem tím před sebe spoustu výzev, ale zároveň s nimi i rozvoj a pokroky. Nejvíc mě baví vnímat právě ten posun, hlavně ve znalosti jazyka a v poznání Číňanů jako obyčejných lidí a kamarádů.“

  Pavla Krajcová Pavla Krajcová
  studentka Čínských studií

  Praxe

  Běžnou a doporučovanou součástí programu je nejméně jednosemestrální studijní pobyt v Číně.

  Chcete vědět víc?

  http://cinskastudia.phil.muni.cz/

  Uplatnění absolventů

  Jako absolvent budete umět čínsky a budete rozumět klíčovým čínským reáliím, problémům čínské společnosti a politiky i otázkám spojeným s rostoucím globálním vlivem Číny. Česká společnost bude potřebovat stále více odborníků na Čínu, kteří dovedou objasnit čínské postoje v mezinárodním obchodu i mezinárodní politice a jejich komplikované souvislosti. Rovněž bude potřebovat stále více lidí vládnoucích čínským jazykem. Studijní program Čínská studia takové odborníky vychovává. Studium je to náročné, avšak dřina se vyplatí - otevírá fascinující a znepokojivý svět, který se bude stále více prolínat se světem, ve kterém žijeme. Jazykově vybavení odborníci, kteří tomuto procesu rozumí, budou stále žádanější. Absolventi programu najdou uplatnění jako koordinátoři čínsko-českých projektů v zahraničním obchodu, v diplomacii, v médiích, jako překladatelé a tlumočníci i jako učitelé čínštiny.

  Podmínky přijetí

  Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 1,5 z předmětů čínština, český/ slovenský jazyk dalších dvou libovolných předmětů dle výběru uchazeče z předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka;
  2. státní zkoušky z čínštiny (HSK - kterákoliv úroveň) a zároveň středoškolského prospěchu s průměrem nejvýše do 2,0 z předmětů český či slovenský jazyk.
  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
  Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

  Kritéria hodnocení

  • Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 40


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Sdružené studium

  V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty

  Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

  Kombinace s programy z Fakulty informatiky

  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Čínská studia jako vedlejší program

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty
  Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
  Kombinace s programy z Fakulty informatiky
  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Předměty – příklad průchodu studiem

  Jak může vypadat vaše studium:

  Jednooborové studium

  Sdružené studium

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty

  Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

  Kombinace s programy z Fakulty informatiky

  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Filozofická fakulta
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  distanční ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ano
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI

  Nebo nám pošlete e-mail

  Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

  Napište nám na prihlaska@muni.cz.

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Čínská studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.