Matematika a statistika

PřF: Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Cílem programu je připravovat vysoce kvalitní odborníky ve vědních oborech pěstovaných v rámci Ústavu matematiky a statistiky PřF MU. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké působení v akademických institucích, ale také na možné uplatnění v praxi. Po skončení studia jsou  absolventi, kteří chtějí pokračovat ve vědecké práci, motivováni k získání dlouhodobé zahraniční zkušenosti jako postdoktorandi.

Jednotlivé vědecké týmy Ústavu matematiky a statistiky pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  • Kategorie a uspořádané množiny, teorie čísel, teorie pologrup
  • Geometrické struktury, geometrická komplexní analýza, algebraická topologie
  • Teorie diferenciálních a diferenčních rovnic, variační počet a optimální řízení
  • Matematické modelování, statistika a analýza dat, aplikace v biologii a lékařství

Pozornost je věnována i přípravě na pedagogickou práci na vysokých školách. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Vedle češtiny je pracovním jazykem programu také angličtina.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia v tomto programu.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní na matematických pracovištích základního výzkumu, na vysokých školách a ve vědecko-výzkumných pracovištích AV ČR. Nejlepší absolventi jsou plně připraveni úspěšně se ucházet o místa postdoků na kvalitních univerzitách v zahraničí.

Absolventi mohou také působit jako vysokoškolští učitelé na vysokých školách technického, ekonomického a pedagogického zaměření. Absolventi aplikovaných specializací najdou uplatnění také v praxí, v institucích, kde je potřeba využití deterministických a stochastických modelů reálných procesů, kde se vytváří specializovaný statistický software a v ústavech, které jsou zaměřeny na výzkum v oblasti pravděpodobnostních a matematicko-statistických metod.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části: odborná část (max. 70 bodů) ověří orientaci uchazeče v oblasti matematiky nebo statistiky, které by se chtěl věnovat, jazyková část (max. 30 bodů) ověří schopnost samostatného studia v anglickém jazyce. K přijetí je celkem třeba alespoň 80 bodů.

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Podejte přihlášku

PřF: Zahraniční uchazeči o doktorské studium (není určeno pro uchazeče z České a Slovenské republiky
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na