Analytický geochemik

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2024.

Co se naučíte

Cílem interdisciplinárního doktorského studijního programu Analytický geochemik je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi a dovednostmi z vědních oborů Analytická chemie a Geologie. Příprava doktorandů se uskutečňuje na dvou ústavech PřF MUNI: na Ústavu chemie a Ústavu geologických věd. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Teoretické znalosti analytické chemie a geologie, které student získá absolvováním předmětů s prohlubujícím a rozšiřujícím zaměřením, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky získané studiem literatury a samostatně tvořit publikace a výzkumné zprávy v anglickém jazyce. Během studia si osvojí pedagogické zkušenosti a schopnost řízení při pomoci s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne je v podobě doktorské disertační práce. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích.

Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro plnění úkolů geologické praxe a obecně pro uplatnění v průmyslu. V současné době je při geologických aktivitách kladen silný důraz na ekonomické ukazatele přípravných, monitorovacích a prováděcích prací, což vyžaduje multidisciplinární znalosti vlastností a chování různorodého horninového prostředí, navržení cíleného analytického postupu a zvolení vhodné metodiky. Také posuzování již realizovaných projektů a jejich praktických dopadů vyžaduje znalosti o horninovém prostředí a analytických metodách. Připravenost absolventa řešit uvedené úkoly bude v tomto doktorském studiu zajištěna propojením základních geologických disciplín s moderní instrumentální analytickou chemií. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy, principy správné laboratorní praxe, počítačové zpracování výsledků a chemometrii a metrologii pro správné vyhodnocování výsledků analýz a validaci metod. Uvědomí si souvislosti mezi geovědami a analytickou chemií. Získané vědomosti a dovednosti z obou vědeckých oborů dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v průmyslové sféře.

Zvýšením podílu experimentálně zaměřených předmětů a zavedením praxe nové studium posiluje praktické kompetence absolventů v souladu s požadavky trhu práce. Mimo vlastní experimentální činnost studenta při realizaci výzkumu spojeného s tématem disertační práce a dále mimo praxi na jiném pracovišti obsahuje současný návrh kurikula cca 30% experimentální výuky v podobě laboratorních cvičení. Absolvent je proto flexibilní; dovede se přizpůsobit požadavkům pracovišť s analytickým i geologickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru.

Praxe

Dle nařízení vlády mají studenti povinnost absolvovat zahraniční stáž minimálně v rozsahu jednoho měsíce. V rámci programu Analytický geochemik je doporučenou formou semestrální stáž.

Chcete vědět víc?

O doktorské studenty PřF MU se stará Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci:

https://www.sci.muni.cz/student/phd

Na webové stránce oddělení najdete informace ke studiu:

 • formuláře (přihlášky k SDZ a ODP, různé žádosti aj.)
 • legislativa (odkazy na: SZŘ, Stip. řád MU, OD ke stipendijním programům PřF)
 • disertační práce (OD Pokyny k vypracování disertačních prací, šablony)
 • manuály a metodiky (návod pro ISP, studijní a výzkumné povinnosti v DSP apod.)
 • doktorské studijní programy (Doporučený průchod studiem, zkušební komise, přehled akreditovaných programů)
 • termíny SDZ a ODP
 • zápisy (potřebné informace pro zápis do dalšího semestru)
 • promoce

ale také úřední hodiny, kontakty, aktuality, informace k rozvoji dovedností a ke stipendiím.

Podrobné informace k zahraničním stážím najdete na této webové stránce:

https://www.sci.muni.cz/student/phd/rozvoj-dovednosti/stay-abroad

Uplatnění absolventů

Díky propojení analytické chemie a geologie naleznou absolventi doktorského studia Analytický geochemik uplatnění ve vědeckých a výzkumných institucích jako je Akademie věd, vysoké školy, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, ale také v technologicky orientovaných zaměstnáních: v zemědělských podnicích, lesnictví, v organizacích věnujících se sběru a zpracování odpadů, případně čištění odpadních vod, ve státní správě, zvláště pak odborech ochrany životního prostředí. Absolventi budou připraveni působit v průmyslu těžebním a energetickém, například ve společnostech zabývajících se těžbou nerostných surovin, geologickým průzkumem a projekcí, a dále v průmyslových podnicích se zaměřením na hutní, strojírenskou, sklářskou a keramickou výrobu.

Podmínky přijetí

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2024

Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
1) odborné znalosti (max. 100 bodů) jsou hodnoceny:
- u absolventů magisterského/inženýrského studia chemie v rozsahu vysokoškolského učiva analytické chemie;
- u absolventů magisterského/inženýrského studia geologie v rozsahu vysokoškolského učiva geologie,
2) jazyková část (max. 100 bodů) je hodnocena na základě překladu předloženého odborného textu v anglickém jazyce a dále na základě konverzace.

Termín přijímací zkoušky
Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

Podmínky přijetí
Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů ze 200, přičemž z obou částí musí mít alespoň 60 bodů.
Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

Kapacita programu
Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2024

Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
1) odborné znalosti (max. 100 bodů) jsou hodnoceny:
- u absolventů magisterského/inženýrského studia chemie v rozsahu vysokoškolského učiva analytické chemie;
- u absolventů magisterského/inženýrského studia geologie v rozsahu vysokoškolského učiva geologie,
2) jazyková část (max. 100 bodů) je hodnocena na základě překladu předloženého odborného textu v anglickém jazyce a dále na základě konverzace.

Termín přijímací zkoušky
Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

Podmínky přijetí
Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů ze 200, přičemž z obou částí musí mít alespoň 60 bodů.
Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

Kapacita programu
Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Termíny

2. 1. – 15. 12. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Datování minerálů pomocí metody LA-ICP-MS
Školitel: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

 • U-Pb datování zirkonu
 • vývoj metody pro určování stáří uraninitu
 • porovnání použití různé instrumentace
 • porovnání LA-ICP-MS s roztokovou analýzou ICP-MS

Školitel

Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

Kombinace laserových technik, rentgenové fluorescenční spektroskopie a roztokových metod v analýze minerálů a hornin
Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Vývoj metod laserové ablace, spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS a rentgenové fluorescence pro analýzu různých typů minerálů a hornin. Porovnání možností lokální analýzy s možnostmi stanovení celkového složení pomocí roztokové analýzy s využitím metod ICP-OES a ICP-MS.

Školitel

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Měření izotopových poměrů pro datování minerálů pomocí (LA)-HR-ICP-MS
Školitel: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

Práce bude zaměřena na použití hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením (High-Resolution ICP-MS) Element 2 (Thermo Fischer Scientific) pro přesné stanovení izotopových poměrů pro geologické účely.

 • rozklady geologických vzorků
 • roztoková analýza rozložených geologických vzorků
 • laserová ablace, optimalizace vzorkování
 • U-Pb datování, Pb-Pb datování
 • vývoj metody pro určování stáří uraninitu
 • porovnání použití různé instrumentace

Školitel

Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

Ramanova spektroskopie sekundárních alterací uraninitu východního moldanubika
Školitel: prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

Disertační práce bude navazovat na diplomovou práci, která se v rámci projektu GeoBarr zabývala Ramanovou spektroskopií uraninitu z vybraných ložisek východního moldanubika.
Cílem práce bude rozšíření získaných Ramanovských dat o sekundární alterace tohoto minerálu. Hlavním předmětem studia bude coffinitizace, budou však zkoumány i další sekundární alterace uraninitu.
Většina vybraných vzorků bude pocházet z bývalých uranových ložisek východního moldanubika: Rožná, Rozsochy, Slavkovice. Bude se jednat o vzorky, které byly dříve analyzovány na EMS či LA ICP-MS. Ty budou změřeny metodou Ramanovy spektroskopie společně s tvorbou Ramanovských map vybraných částí minerálních zrn. Následně budou determinovány druhy sekundárních alterací.
Výsledky jednotlivých vzorků východního moldanubika budou zhodnoceny z hlediska míry sekundární alterace uraninitu.

Školitel

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

Speciační analýza uranu v biologických systémech a životním prostředí
Školitel: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

1. Termodynamické a kinetické studium vybraných chemických systémů pomocí molekulové spektroskopie a separačních technik s vyhodnocením pomocí pokročilých chemometrických metod
2. Chemické modelování na základě získaných termodynamických dat pro reálné systémy
3. Ověření chemického modelu analýzou reálných vzorků pomocí separačních a spektroskopických technik
4. Návrh a testování senzorových polí a jiných prostředků pro speciační analýzu vzorků obsahujících uran
Školitel

prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Stanovení stupně degradace ropy v oblasti jihovýchodních svahů českého masívu
Školitel: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

OBJECTIVES:
In reservoir petroleum biodegradation has resulted in vast deposits of heavy oil around the globe. Biodegradation of oil results in a decrease in the hydrocarbon content and an increase in oil density, sulphur content, acidity and viscosity. Extraction of heavy oil is more costly and less efficient than conventional oil production and consequently oil biodegradation on geological timescales has significant economic and environmental impacts. To design the optimal extraction of such oils, it is necessary to understand in detailed the specific reservoir conditions that combine oil and gas composition, reservoir lithology and previously used extraction techniques.

SPECIALIZATION: The doctoral thesis focuses on determination of degree of biodegradation of oils in the reservoir of selected fields in the Czech Republic. Methods of sampling and determination of biodegradation will be designed on the basis of laboratory measurements.

Školitel

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Vývoj zobrazovací techniky LIBS pro geologické materiály
Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Disertační práce navazuje na současný výzkum v rámci projektu GeoBarr. Prvkové mapování geologických vzorků pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) je alternativou k měření a kvantifikaci prvkové distribuce s využitím laserové ablace s hmotnostní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu, v současné době však LIBS poskytuje horší prostorové rozlišení i meze detekce. Optimalizace instrumentace a metodologie LIBS umožní zlepšení obou analytických parametrů.

Školitel

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Analytický geochemik? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.