Analytický geochemik

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2020/2021 (zahájení: podzim 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2020

Co se naučíte

Cílem interdisciplinárního doktorského studijního programu Analytický geochemik je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků se znalostmi a dovednostmi z vědních oborů Analytická chemie a Geologie. Příprava doktorandů se uskutečňuje na dvou ústavech PřF MUNI: na Ústavu chemie a Ústavu geologických věd. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Teoretické znalosti analytické chemie a geologie, které student získá absolvováním předmětů s prohlubujícím a rozšiřujícím zaměřením, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky získané studiem literatury a samostatně tvořit publikace a výzkumné zprávy v anglickém jazyce. Během studia si osvojí pedagogické zkušenosti a schopnost řízení při pomoci s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne je v podobě doktorské disertační práce. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích.

Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven nejen pro vědeckovýzkumnou činnost, ale i pro plnění úkolů geologické praxe a obecně pro uplatnění v průmyslu. V současné době je při geologických aktivitách kladen silný důraz na ekonomické ukazatele přípravných, monitorovacích a prováděcích prací, což vyžaduje multidisciplinární znalosti vlastností a chování různorodého horninového prostředí, navržení cíleného analytického postupu a zvolení vhodné metodiky. Také posuzování již realizovaných projektů a jejich praktických dopadů vyžaduje znalosti o horninovém prostředí a analytických metodách. Připravenost absolventa řešit uvedené úkoly bude v tomto doktorském studiu zajištěna propojením základních geologických disciplín s moderní instrumentální analytickou chemií. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy, principy správné laboratorní praxe, počítačové zpracování výsledků a chemometrii a metrologii pro správné vyhodnocování výsledků analýz a validaci metod. Uvědomí si souvislosti mezi geovědami a analytickou chemií. Získané vědomosti a dovednosti z obou vědeckých oborů dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v průmyslové sféře.

Zvýšením podílu experimentálně zaměřených předmětů a zavedením praxe nové studium posiluje praktické kompetence absolventů v souladu s požadavky trhu práce. Mimo vlastní experimentální činnost studenta při realizaci výzkumu spojeného s tématem disertační práce a dále mimo praxi na jiném pracovišti obsahuje současný návrh kurikula cca 30% experimentální výuky v podobě laboratorních cvičení. Absolvent je proto flexibilní; dovede se přizpůsobit požadavkům pracovišť s analytickým i geologickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru.

Praxe

Dle nařízení vlády mají studenti povinnost absolvovat zahraniční stáž minimálně v rozsahu jednoho měsíce. V rámci programu Analytický geochemik je doporučenou formou semestrální stáž.

Uplatnění absolventů

Díky propojení analytické chemie a geologie naleznou absolventi doktorského studia Analytický geochemik uplatnění ve vědeckých a výzkumných institucích jako je Akademie věd, vysoké školy, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, ale také v technologicky orientovaných zaměstnáních: v zemědělských podnicích, lesnictví, v organizacích věnujících se sběru a zpracování odpadů, případně čištění odpadních vod, ve státní správě, zvláště pak odborech ochrany životního prostředí. Absolventi budou připraveni působit v průmyslu těžebním a energetickém, například ve společnostech zabývajících se těžbou nerostných surovin, geologickým průzkumem a projekcí, a dále v průmyslových podnicích se zaměřením na hutní, strojírenskou, sklářskou a keramickou výrobu.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška je bodově hodnocena a uchazeč musí pro přijetí získat 120 bodů z 200 1. odborné znalosti - 60 bodů ze 100. Odborné znalosti jsou hodnoceny:

  • u absolventů magisterského/inženýrského studia chemie v rozsahu vysokoškolského učiva analytické chemie;
  • u absolventů magisterského/inženýrského studia geologie v rozsahu vysokoškolského učiva geologie.
2. jazykové znalosti – angličtina - 60 bodů ze 100. Jazyková kompetence je hodnocena na základě překladu předloženého odborného textu v anglickém jazyce a dále na základě konverzace.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2020

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Školitelé a výzkumná zaměření dizertačních prací

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Kombinace laserových technik, rentgenové fluorescenční spektroskopie a roztokových metod v analýze minerálů a hornin

Školitel: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Vývoj metod laserové ablace, spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS a rentgenové fluorescence pro analýzu různých typů minerálů a hornin. Porovnání možností lokální analýzy s možnostmi stanovení celkového složení pomocí roztokové analýzy s využitím metod ICP-OES a ICP-MS.

Speciační analýza uranu v biologických systémech a životním prostředí

Školitel: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

1. Termodynamické a kinetické studium vybraných chemických systémů pomocí molekulové spektroskopie a separačních technik s vyhodnocením pomocí pokročilých chemometrických metod
2. Chemické modelování na základě získaných termodynamických dat pro reálné systémy
3. Ověření chemického modelu analýzou reálných vzorků pomocí separačních a spektroskopických technik
4. Návrh a testování senzorových polí a jiných prostředků pro speciační analýzu vzorků obsahujících uran

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na