Geologie

Porozuměj naší planetě Zemi!

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Cílem doktorského studijního programu Geologie je výchova doktorandů k samostatné vědecké práci na úrovni srovnatelné se zahraničím tak, aby se po absolvování studia mohli plně zapojit to vědecké či výzkumné práce, a to i v rámci mezinárodní vědecké spolupráce. V profilu absolventa doktorského studijního programu Geologie je kladen důraz na samostatnou vědeckou práci, na mezinárodní komunikaci a spolupráci a na využívání jejích přínosů.

Doktorský studijní program Geologie je široce založený program napříč geologickými vědami s vysokým počtem doktorandů a školitelů. Je rozdělen do následujících pěti specializací podle zaměření doktorské práce studenta:

  • Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
  • Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
  • Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
  • Geochemie a hydrogeologie
  • Aplikovaná a environmentální geologie

Pravidla pro sestavování Individuálního studijního plánu (ISP) jsou shodná pro všechny specializace, jak v prezenční formě studia, tak i ve formě kombinované. Požadavky specializace jsou vymezeny výzkumným tématem dizertačního projektu a specializovanými přednáškami. Kombinovaná forma studia se v ISP odlišuje v požadavcích na přítomnost studenta na školícím pracovišti.

Chcete vědět víc?

http://www.ugv.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi DSP najdou uplatnění především v základním či aplikovaném výzkumu např. na vysokých školách, ústavech AV ČR (Geologický ústav, Archeologický ústav), institucích státní služby (Česká geologická služba) a přírodovědně orientovaných muzeích (Moravském zemské muzeum, Národní muzeum). Při řešení praktických úloh mají absolventi dobré předpoklady pro práci v mezinárodních soukromých firmách, v různých resortních ústavech, výzkumných, poradenských a projektových firmách, případně v podnikatelské činnosti.

Podmínky přijetí

Požadavky přijímacího řízení a jejich bodové ohodnocení: a) Přinést vypracovaný 1 – 2 stránkový projekt na doktorskou práci podle těchto bodů (název, jméno uchazeče, školitel, současný stav problému, cíle a předpokládané výsledky, metodika, přístrojové zabezpečení, finanční zajištění, zahraniční kontakty, návrhy na stáže, základní literatura) – max. 100 bodů b) Odborné znalosti z geologie v rozsahu přednášeném na VŠ (na úrovni magisterských státních zkoušek) – max. 100 bodů c) Schopnost informovat v anglickém jazyce o plánovaném výzkumu v rámci doktorské práce (představit projekt) – max. 100 bodů.

Kritéria hodnocení

Pro přijetí musí uchazeč získat v součtu minimálně 180 z možných 300 bodů (tj. 60 %).


Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé a výzkumná zaměření dizertačních prací

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Specializace: Aplikovaná a environmentální geologie

Krasové procesy

Školitel: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Posouzení říčních sedimentů a vývoj prostředí nivy Svratky na území Brna z pohledu chemicko-fyzikálních proxy indikátorů

Školitel: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Při záchraném archeologickém výzkumu (ZAV) v areálu bývalého textilního podniku Vlněna v centru Brna se podařilo odkrýt sled fluviálních sedimentů a antropogenních vrstev obsahujících prehistorický až novověký archeologický materiál. Plošný rozsah ZAV v kombinaci se studiem archivních materiálů (geofond, inženýrsko-geologické posudky, starší ZAV) poskytuje jedinečnou šanci k rozšíření poznatků o vývoji společné nivy Svratky a Svitavy na území Brna v holocénu. Během předchozích výzkumných etap byla zachycena, zdokumentována a ovzorkována řada profilů různými typy sedimentů, včetně výplní paleokoryt a středověkých i novověkých náhonů. Datování sedimentárních sekvencí je založeno na přítomnosti archeologického materiálu i výsledcích radiokarbonové metody a dendrochronologie. Cílem disertační práce je srovnání sedimentů různého stáří podle jejich kontaminace těžkými kovy a rovněž pokus o rekonstrukci geomorfologického vývoje lokality. Za tímto účelem bude provedeno (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno a společností Archaia) vyhodnocení terénní dokumentace a a také analýza dříve odebraných vzorků. Vedle litologického popisu budou použity standardní metody pro analýzu bulkových vzorků sedimentů a půd, granulometrické metody, ztráta žíháním, měření magnetické susceptibility a především ED-XRF analýza za použití vhodných referenčních materiálů. Důležitou podmínkou je široce intersdisciplinární pojetí výzkumu. Očekávaným výstupem disertační práce bude geomorfologická a environmentální rekonstrukce vývoje prostředí nivy včetně vyhodnocení přítomnosti antropogenních kontaminantů a jejich možného původu v kontextu středověkého města a nivního prostředí. Výzkum bude spolufinancován spolupracujícími institucemi.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Posouzení říčních sedimentů a vývoj prostředí nivy Svratky na území Brna z pohledu chemicko-fyzikálních proxy indikátorů

Školitel: Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

Při záchraném archeologickém výzkumu (ZAV) v areálu bývalého textilního podniku Vlněna v centru Brna se podařilo odkrýt sled fluviálních sedimentů a antropogenních vrstev obsahujících prehistorický až novověký archeologický materiál. Plošný rozsah ZAV v kombinaci se studiem archivních materiálů (geofond, inženýrsko-geologické posudky, starší ZAV) poskytuje jedinečnou šanci k rozšíření poznatků o vývoji společné nivy Svratky a Svitavy na území Brna v holocénu. Během předchozích výzkumných etap byla zachycena, zdokumentována a ovzorkována řada profilů různými typy sedimentů, včetně výplní paleokoryt a středověkých i novověkých náhonů. Datování sedimentárních sekvencí je založeno na přítomnosti archeologického materiálu i výsledcích radiokarbonové metody a dendrochronologie. Cílem disertační práce je srovnání sedimentů různého stáří podle jejich kontaminace těžkými kovy a rovněž pokus o rekonstrukci geomorfologického vývoje lokality. Za tímto účelem bude provedeno (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno a společností Archaia) vyhodnocení terénní dokumentace a a také analýza dříve odebraných vzorků. Vedle litologického popisu budou použity standardní metody pro analýzu bulkových vzorků sedimentů a půd, granulometrické metody, ztráta žíháním, měření magnetické susceptibility a především ED-XRF analýza za použití vhodných referenčních materiálů. Důležitou podmínkou je široce intersdisciplinární pojetí výzkumu. Očekávaným výstupem disertační práce bude geomorfologická a environmentální rekonstrukce vývoje prostředí nivy včetně vyhodnocení přítomnosti antropogenních kontaminantů a jejich možného původu v kontextu středověkého města a nivního prostředí. Výzkum bude spolufinancován spolupracujícími institucemi. Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Změny říčního prostředí působením důlních vod

Školitel: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

OBJECTIVES: The aim of this work is to evaluate the degree of influence of surface water and river sediment chemistry by salt mine water. The results will contribute significantly to the definition of possible river sediment management practices.
SPECIALIZATION: The doctoral thesis focuses on the impact of mining activities on the environment, especially on the quality of surface water. Changes in the composition of bottom sediments caused by interaction with mine water significantly influence the mobility of elements and lead to different behavior of elements in the environment. The work is closely related to the ongoing research project within the Technology Agency of the Czech Republic.
PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact eva Geršlová (gerslova@mail.muni.cz) for informal discussion.

Specializace: Geochemie a hydrogeologie

Genetická a aplikovaná mineralogie

Školitel: RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.

The supervisor offers topics oriented to genetic and/or applied mineralogy. He is interested in questions of mineralogy and determination of formation conditions of various types of hydrothermal ore and non-ore mineralizations (i.e., greisens, various vein-type ore mineralizations, Alpine-type veins) in the area of the Bohemian Massif and Outer Western Carpathians (main research methods: electron microprobe, fluid inclusions, stable isotopes), hydrothermal alterations of rocks of the teschenite association and also problems of phase composition of metallurgical and non-metallurgical slags, especially with relations to archeology and technological interpretations.


Example of topics of Ph.D. works:
1) Mobility of rare-earth elements during formation of hydrothermal veins in the Bohemian Massif
2) Diagenetic phenomena in flysch rocks of the Outer Western Carpathians
3) Chemical composition of metallurgical slags and its implications to effectivity of smelting process and phase composition of slags
4) Redistribution of HFSE during hydrothermal alterations of teschenites from the Silesian Unit, Czech Republic


Before initiating the formal application process to doctoral studies (i.e., prior half of January), all interested candidates are required to contact me (zdenek_dolnicek(at)nm.cz) in order to set and manage the exact topic of the Ph.D. work

Interakce minerál-voda

Školitel: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Krasové procesy a jejich vliv na vývoj krasového prostředí

Školitel: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.

Objectives
The research aims to study processes in all parts of karst systems – from surface to underground water – and asses their influence on the karst environment. The results are utilized in nature conservation and protection (especially of cave phenomena), as well as in environmental assessment of climate present and past (e.g. via trace element or isotopic signals in speleothems).

Focus
The research projects study factors contributing to the total karst environment. These can be divided into three main groups: (a) surface processes (precipitation, climate, soil CO2), (b) processes along the water flow-path (water-rock-air interactions, drip water dynamics…) and (c) cave processes (speleothem formation, water degassing, microclimate…). Students will make observations and measure data in field, conduct laboratory experiments focused on individual factors and construct models describing mechanisms of various interactions (both geochemical and microclimatological) using research instrumentation of Department of Geological sciences or collaborating institutions.

Examples of potential student doctoral projects:
  • Interaction of surface and underground factors influencing cave environment
  • Hydrogeochemical evolution of dripwater during precipitation event
  • Trace element evolution during limestone dissolution in epikarst
  • CO2 production and transport in karst soils
  • Novel approach to long term monitoring of environmental conditions in caves

Please note that before applying for doctoral studies, interested candidates must contact Dr. Pavel Pracný (pracny@sci.muni.cz) for discussion of study/research possibilities.
Stanovení a prognóza potenciálu zdroje podzemních vod Oplatil a Hrobice

Školitel: Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

Mělké zvodně vázané na kvartérní fluviální sedimenty velkých vodních toků patří k významným zdrojům pitných vod. Podzemní voda se zde obvykle vyskytuje nehluboko pod povrchem terénu a je tak značně zranitelná jak z hlediska jejich možné kontaminace, tak z hlediska stavebních zásahů do saturované zóny. V neposlední řadě jsou zdroje mělkých podzemních vod bezprostředně ohroženy také nízkými srážkovými úhrny, které byly v České republice charakteristické pro několik předchozích let. Z pohledu sucha patřily k nejohroženějším oblastem východní Čechy, kde díky podprůměrným srážkovým úhrnům významně stouply nároky na množství dodávaných vod. K největším zdrojům vody zde patří jímací území Hrobice a písník Oplatil, které se významně podílejí na zásobování obyvatelstva hradecko-pardubické aglomerace. Z tohoto důvodu zde byl zahájen rozsáhlý projekt zaměřený na zajištění a zvýšení kapacity vodního zdroje. V rámci projektu je plánováno vyhloubení několika desítek nových jímacích vrtů a také využití možnosti řízené infiltrace povrchových vod z toku Labe.
Efektivní a dlouhodobě udržitelný provoz vodního zdroje Oplatil a Hrobice je podmíněn dostatečným poznáním hydrogeologické struktury, na kterou jsou jímané podzemní vody vázány. Zdánlivě jednoduchý hydrogeologický systém je zde na poměrně malém území ovlivněn řadou hydrogeologických fenoménů, které mají značný dopad na zdroje a režim podzemních vod. Jedná se nejenom o intenzivní odběr podzemních vod z písníku Oplatil a z jímacích vrtů Hrobice, ale také o intenzivní těžbu štěrku a písku. Přítomnost velké plochy těžeben s odkrytou hladinou podzemních vod má značný dopad na směry proudění podzemních vod a na jejich bilanci. Ta je zde ovlivněna rovněž intenzivní influkcí povrchových vod z místních struh do saturované zóny.
Cílem disertační práce je komplexní charakterizace hydrogeologických poměrů oblasti vodního zdroje Oplatil a Hrobice. K tomu bude využito jak archivních údajů k doposud vyhloubeným vrtům, tak údajů získaných testováním stávajících a nově hloubených vrtů. Ke zpřesnění a stanovení proměnlivosti bilance podzemních vod bude nutné provést opakovaná měření hladiny podzemních vod a hydrometrická měření místních struh. K ověření dynamiky studované zvodně bude využito také sledování vývoje zastoupení izotopů kyslíku a vodíku v podzemních vodách. Infiltrační poměry budou zkoumány prostřednictvím testování a modelování nesaturované zóny.
Získané poznatky budou využity pro sestavení detailního hydrogeologického modelu, kterým bude ověřena kapacita vodního zdroje a posouzena realizovatelnost navýšení odběru podzemních vod. Krom toho budou sestaveny prognózy vývoje zdrojů a zásob podzemních vod ovlivněných případným výskytem srážkově podprůměrných let.

Poznámky

Finanční zajištění: bude hrazeno ze zakázkového výzkumu pro VaK Pardubice a. s. Poznámka: Téma je rezervováno pro Mgr. Petra Vaníčka

Specializace: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země

Žádná témata nejsou vystavena.

Specializace: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

Integrovaná stratigrafie karbonátových sedimentárních archivů

Školitel: Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.

The research aims to analyse records of palaeoenvironmental changes in Palaeozoic and Mesozoic carbonate and carbonate-clastic mixed rocks sequences using the multiproxy stratigraphic approach. Palaeoclimatic and palaeoceanographic changes and biotic responses are reconstructed using a combination of petrology, biostratigraphy, geochemistry and petrophysics. Results will contribute to a better understanding of interactions between biotic and abiotic factors and processes forming carbonate sequences, and provide tools for high-resolution stratigraphic correlations.

Examples of potential doctoral research projects:
1) Devonian red limestones in Central and Southern Europe and their palaeoclimatological and palaeoceanographic implications
2) Searching for biogenicity and alteration patterns of non-skeletal carbonate grains
3) Integrated stratigraphy of the Moravian platform Jurassic

Before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact supervisor Tomáš Kumpan (kumpan@sci.muni.cz) for an informal discussion.

Revizní studium raných tetrapodů ze svrchního karbonu České republiky s použitím zobrazovacíh metod mikro-CT

Školitel: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Uhelné limnické pánve svrchního karbonu České republiky dokumentují přítomnost druhově bohatého společenstva bazálních tetrapodů, jež reprezentují rozmanité evoluční linie, některé z nich zahrnující také předky moderních skupin Lissamphibia a Amniota. Detailní anatomická znalost těchto bazálních forem tak může pomoci objasnit evoluční změny, které se odehrály na přechodu mezi nimi a jejich moderními potomky.
Moderní neinvazivní metody vysokorozlišující počítačové mikrotomografie (mikro-CT) umožní u fosilního materiálu povrchové 3D modelování a segmentaci jednotlivých anatomických struktur kraniálního i postkraniálního skeletu. Detailní studium povrchových i vnitřních anatomických struktur raných tetrapodů umožní zahrnutí vybraných zástupců skupin Temnospondyli a Lepospondyli do fylogenetických analýz. Očekávaným výsledkem bude nejen revizní studium dříve popsaných exemplářů v kontextu současných znalostí srovnávací anatomie a vývojové biologie, ale i aktuální pohled na evoluční vývoj zájmových skupin v kontextu paleobiogeografického, plaeoklimatického i paleoenvironmetálního vývoje.
Zpracován bude starší sbírkový materiál raných tetrapodů z vybraných lokalit limnického svrchního karbonu - Třemošná, Kounov, Nýřany, který je uložen ve sbírkách ÚGV PřF MU v Brně, Národního muzea a PřF UK v Praze, sbírkách Plzeňského muzea a ve sbírkách Přírodovědeckého muzea ve Vídni. Za účelem detailního studia částečně artikulovaných exemplářů bude využito fotoaparátu Olympus doplněného o makroobjektiv Sigma, stereomikroskopu Leica MZ-16 + Leica DFC 480 (5 mpx), environmentálního elektronového mikroskopu Jeol JSM-6490LV (ÚGV) a především vysokorozlišujícího mikrofokálního systému Phoenix v|tome|x L 240 (CEITEC, Brno). Vizualizace kraniálního a postkraniálního skeletu bude provedena pomocí software Volume Graphics Studio Max 3.3., morfometrická analýza v programu ImageJ/tpsdig2. Datová matrix, založená na souboru morfologických znaků, bude vytvořena v programu Mesquite, pro vlastní analýzu bude dále využit software P.A.U.P. 4.0b, a T.N.T.

Poznámky

rezervováno pro P. Bartáka

Specializace: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie

Aplikace izotopů v petrogenezi vyvřelých hornin

Školitel: doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Objectives:
The research aims to study the petrogenesis of igneous rocks and their minerals using state-of-the-art stable (non-radiogenic) and radiogenic isotopes. The outcomes will contribute both to unravelling the petrogenesis and to better description of the distinctive mantle and crustal isotope reservoirs and components and their potential links to individual orogenic cycles.

Focus:
Doctoral research projects focus on various stable (e.g., Li, B, Mg) and radiogenic isotopes (e.g., Sr, Nd, Pb, Hf, Os) in mantle-derived or crustal igneous rocks and their minerals. Doctoral projects cover both field sampling and laboratory works using research instrumentation of Department of Geological Sciences at the Masaryk University and collaborating institutions such as the Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences or German Research Centre for Geosciences. The results of doctoral research projects will be published in the world's leading Q1 geological journals such as Lithos or Gondwana Research.

Examples of potential doctoral research projects:
1) Boron isotope geochemistry of axinite
2) Boron isotope geochemistry of tourmaline
3) Lithium isotopes in diamondiferous kimberlites and lamproites as tracers of source components and processes related to supercontinent cycles
4) Mg and Hf isotope composition of lamproitic rocks
5) Sr–Nd–Pb isotope signature of amphiboles in alkali basalts from Cerová Vrchovina Mts.

Please note that before applying for doctoral studies, interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Dr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (lukas.krmicek@gmail.com) for discussion of study/research possibilities.
Geochemie, petrologie a mineralogie granitických systémů

Školitel: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Poznámky

EN Before applying, please, consult the specific topic of your thesis with the thesis supervisor. -- CZ Před podáním přihlášky prosím konzultujte přesné téma vaší práce s budoucím vedoucím práce.

Krystalochemie a geneze minerálů, Ramanova spektroskopie, rudní mineralogie

Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Uchazeč před přihlášením musí konzultovat konkrétní téma a možnosti jeho zpracování se školitelem.

Krystalová chemie a struktura minerálů a jejich syntetických analogů

Školitel: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Poznámky

EN Before applying, please, consult the specific topic of your thesis with the thesis supervisor. -- CZ Před podáním přihlášky prosím konzultujte přesné téma vaší práce s budoucím vedoucím práce.

Ložiska vzácných prvků v magmatických a metasomatických systémech

Školitel: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Poznámky

EN Before applying, please, consult the specific topic of your thesis with the thesis supervisor. -- CZ Před podáním přihlášky prosím konzultujte přesné téma vaší práce s budoucím vedoucím práce.

Mineralogie vzácných a lehkých prvků

Školitel: prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Poznámky

Před zápisem k tématu kontaktujte vedoucího práce.

Petrogeneze ultramafických lamprofyrů ostrova Alnö (centrální Švédsko)

Školitel: doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.

Severní část ostrova Alnö je budována přibližně 580 milionů let starým intruzivním komplexem, v rámci kterého byly jako první na světě popsány výskyty ultramafických lamprofyrů – alnöitů (Kresten a Troll, 2018 a citace v této knize). Společně s českými polzenity představují alnöity jediné lamprofyry, pro které je signifikantní primární výskyt melilitu (například Ulrych et al. 2014, 2021). Podstatou disertační práce bude moderní petrograficko-geochemické zhodnocení alnöitů a souvisejících alkalických hornin včetně tzv. kimberlitových alnöitů, které nebylo do současnosti nikým provedeno. K řešení tématu doktorské práce budou využity jednak vzorky, které v roce 2020 odebral školitel, jednak vzorky ultramafických lamprofyrů, které v terénu odebere doktorandka. Horninový materiál bude studován pomocí elektronové mikrosondy a následně také pomocí LA–ICP–MS. Důraz bude kladen na pochopení variací stopových prvků v olivínu a tmavé slídě. Z vybraných vzorků bude stanoveno celohorninové složení a následně také izotopové složení, a to včetně stabilních izotopů Li a Ca, které proběhne v laboratořích České geologické služby (ČGS) na pracovišti Barrandov. Předpokládá se aktivní zapojení doktorandky do analytických laboratorních prací. Zjištěná data budou využita při interpretaci petrogeneze ultramafických lamprofyrů ostrova Alnö. Externím konzultantem disertační práce bude dr. Tomáš Magna z ČGS v Praze, kdy nezbytné analytické práce budou primárně hrazeny ze stávajícího pětiletého GAČR projektu, jehož hlavním řešitelem na ČGS je právě dr. Magna. V rámci projektu se rovněž předpokládá možnost zaměstnání doktorandky.

Poznámky

Téma rezervováno pro L. Tučekovou.

Vliv surovinové skladby a technologických procesů na mineralogické složení dinasu

Školitel: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Žáromateriál dinas je složen převážně jen z polymorfů SiO2, amorfní fáze a minoritně zastoupených silikátů vápníku a železa, přesto se z hlediska základního i aplikovaného výzkumu jedná o systém, který dosud není zcela prozkoumán. Dinas slouží převážně pro budování vyzdívek koksárenských baterií a sklářských pecí. V závislosti na účelu použití se liší požadované fázové složení. Vzhledem k negativní termální expanzi při vysokých teplotách je pro koksárenské aplikace žádoucí co nejvyšší obsah tridymitu a to i za cenu snížení únosnosti v žáru vlivem vyšších obsahů mineralizátorů, zejména alkálií. Naopak pro sklářské provozy je požadována velmi vysoká únosnost v žáru, obvykle 1 670 stupňů C, jíž je možno docílit použitím dinasu s výraznou převahou cristobalitu. V oblasti základního výzkumu je hlavním problémem polymorfie, respektive polytypie, tridymitu a vliv cizích prvků na stabilizaci jednotlivých struktur tohoto minerálu. V aplikovaném výzkumu je aktuálním problémem předpověditelnost fázového složení, zejména poměru cristobalit/tridymit při výrobě dinasu. Tento problém zatím nebyl vyřešen a dochází tak, vzhledem k omezeným možnostem recyklace, k významným ekonomickým ztrátám.
Dizertační práce bude mít dva hlavní cíle:
1. Navázat na předchozí výzkumy v oblasti polytypie tridymitu ve světě a shrnout a doplnit poznatky, které byly získány v rámci řešení projektu TAČR TA 02010084 Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost vůči korozi (2012 – 2014, ÚGV PřF MU byl spoluřešitelem) a předchozích závěrečných prací na Ústavu geologických věd, PřF MU (Pernica, 2017 a 2020 a Zaoralová, 2021). Budou provedeny laboratorní experimenty za použití dalších mineralizátorů i předpokládaných inhibitorů tvorby tridymitu. Souborné výsledky budou publikovány.
2. Docílit předpověditelnosti fázového složení dinasu. Budou studovány suroviny používané k výrobě dinasu v tuzemsku i v zahraničí (silicit, metakvarcit, křemenec), vliv mineralizátorů v různých koncentracích, granulometrického složení suroviny, lisovacího tlaku a podmínek výpalu. Proběhnou laboratorní a následně poloprovozní výpaly. U experimentálně připravených vzorků dinasu bude kromě fázového složen testována únosnost v žáru, objemová roztažnost a pevnost v tlaku.
Dizertační práce bude řešena ve spolupráci s firmou PD Refractories, a.s., která je producentem dinasu. V závodě této firmy ve Svitavách budou probíhat poloprovozní výpaly a část analytických prací.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geologie? Zeptejte se na program-24059@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.