Český jazyk a literatura

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově, jednooborově se specializací Čeština pro cizince nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Proč studovat program Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě MUNI? Poznáte češtinu tak, jak ji zkoumají nejmodernější lingvistické přístupy a metody, seznámíte se s českou literaturou napříč staletími a naučíte se o své četbě přemýšlet za pomoci aktuálních nástrojů literární teorie.

Budete se věnovat jazykovědě i literární historii a teorii. Dozvíte se tak, v čem je čeština jedinečná a v čem univerzální, porozumíte starým textům a nahlédnete i do jazyka počítačů. Poznáte v souvislostech vývojová specifika české i světové literatury a naučíte se porozumět výstavbě literárního textu, jeho působení na emoce čtenáře i tomu, jaké přináší poselství a poznání. Samozřejmostí pak je osvojení si pravidel kultivovaného vyjadřování v psané i mluvené podobě a práce s texty.

Čekají vás interaktivní semináře vedené učiteli z Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury a knihovnictví. Na přednáškách se setkáte i s externími odborníky z akademické, aplikační i kulturní sféry, a to jak z českých, tak zahraničních institucí. Během studia se můžete účastnit studentských odborných soutěží, publikovat v literárním studentském časopisu Pulsy nebo se podílet na výzkumných projektech svých učitelů. Budete vyjíždět na exkurze, studijní pobyty a odborné pracovní stáže do zahraničí. Se spolužáky se můžete vydat na Literární toulky nebo Poetické toulky Brnem, oblíbené jsou i recitační večery.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímá vás čeština víc než jen jako nástroj běžné komunikace?
 • Čtete rádi a chcete přijít na kloub kouzlu literárního textu?
 • Plánujete se věnovat profesi založené na práci s informacemi, komunikaci, tvorbě či úpravě textů?
 • Chcete se připravit na navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy?

„Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)“

Praxe

Bakalářský program praxi jako povinnou součást výuky nemá, setkáte se s ní až v navazujícím magisterském studiu, a to ve studijním programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.

Chcete vědět víc?

Chcete zjistit, jaké prostředí na vás čeká, jaké akce ústavy pořádají a jak se budete moci zapojit? Navštivte webové stránky Ústavu českého jazykaÚstavu české literatury, které program společně zajišťují. Můžete se také podívat na informační video ze dne otevřených dveří.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi jednooborového bakalářského studia se uplatníte v široké škále povolání, kde se vyžaduje odborná znalost českého jazyka a literatury. Můžete působit v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru jako odborní pracovníci připravení pro celé spektrum práce s textem, pracovníci v komunikaci s veřejností, v organizátorské činnosti apod.

Pokud absolvujete sdružené studium, získáte v souvislosti s druhým oborem uplatnění širší, např. v kombinaci s žurnalistikou jako redaktoři v médiích, při kombinaci s cizími jazyky jako specialisté v odborných nakladatelských pozicích nebo PR apod. Jako absolventi specializace čeština pro cizince můžete pracovat na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, jako jazykoví poradci v soukromých firmách či v kulturních institucích zaměřených na zahraniční spolupráci.

Podmínky přijetí


E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.

Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Podmínky přijetí do specializace Čeština pro cizince jsou popsány níže.

Český jazyk a literatura

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
 1. úspěšné účasti v krajském kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Za úspěšné se považují ti uchazeči, kteří se umístili na 1. až 3. místě. V odůvodněných případech a na základě posouzení obsahu práce lze na žádost uchazeče zohlednit i výše uvedené umístění v jiném z oborů SOČ. Žádost musí obsahovat předmětnou práci opatřenou potvrzením střední školy;
 2. středoškolského prospěchu z profilových předmětů český jazyk (ne slovenština), anglický jazyk a na základě výběru dvou dalších libovolných předmětů z následujících možností: dějepis, francouzský jazyk, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd / občanská nauka.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,3 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
 1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
 2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Čeština pro cizince – specializace programu Český jazyk a literatura

Tato specializace je určena výhradně pro uchazeče, jejichž mateřským jazykem není čeština, kteří neabsolvovali maturitní zkoušku z českého jazyka a kteří chtějí český jazyk a literaturu studovat jak pro stránce praktické, tak teoretické. U uchazečů o studium se předpokládá znalost českého jazyka minimálně na úrovni B1/B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Test studijních předpokladů (TSP)

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení oborové zkoušky. Ta má podobu písemného testu, kterým je zjišťována vstupní úroveň znalosti českého jazyka. Uchazeč musí prokázat pokročilou znalost jazyka (B1/B2 podle SERR).

Písemný test má tři části:

 1. resumé přečteného textu;
 2. gramaticko-lexikální část;
 3. ortografická část.

Bodová (%) hranice pro prospěch u přijímací zkoušky je 50 % u každé části oborového testu.

Ukázka staršího oborového testu
Starší oborový test: řešení

Přijetí bez přijímací zkoušky

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

Uchazeči o program Český jazyk a literatura budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP:

 • Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 40 (včetně)

Uchazeči o specializaci Čeština pro cizince budou seřazeni do pořadí na základě ohodnocení oborového testu:

 • Celkový počet bodů v oborové zkoušce: 100
 • Hranice pro prospěch v oborové zkoušce: 50
Bodová (%) hranice pro prospěch u přijímací zkoušky je 50 % u každé části oborového testu. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Český jazyk a literatura jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Český jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.