Geology

This doctoral study programme is organized by the Faculty of Science in English and the studies are subject to tuition. There is an alternative option for the international applicants to be accepted in the free programme administered in Czech with the possibility of receiving a scholarship. The study language of the programme is still English (Czech is the administrative language). Before officially applying, please contact us at admission@sci.muni.cz to find all the necessary information related to the scholarship and see our FAQ’s.

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants NOT included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2023.

Co se naučíte

The aim of the Doctoral Study Program Geology is to lead PhD students to independent scientific work at a level comparable to international researchers so that they can fully engage in scientific or research work and international scientific cooperation. The profile of the graduate of the Doctoral Study Program Geology emphasizes independent scientific work, international cooperation and communication of scientific results, and effective use of their benefits.

The Doctoral Study Program Geology is a broadly scoped program across multiple fields of geological sciences with a high number of PhD students and supervisors. It is divided into the following five specializations, in accord with the topics of student's doctoral research:

 • Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
 • Stratigraphy, paleontology, sedimentology
 • Mineralogy, petrology and economic geology
 • Geochemistry and hydrogeology
 • Applied and environmental geology

Rules for compiling an Individual Study Plan (ISP) are the same for all specializations, both in the full-time and combined form of study. The requirements of specialization are defined by the research theme of the dissertation project and by specialized lectures. The combined form of study differs in the ISP in requirements for student presence at the training workplace.

„Understand our planet Earth!“

Chcete vědět víc?

http://www.ugv.cz/

Uplatnění absolventů

The Ph.D. graduates will find positions mainly in basic or applied research, e.g. at universities, research institutes such as the Academy of Sciences of the Czech Republic (Geological Institute, Archaeological Institute), state service institutions (Czech Geological Survey) and research departments of natural science museums (e.g., Moravian Museum, National Museum). In solving practical problems, graduates have good prerequisites for work in international private companies, in various departmental institutes, research, consultancy and project companies, or in business activities.

Podmínky přijetí

Admission procedure
The admission interview is usually in an online form and consists of three parts:
1) Elaborate 1-2 page project for the doctoral thesis including following details: name, applicant name, supervisor, current state of the problem, objectives and expected results, methodology, instrumentation, financial security, foreign contacts; proposals for internships, basic literature - max. 100 points,
2) Expertise in geology to the extent taught at university (at the level of master state exams) - max. 100 points,
3) Ability to inform in English about planned research in the framework of doctoral thesis (project presentation) - max. 100 points.

More information about admission process for international applicants in general can be found here.

Date of the entrance exam
The applicants will receive information about the entrance exam by e-mail usually at least 10 days before the exam.
Please, always check your e-mails, including spam folders.

Conditions of admission
To be admitted, a candidate must obtain a minimum of 180 points, i.e. a minimum of 60 points in each section.
Successful applicants are informed of their acceptance by e-mail and subsequently receive an invitation to the enrolment.

Programme capacity
The capacity of a given programme is not fixed; students are admitted based on a decision by the Doctoral Board after assessing their aptitude for study and motivation.

Termíny

1. 1. – 15. 12. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Specializace: Applied and Environmental Geology

Krasové procesy
Školitel: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Školitel

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Posouzení říčních sedimentů a vývoj prostředí nivy Svratky na území Brna z pohledu chemicko-fyzikálních proxy indikátorů
Školitel: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Při záchraném archeologickém výzkumu (ZAV) v areálu bývalého textilního podniku Vlněna v centru Brna se podařilo odkrýt sled fluviálních sedimentů a antropogenních vrstev obsahujících prehistorický až novověký archeologický materiál. Plošný rozsah ZAV v kombinaci se studiem archivních materiálů (geofond, inženýrsko-geologické posudky, starší ZAV) poskytuje jedinečnou šanci k rozšíření poznatků o vývoji společné nivy Svratky a Svitavy na území Brna v holocénu. Během předchozích výzkumných etap byla zachycena, zdokumentována a ovzorkována řada profilů různými typy sedimentů, včetně výplní paleokoryt a středověkých i novověkých náhonů. Datování sedimentárních sekvencí je založeno na přítomnosti archeologického materiálu i výsledcích radiokarbonové metody a dendrochronologie. Cílem disertační práce je srovnání sedimentů různého stáří podle jejich kontaminace těžkými kovy a rovněž pokus o rekonstrukci geomorfologického vývoje lokality. Za tímto účelem bude provedeno (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno a společností Archaia) vyhodnocení terénní dokumentace a a také analýza dříve odebraných vzorků. Vedle litologického popisu budou použity standardní metody pro analýzu bulkových vzorků sedimentů a půd, granulometrické metody, ztráta žíháním, měření magnetické susceptibility a především ED-XRF analýza za použití vhodných referenčních materiálů. Důležitou podmínkou je široce intersdisciplinární pojetí výzkumu. Očekávaným výstupem disertační práce bude geomorfologická a environmentální rekonstrukce vývoje prostředí nivy včetně vyhodnocení přítomnosti antropogenních kontaminantů a jejich možného původu v kontextu středověkého města a nivního prostředí. Výzkum bude spolufinancován spolupracujícími institucemi.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Školitel

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Posouzení říčních sedimentů a vývoj prostředí nivy Svratky na území Brna z pohledu chemicko-fyzikálních proxy indikátorů
Školitel: Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

Při záchraném archeologickém výzkumu (ZAV) v areálu bývalého textilního podniku Vlněna v centru Brna se podařilo odkrýt sled fluviálních sedimentů a antropogenních vrstev obsahujících prehistorický až novověký archeologický materiál. Plošný rozsah ZAV v kombinaci se studiem archivních materiálů (geofond, inženýrsko-geologické posudky, starší ZAV) poskytuje jedinečnou šanci k rozšíření poznatků o vývoji společné nivy Svratky a Svitavy na území Brna v holocénu. Během předchozích výzkumných etap byla zachycena, zdokumentována a ovzorkována řada profilů různými typy sedimentů, včetně výplní paleokoryt a středověkých i novověkých náhonů. Datování sedimentárních sekvencí je založeno na přítomnosti archeologického materiálu i výsledcích radiokarbonové metody a dendrochronologie. Cílem disertační práce je srovnání sedimentů různého stáří podle jejich kontaminace těžkými kovy a rovněž pokus o rekonstrukci geomorfologického vývoje lokality. Za tímto účelem bude provedeno (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno a společností Archaia) vyhodnocení terénní dokumentace a a také analýza dříve odebraných vzorků. Vedle litologického popisu budou použity standardní metody pro analýzu bulkových vzorků sedimentů a půd, granulometrické metody, ztráta žíháním, měření magnetické susceptibility a především ED-XRF analýza za použití vhodných referenčních materiálů. Důležitou podmínkou je široce intersdisciplinární pojetí výzkumu. Očekávaným výstupem disertační práce bude geomorfologická a environmentální rekonstrukce vývoje prostředí nivy včetně vyhodnocení přítomnosti antropogenních kontaminantů a jejich možného původu v kontextu středověkého města a nivního prostředí. Výzkum bude spolufinancován spolupracujícími institucemi. Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Školitel

Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

Změny říčního prostředí působením důlních vod
Školitel: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

OBJECTIVES: The aim of this work is to evaluate the degree of influence of surface water and river sediment chemistry by salt mine water. The results will contribute significantly to the definition of possible river sediment management practices.
SPECIALIZATION: The doctoral thesis focuses on the impact of mining activities on the environment, especially on the quality of surface water. Changes in the composition of bottom sediments caused by interaction with mine water significantly influence the mobility of elements and lead to different behavior of elements in the environment. The work is closely related to the ongoing research project within the Technology Agency of the Czech Republic.
PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact eva Geršlová (gerslova@mail.muni.cz) for informal discussion.

Školitel

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Specializace: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth

Pevnost hornin s LS-anizotropií
Školitel: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Anizotropie pevnosti hornin je velmi aktuálním tématem, které ovlivňuje celé spektrum aplikovaného využití hornin pro technologické účely a současně ovlivňuje stavebnictví, zejména podzemního stavitelství. Současně je odrazem složitého primárního a sekundárního vývoje horninového masivu. V rámci zpracování disertační práce bude sestavena rešerše podle tématu práce. Na základě předběžného vyhodnocení budou vytipovány horniny s planární a lineární anizotropií, u nichž budou stanoveny pevnostní charakteristiky v závislosti na různé orientace anizotropii stavby. Zároveň budou sledovány mechanismy porušení. Ze sestaveného souboru dat budou vyvozovány závislosti a diskutovány s publikovanými daty.

Předběžný plán postupu prací:
1. Rok studia

 • Rešerše problematiky
 • Sestavení metodiky prací
 • Vyhledaní vhodných horninových materiálů a jejich lokalit pro studium
 • Publikace výsledků diplomové práce v recenzovaném periodiku (př. GVMS…)


2. Rok studia

 • Terénní a laboratorní práce
 • Průběžné vyhodnocování výsledků
 • Prezentace průběžných výsledků na lokálním fóru (př. Kongres ČGS a SGS…)


3. Rok studia

 • Dokončování laboratorních práci, vyhodnocování a diskuse výsledků
 • Prezentace průběžných výsledků na mezinárodním fóru (př. CETeG, ITA-AITES…)


4. Rok studia

 • Publikace výsledků práce v periodiku s IF (př. Engineering Geology…)
 • Dokončení a odevzdání manuskriptu práce

Školitel

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Specializace: Geochemistry and Hydrogeology

Hydrogeochemie jeskynního systému Rudické propadání – Býčí skála
Školitel: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Krasové vody jsou extrémně důležité z pohledu (1) vědeckého, (2) environmentálního a (3) technologického. V jejich složení se projevují základní krasové procesy, které se na formování vod podílely a které lze do značné míry zpětně rozlišit, zhodnotit a interpretovat. Lepší pochopení recentních krasových procesů je při tom nezbytné pro komplexní a fundovanou ochranu krasových oblastí. Vzhledem k citlivosti krasového systému na povrchové podmínky mohou krasové vody sloužit jako citlivý ukazatel stavu životního prostředí v dané oblasti. V neposlední řadě jsou krasové vody významným, velmi vyhledávaným a oceňovaným zdrojem pitné vody.
Základními cíli práce je upřesnění infiltrační oblasti jeskynního systému, identifikace a kvantifikace dílčích zdrojů, celková bilance vody s odhadem denudační rychlosti v oblasti, sezónní vlivy a rekonstrukce probíhajících krasových procesů zahrnutých v semikvantitavním dynamickém geochemickém modelu. Dílčím cílem je určení antropogenního postižení, zejména s důrazem na vyústění rudické a jedovnické čistírny odpadních vod, depozice rudických strusek a periodické vypouštění jedovnických rybníků.
Základními nástroji k řešení bude pravidelné vzorkování podzemních, povrchových a srážkových vod, chemická analýza vzorků, přímé geochemické modelování se speciačními výpočty, dílčí mixovací modely, a inverzní geochemické modelování.
Řešení bude součástí projektu TAČR „Rock, Environment, Natural Resources“ (RENS, SS02030023) v rámci programu Prostředí pro život (řešitelé jsou Česká geologická služba (ČGS) s partnery: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a GET s.r.o., období řešení 2021–2026). Odborná podpora bude zajištěna specialisty z praxe (ČHMI, ČGS, AOPK). Výsledky budou publikovány a hlavní závěry poskytnuty AOPK jako podklad pro územní a další rozhodování.

Školitel

Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Interakce minerál-voda
Školitel: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Školitel

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Krasové procesy a jejich vliv na vývoj krasového prostředí
Školitel: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Objectives
The research aims to study processes in all parts of karst systems – from surface to underground water – and asses their influence on the karst environment. The results are utilized in nature conservation and protection (especially of cave phenomena), as well as in environmental assessment of climate present and past (e.g. via trace element or isotopic signals in speleothems).

Focus
The research projects study factors contributing to the total karst environment. These can be divided into three main groups: (a) surface processes (precipitation, climate, soil CO2), (b) processes along the water flow-path (water-rock-air interactions, drip water dynamics…) and (c) cave processes (speleothem formation, water degassing, microclimate…). Students will make observations and measure data in field, conduct laboratory experiments focused on individual factors and construct models describing mechanisms of various interactions (both geochemical and microclimatological) using research instrumentation of Department of Geological sciences or collaborating institutions.

Examples of potential student doctoral projects:
 • Interaction of surface and underground factors influencing cave environment
 • Hydrogeochemical evolution of dripwater during precipitation event
 • Trace element evolution during limestone dissolution in epikarst
 • CO2 production and transport in karst soils
 • Novel approach to long term monitoring of environmental conditions in caves

Please note that before applying for doctoral studies, interested candidates must contact Dr. Pavel Pracný (pracny@sci.muni.cz) for discussion of study/research possibilities.
Školitel

Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Stanovení a prognóza potenciálu zdroje podzemních vod Oplatil a Hrobice
Školitel: Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

Mělké zvodně vázané na kvartérní fluviální sedimenty velkých vodních toků patří k významným zdrojům pitných vod. Podzemní voda se zde obvykle vyskytuje nehluboko pod povrchem terénu a je tak značně zranitelná jak z hlediska jejich možné kontaminace, tak z hlediska stavebních zásahů do saturované zóny. V neposlední řadě jsou zdroje mělkých podzemních vod bezprostředně ohroženy také nízkými srážkovými úhrny, které byly v České republice charakteristické pro několik předchozích let. Z pohledu sucha patřily k nejohroženějším oblastem východní Čechy, kde díky podprůměrným srážkovým úhrnům významně stouply nároky na množství dodávaných vod. K největším zdrojům vody zde patří jímací území Hrobice a písník Oplatil, které se významně podílejí na zásobování obyvatelstva hradecko-pardubické aglomerace. Z tohoto důvodu zde byl zahájen rozsáhlý projekt zaměřený na zajištění a zvýšení kapacity vodního zdroje. V rámci projektu je plánováno vyhloubení několika desítek nových jímacích vrtů a také využití možnosti řízené infiltrace povrchových vod z toku Labe.
Efektivní a dlouhodobě udržitelný provoz vodního zdroje Oplatil a Hrobice je podmíněn dostatečným poznáním hydrogeologické struktury, na kterou jsou jímané podzemní vody vázány. Zdánlivě jednoduchý hydrogeologický systém je zde na poměrně malém území ovlivněn řadou hydrogeologických fenoménů, které mají značný dopad na zdroje a režim podzemních vod. Jedná se nejenom o intenzivní odběr podzemních vod z písníku Oplatil a z jímacích vrtů Hrobice, ale také o intenzivní těžbu štěrku a písku. Přítomnost velké plochy těžeben s odkrytou hladinou podzemních vod má značný dopad na směry proudění podzemních vod a na jejich bilanci. Ta je zde ovlivněna rovněž intenzivní influkcí povrchových vod z místních struh do saturované zóny.
Cílem disertační práce je komplexní charakterizace hydrogeologických poměrů oblasti vodního zdroje Oplatil a Hrobice. K tomu bude využito jak archivních údajů k doposud vyhloubeným vrtům, tak údajů získaných testováním stávajících a nově hloubených vrtů. Ke zpřesnění a stanovení proměnlivosti bilance podzemních vod bude nutné provést opakovaná měření hladiny podzemních vod a hydrometrická měření místních struh. K ověření dynamiky studované zvodně bude využito také sledování vývoje zastoupení izotopů kyslíku a vodíku v podzemních vodách. Infiltrační poměry budou zkoumány prostřednictvím testování a modelování nesaturované zóny.
Získané poznatky budou využity pro sestavení detailního hydrogeologického modelu, kterým bude ověřena kapacita vodního zdroje a posouzena realizovatelnost navýšení odběru podzemních vod. Krom toho budou sestaveny prognózy vývoje zdrojů a zásob podzemních vod ovlivněných případným výskytem srážkově podprůměrných let.

Poznámky

Finanční zajištění: bude hrazeno ze zakázkového výzkumu pro VaK Pardubice a. s. Poznámka: Téma je rezervováno pro Mgr. Petra Vaníčka

Školitel

Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

Stavební materiály městského opevnění Pezinku
Školitel: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Nejstarší zachovaný doklad evidující výdaje spojené s budováním opevnění pochází z roku. Po roce 1670 už nejsou evidovány samostatné účty týkající se výstavby opevnění, proto lze předpokládat, že výstavba byla ukončena.
Od konce sedmnáctého století až do současnosti docházelo k chátrání opevnění a částečné destrukci. Opevnění je slovenskou národní kulturní památkou. Aktuálně probíhá oficiální akce nazvaná „Pasportizácia meststkých hradieb“ v rámci které již proběhlo geodetické zaměření a plánuje se statický průzkum. Aktivita stavebních inženýrů a pracovníků památkové péče vyústí v posouzení stavu jednotlivých částí hradeb, které bude sloužit městu Pezinok jako podklad pro budoucí rekonstrukci.
Pro provedení rekonstrukce v souladu s běžně uplatňovanými pravidly památkové péče je nezbytně nutný materiálový průzkum, který bude předmětem diplomové práce. Řešení diplomové práce bude probíhat ve spolupráci se slovenským Památkovým úřadem a městem Pezinok.
V teoretické části DP diplomant:

 • Zpracuje regionálně-geologický přehled okolí Pezinku s aspektem na zdroje surovin pro budování hradeb.
 • Stručně zpracuje historii budování městského opevnění. A změn, které hradby prodělaly od dokončení prací do současnosti
 • V historických pramenech se pokusí dohledat zdroje materiálů (kámen, vápno, respektive vápenec pro pálení vápna)
 • Stručně uvede dobovou technologii pálení vápna, zejména s ohledem na potenciální hydraulicitu


V praktické části:

 • Budou odebrány vzorku pokud možno všech horninových druhů městských hradem a pojiva a bude provedena fotodokumentace
 • Na výbrusových preparátech bude proveden popis odebraných horninových druhů, jejich zařazení a identifikace pravděpodobného místa těžby. Bude odhadnuto zastoupení jednotlivých hornin a bude graficky znázorněno na plánu hradeb.
 • Pojiva budou analyzována pomocí práškové rtg-difrakce, a elektronové mikroskopie a rtg-mikroanalýzy, v případě potřeby i dalšími metodami (např. Ramanova spektrometrie). V případě zjištění heterogenity bude distribuce různých druhů pojiv zdokumentována analogicky jako u stavebního kamene
 • Složení materiálů bude srovnáno s podobnými památkami v regionu, kde materiálový průzkum již proběhl.

Diplomová práce bude vypracována ve slovenském jazyce.

Poznámky

Rezervováno pro bc. Eduarda Zvarika. Diplomová práce bude vypracována ve slovenském jazyce.

Školitel

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Specializace: Mineralogy, petrology and economic geology

Aplikace izotopů v petrogenezi vyvřelých hornin
Školitel: prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Objectives:
The research aims to study the petrogenesis of igneous rocks and their minerals using state-of-the-art stable (non-radiogenic) and radiogenic isotopes. The outcomes will contribute both to unravelling the petrogenesis and to better description of the distinctive mantle and crustal isotope reservoirs and components and their potential links to individual orogenic cycles.

Focus:
Doctoral research projects focus on various stable (e.g., Li, B, Mg) and radiogenic isotopes (e.g., Sr, Nd, Pb, Hf, Os) in mantle-derived or crustal igneous rocks and their minerals. Doctoral projects cover both field sampling and laboratory works using research instrumentation of Department of Geological Sciences at the Masaryk University and collaborating institutions such as the Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences or German Research Centre for Geosciences. The results of doctoral research projects will be published in the world's leading Q1 geological journals such as Lithos or Gondwana Research.

Examples of potential doctoral research projects:
1) Boron isotope geochemistry of axinite
2) Boron isotope geochemistry of tourmaline
3) Lithium isotopes in diamondiferous kimberlites and lamproites as tracers of source components and processes related to supercontinent cycles
4) Mg and Hf isotope composition of lamproitic rocks
5) Sr–Nd–Pb isotope signature of amphiboles in alkali basalts from Cerová Vrchovina Mts.

Please note that before applying for doctoral studies, interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Dr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (lukas.krmicek@gmail.com) for discussion of study/research possibilities.
Školitel

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Expandibilita jílových minerálů a její vliv na stabilitu podkladových materiálů vozovek
Školitel: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Zásadním problémem při budování pozemních komunikací je objemová stabilita materiálů podkladových vrstev. Z přírodních fází se tato problematika týká zejména jílových minerálů ze skupiny smektitu, méně ze skupiny smíšenovrstvých jílových minerálů se zastoupení smektitových struktur. Současné normy uvádějí jako rizikovou přítomnost bobtnavých jílových minerálů, nedefinují však jejich kritický obsah. Zároveň v literatuře dosud nebyla věnována odpovídající pozornost problematice vlivu obsahu smíšenových jílových minerálů na stabilitu základových zemin.
Hlavním cílem dizertační práce bude experimentální stanovení limitních obsahů smektitů pomocí vytvoření řady etalonů zemin s různou koncentrací smektitu. Smektit získaný purifikací bentonitu bude přidáván k zeminám o různém složení bez expandibilních fází. Pomocí edometrických zkoušek bude sledován vliv obsahu smektitu na bobtnavost a zároveň bude ověřena správnost stanovení obsahu smektitu rtg – difraktometrie (XRD). XRD v současné době představuje jedinou obecně používanou metodu stanovení přítomnosti a kvantifikace obsahů jílových minerálů. Použití zemin o různém minerálním složení zároveň umožní i posouzení potenciálního vlivu matrice. Následně bude na vzorcích zemin z terénu provedena korelace reálné expandability stanovené edometricky a obsahu smektitů, respektive smíšenovrstvých jílových minerálů, stanovených pomocí XRD. Difrakční data budou doplněna pomocí metod termické analýzy (DSC/TG).
Ve spolupráci s řešitelským týmem níže uvedeného projektu se studentka bude aktivně podílet na vzniku certifikované metodiky teoretického a praktického stanovení expandability potenciálně rizikových fází zemin pro stavbu vozovek jako jednoho z výstupů výše uvedeného projektu.
Náklady na výzkum i osobní ohodnocení studentky (mimo běžné stipendium v rámci denního Ph.D. studia) bude financováno z projektu TAČR CK02000125 Expandibilita podkladních vrstev a podloží dopravních staveb, jehož řešitelem za MU je školitel.

Poznámky

Téma je rezervováno pro Bc. Kateřinu Zaoralovou.

Školitel

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Geochemie, petrologie a mineralogie granitických systémů
Školitel: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Poznámky

EN Before applying, please, consult the specific topic of your thesis with the thesis supervisor. -- CZ Před podáním přihlášky prosím konzultujte přesné téma vaší práce s budoucím vedoucím práce.

Školitel

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Krystalochemie a geneze minerálů, Ramanova spektroskopie, rudní mineralogie
Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Školitel

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Krystalová chemie a struktura minerálů a jejich syntetických analogů
Školitel: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Poznámky

EN Before applying, please, consult the specific topic of your thesis with the thesis supervisor. -- CZ Před podáním přihlášky prosím konzultujte přesné téma vaší práce s budoucím vedoucím práce.

Školitel

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Ložiska vzácných prvků v magmatických a metasomatických systémech
Školitel: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Poznámky

EN Before applying, please, consult the specific topic of your thesis with the thesis supervisor. -- CZ Před podáním přihlášky prosím konzultujte přesné téma vaší práce s budoucím vedoucím práce.

Školitel

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Petrogeneze ultramafických lamprofyrů ostrova Alnö (centrální Švédsko)
Školitel: prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Severní část ostrova Alnö je budována přibližně 580 milionů let starým intruzivním komplexem, v rámci kterého byly jako první na světě popsány výskyty ultramafických lamprofyrů – alnöitů (Kresten a Troll, 2018 a citace v této knize). S komplexem Alnö pravděpodobně geneticky souvisí norský komplex Fen, který je obdobného stáří, a vystupují v něm podobné horninové typy včetně karbonatitů a ultramafických lamprofyrů. Společně s českými polzenity představují alnöity jediné lamprofyry, pro které je signifikantní primární výskyt melilitu (například Ulrych et al. 2014, 2021). Podstatou disertační práce bude moderní petrograficko-geochemické zhodnocení alnöitů a souvisejících alkalických hornin včetně tzv. kimberlitových alnöitů, které nebylo do současnosti nikým provedeno. K řešení tématu doktorské práce budou využity jednak vzorky, které v roce 2020 odebral školitel, jednak vzorky ultramafických lamprofyrů, které v terénu odebere doktorand/ka. Horninový materiál bude studován pomocí elektronové mikrosondy a následně také pomocí LA–ICP–MS. Důraz bude kladen na pochopení variací stopových prvků u tmavých horninotvorných minerálů. Z vybraných vzorků bude stanoveno celohorninové složení a následně také izotopové složení, a to včetně stabilních izotopů Li a Ca, které proběhne v laboratořích České geologické služby (ČGS) na pracovišti Barrandov. Předpokládá se aktivní zapojení doktoranda/ky do analytických laboratorních prací. Zjištěná data budou využita při interpretaci petrogeneze ultramafických lamprofyrů ostrova Alnö. Externím konzultantem disertační práce bude dr. Tomáš Magna z ČGS v Praze, kdy nezbytné analytické práce budou primárně hrazeny ze stávajícího pětiletého GAČR projektu, jehož hlavním řešitelem na ČGS je právě dr. Magna. V rámci projektu se rovněž předpokládá možnost zaměstnání doktoranda/ky.

Školitel

prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Stanovení valence vybraných přechodných kovů pomocí elektronové mikrosondy
Školitel: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Elektronová mikroanalýza představuje unikátní nástroj ke zjištění chemického složení pevných fází v mikroměřítku. Detailní studie rozložení RTG intenzit v oblasti La a Lb píků železa v závislosti na jeho valenci vedla k vyvinutí metodiky pro stanovení oxidačního stavu Fe v různých skupinách minerálů. Její aplikace je praxi je stíše okrajová. Cílem této práce bude sledovat změny v RTG spektrech sloučenin přechodných kovů (V, Cr, Mn, Fe atd.) v různých valenčních stavech pomocí vlnově disperzního režimu elektronové mikrosondy. Na základě zjištěných závislostí bude vypracována metodika na stanovení oxidačního stavu těchto prvků.

Školitel

doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

Specializace: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology

Integrovaná stratigrafie karbonátových sedimentárních archivů
Školitel: Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.

The research aims to analyse records of palaeoenvironmental changes in Palaeozoic and Mesozoic carbonate and carbonate-clastic mixed rocks sequences using the multiproxy stratigraphic approach. Palaeoclimatic and palaeoceanographic changes and biotic responses are reconstructed using a combination of petrology, biostratigraphy, geochemistry and petrophysics. Results will contribute to a better understanding of interactions between biotic and abiotic factors and processes forming carbonate sequences, and provide tools for high-resolution stratigraphic correlations.

Examples of potential doctoral research projects:
1) Devonian red limestones in Central and Southern Europe and their palaeoclimatological and palaeoceanographic implications
2) Searching for biogenicity and alteration patterns of non-skeletal carbonate grains
3) Integrated stratigraphy of the Moravian platform Jurassic

Before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact supervisor Tomáš Kumpan (kumpan@sci.muni.cz) for an informal discussion.

Školitel

Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.

Studium geologické struktury podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice
Školitel: doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

Cílem práce je zhodnocení geologické stavby podzemního zásobníku plynu Dolní
Dunajovice a zejména zpřesnění geologického modelu zásobníku. Hodnocen bude
eggenburgský zásobníkový horizont a těsnící nadloží, ale také nadložní
propustné karpatské horizonty a v menší míře i podložní jurské sedimenty.
Studium bude založeno především na interpretaci 3D a 2D seismických dat v programu
Petrel, hodnocení karotážních měření a vrtných jader společnosti RWE Gas Storage CZ,
s.r.o. Práce tak bude zahrnovat stratigrafickou, sekvenční a strukturní interpretaci
geofyzikálních dat a také sedimentologický a petrofyzikální rozbor kolektorských a těsnících hornin. Výzkum by tak měl přispět k lepší znalosti geologického
vývoje oblasti, k doplnění znalostí o sedimentární architektuře a rekonstrukci
paleoprostředí. Zároveň by měl doplnit detailní znalosti o kolektorských a těsnících horninách, což bude mít výrazný přínos na zpřesnění modelu těžby
a vtláčení plynu, tedy na běžné fungování zásobníku.

Poznámky

konzultant: RNDr. Anita Bartakovics, PhD.

Školitel

doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.