Archeologie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Bakalářský studijní program archeologie vám umožní získat základní znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání v oboru na pozicích, odpovídajících bakalářskému vzdělání. Studium je koncipováno tak, abyste získali základy metodologie a teorie, přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku, včetně hmotné kultury se zaměřením na střední Evropu. Jako absolventi budete po úspěšném ukončení studia schopni:
 • vysvětlit základní souvislosti ve vývoji pravěku, rané doby dějinné a středověku na území střední Evropy, provádět vzdělávací činnost pro veřejnost (přednášky, výstavy)
 • psát odborné texty k tématům středoevropské archeologie, pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou, vhodně využívat výpočetní techniku
 • podílet se na realizaci archeologického výzkumu, provádět běžné terénní práce, použít interdisciplinární analýzy
 • prakticky provádět geodetické postupy a používat odpovídající přístroje, pracovat s informačními technologiemi, provádět základní laboratorní a konzervační postupy
 • prosazovat zásady památkové péče a ochrany historického kulturního dědictví.
 • Naši studenti jsou zapojováni do výzkumných aktivit specializovaných laboratoří, které působí v rámci Ústavu archeologie a muzeologie: Oddělení Archeologicko-geofyzikální prospekce, Traseologická laboratoř, Archeometrická laboratoř a Laboratoř komplexní dokumentace. Studium je založeno na teoretické výuce povinných předmětů v oblasti základů vývoje pravěku, protohistorie a středověku. Mezi povinně volitelné předměty patří i Tuzemské stáže v institucích, což je dlouhodobý požadavek praktické sféry v terénní archeologii, muzejní archeologii i v památkové péči. Patří sem i předmět Zahraniční studijní stáž – dlouhodobá, která má podpořit aktivní výjezdy studentů do zahraničí, a tak posílit jejich kompetence teoretické i jazykové. V rámci bakalářského studia také absolvujete povinné terénní praxe, kde budete zapojování do výzkumu ÚAM nebo jiných archeologických institucí (např. pravěká archeologie na základně Tešetice-Kyjovice, raně středověká archeologie na základně Břeclav-Pohansko, vrcholně středověká archeologie na základně Panská Lhota, terénní výzkumné praxe na oppidu Bibracte ve Francii).

  Je studium programu pro vás?

  Each age confronts the debris of its history, material and traditional, as a way of finding home for itself.“ - J. C. Barrett

  Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete porozumět řeči zdánlivě němých pozůstatků lidské prehistorie?
  • Vždy vás přitahovala objevitelská práce, hledání archeologických nálezů s lopatou v ruce či skládání fragmentů minulosti v laboratořích a knihovnách?
  • Láká vás diskuse o vašich objevech s jinými stejně zapálenými studenty či badateli? Chcete se naučit prezentovat a obhajovat své myšlenky slovem i písmem?
  • Máte potřebu lépe se zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě poznáním jeho kořenů, ať jsou jakkoliv hluboké?

  Archeologie není věda pro každého, ale pokud jste si na výše položené otázky odpověděli kladně, možná je to program právě pro vás.

  „Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost.“

  „Archeologii jsem si vybral, protože je to jedno velký dobrodružství, ať už člověk kope v terénu, nebo skládá v laboratoři dohromady tisíce let staré artefakty. Ideální spojení vědy a praxe, s tím správným nádechem něčeho odlišného od běžného studia. Byť je archeologie mezi humanitními vědami tak trochu Popelka a veřejností je často braná jako zbytečnost, stejně věřím, že co děláme, má smysl, a že získání a zachování poznatků o životě i smrti lidí před námi je něčím, za co nám budoucí generace budou vděčné.“

  Vojtěch Nosek Vojtěch Nosek
  student archeologie

  Praxe

  Čeká vás absolvování teoretických i praktických školení ve všech užívaných prospekčních metodách, základní konzervaci artefaktů a terénních postupech. Praxe prospekčních metod zahrnuje nácvik obsluhy přístrojů, vlastní měření a vyhodnocení dat získaných metodami magnetometrie, GPR, geoelektrickými metodami, detektoringem, vyhledáváním a průzkumem 3D reliktů v krajině a povrchovým sběrem, včetně zaměření a vektorizace v GIS. Praxe exkavačních postupů zahrnuje vzorkování, prosévání, plavení, vlastní exkavační postupy a plnou dokumentaci a digitalizaci. Základní praxe konzervačních postupů zahrnuje ošetření keramických, kovových, kamenných i kostěných artefaktů.

  Dále můžete také participovat na výzkumech jako vedoucí pracovních skupin nebo zodpovědní spolupracovníci při konkrétní metodě.

  Chcete vědět víc?

  Navštivte webové stránky nebo Facebook Ústavu archeologie a muzeologie, který výuku programu zajišťuje, a zjistěte, jaké akce pořádá mimo výuku, do jakých aktivit se budete moci zapojit a mnoho dalšího. Můžete se také podívat na informační video ze dne otevřených dveří nebo se vydat na virtuální prohlídku budovy, kde ústav sídlí.

  Uplatnění absolventů

  Jako absolventi studia budete připraveni z hlediska teorie, metodologie i praxe k výkonu odpovídajícího povolání v oboru archeologie v institucích památkové péče, paměťových institucích a veřejné správě. Praktické znalosti geodézie, informačních technologií a základů konzervace historických artefaktů mohou absolventi uplatnit v řadě dalších profesí mimo archeologii. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích vyžadujících získávání, analýzu a správu dat. U větší části absolventů se předpokládá pokračování studia v navazujícím magisterském stupni, ve kterém prohloubí svoje znalosti archeologie a příbuzných oborů.

  „Studium v Brně mne inspirovalo k založení oboru archeologie na olomoucké Univerzitě Palackého.“

  Pavlína Kalábková Pavlína Kalábková
  zakladatelka a vedoucí sekce archeologie katedry historie Olomoucké univerzity a předsedkyně archeologické sekce Vlastivědné muzejní společnosti v Olomouci, absolventka doktorského studia roku 2010

  Podmínky přijetí

  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky písemné a ústní oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.
  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
  Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má dvě části: písemnou část a ústní pohovor.

  Základní popis zkoušky:
  1. Písemná část: vložte prosím do e-přihlášky motivační dopis a anotaci prostudované odborné nebo populárně naučné literatury.
   • V motivačním dopisu (délka 1 strana textu A4) zdůvodněte výběr studijního programu, popište svá setkání s oborem archeologie, např. návštěvy lokalit, výstav, popište účast na terénních archeologických výzkumech a setkání s popularizací archeologických témat.
   • Anotace literatury (minimálně 1 strana textu A4, maximálně 3 tituly) má představit odbornou nebo populárně naučnou literaturu z archeologie nebo příbuzného tématu, kterou uchazeči přečetli.
   Motivační dopis a anotaci vložte ve formátu PDF přímo do vaší e-přihlášky do rubriky Příloha 2. V rubrice zvolte správné typy sbíraných souborů, tj. „Archeologie: Motivační dopis“ a „Archeologie: Anotace četby“, a nezapomeňte kliknout na „Uložit“ dole na stránce. Obě práce vložte nejpozději do 8. 4. 2024.

  2. Ústní pohovor se skládá ze dvou otázek pravěkého a historického vývoje v České republice na úrovni učiva středních škol a z doplňující otázky k anotaci literatury nebo motivačnímu dopisu. K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří prospějí u písemné části přijímací zkoušky, tj. získají 30 či více bodů z maximálního počtu 50 bodů za písemnou část.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. potvrzení o účasti v soutěži v oboru historie nebo archeologie (SOČ) od krajského kola včetně, Dějepisné olympiády od krajského kola včetně;
  2. potvrzení o práci na archeologickém výzkumu - souhrnem min. dva týdny - délka praxe musí být v potvrzení uvedena. Toto potvrzení vydává na požádání archeologická organizace, u níž byl uchazeč na výzkumu zaměstnán. Musí jít o organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů dle § 21, zákona 20/1987 Sb.

  Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v písemné části oborové zkoušky: 50
  • Bodová hranice pro prospěch v písemné části oborové zkoušky: 30
  Ústní pohovor: k ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří prospějí u písemné části přijímací zkoušky, tj. získají 30 či více bodů z maximálního počtu 50 bodů za písemnou část.
  • Celkový počet bodů za ústní pohovor: 50
  • Celkový počet bodů za oborovou zkoušku (písemná a ústní část): 100
  • Bodová hranice pro prospěch v oborové zkoušce (součet bodů za písemnou a ústní část): 65 bodů (včetně)

  Doporučená literatura

  Výběr četby odborné nebo populárně naučné literatury pro anotaci ponecháváme na uchazečích a jejich zájmu.

  Doporučená literatura k ústnímu pohovoru - volbu titulů i množství ponecháváme na uchazečích:

  • Archeologie pravěkých Čech 1-8. Praha
  • Vladimír Podborský a kol., 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.
  • Petr Neruda, 2016: Čas neandertálců. Brno.
  • Konrad Spindler, 1998: Muž z ledovce. Praha.
  • Jiří Militký, Jan Kysela, Marika Tisucká a kol., 2018: Keltové - Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha.
  • Jarmila Bednaříková, 2007: Stěhování národů. Praha.
  • Josef Unger 2008: Archeologie středověku, Odraz života lidí v archeologických pramenech.
  • Jan Klápště, 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.
  Některé odkazy na online literaturu:
  Archeologie pravěkých Čech
  Keltové, Čechy v 8. až 1. století před Kristem: Stará kulturní tradice – starší doba železná
  Archeologie středověku: Odraz života lidí v archeologických pramenech


  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

  Sdružené studium

  V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty

  Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

  Kombinace s programy z Fakulty informatiky

  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Archeologie jako vedlejší program

  Kombinace s programy z Filozofické fakulty
  Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty
  Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
  Kombinace s programy z Fakulty informatiky
  Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

  Předměty – příklad průchodu studiem

  Jak může vypadat vaše studium:

  Jednooborové studium

  Sdružené studium

  Navazující studium

  Informace o studiu

  Zajišťuje Filozofická fakulta
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ne
  distanční ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ano
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI

  Nebo nám pošlete e-mail na

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Archeologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.