Vědy o živé přírodě

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorského programu Life Sciences 2023/2024 (zahájení jaro 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 31. 10. 2023.

Co se naučíte

Cílem studia je vzdělávat studenty v oblasti věd o živé přírodě a připravovat je jako vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou činnost. Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně s tím probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následné prezentaci v různých formách. Program je vysoce multidisciplinární a ve srovnání s tradičním studiem biologie je více zaměřen metodologicky a analyticky. Díky přístupu ke špičkové infrastruktuře, mohou studenti lépe kombinovat různé biochemické, bioanalytické i vizualizační instrumentální techniky s řešením biologických problémů, což zvyšuje dopad jejich vědecké činnosti i následně jejich flexibilitu uplatnění na trhu práce včetně pozic v mimoakademické sféře, např. v rámci existujících biotechnologických firem či v nově vznikajících spin-off.

Life for Science. Science for Life.

Koncepce programu reflektuje současnou úroveň poznatků vědy, potřeby trhu práce a celkové trendy v oboru. Současně těží ze systému podpory v rámci tzv. CEITEC PhD School, která představuje koncepci péče o doktorské studenty zapojené do výzkumných týmů v CEITECu a současně klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech. Ty jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytnou jim velmi dobrý přehled o etických aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti živých věd a výzkumu a vývoji obecně.

Program cílí na mezinárodní uplatnění absolventů. Je připravován v české i anglické verzi, výuka většiny předmětů, všech seminářů a ve velké míře i výzkumná činnost probíhá v anglickém jazyce. Prostředí na CEITEC MU je významně mezinárodní, takže studenti jsou exponováni komunikaci v angličtině nejen při oficiální výuce, ale prakticky všude v rámci CEITEC.

Praxe

Významným příspěvkem k osvojení praktických dovedností studentů DSP Vědy o živé přírodě je jejich přirozené zapojení do výzkumných týmů na CEITEC MU. Tím mohou studenti bezprostředně získávat potřebné praktické návyky pro řízení týmu a vědeckých projektů, osvojit si dovednosti navazování kontaktů a přímým zapojením do řešení výzkumných projektů a grantů (včetně projektů H2020 a ERC grantů) pochopit i problematiku financování výzkumu. Studenti mohou taktéž běžně využívat jedenácti unikátně vybavených sdílených laboratoří a získat touto formou významnou praktickou zkušenost v rámci tzv. interní stáže, případně v jiné instituci v ČR v rámci externí stáže (doporučený rozsah 10 pracovních dní (80 pracovních hodin).

Povinnou součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce, nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

V programu jsou podporovány Collaborative PhD, tj. absolvování doktorského projektu ve spolupráci s komerčním subjektem. Ty umožňují exponovat studenty více neakademickému prostředí. Také v rámci systému TAC dochází k častější spolupráci studentů s odborníky z praxe.

Chcete vědět víc?

http://ls-phd.ceitec.cz/

O doktorské studenty PřF MU se stará Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci:

https://www.sci.muni.cz/student/phd

Na webové stránce oddělení najdete informace ke studiu:

 • formuláře (přihlášky k SDZ a ODP, různé žádosti aj.)
 • legislativa (odkazy na: SZŘ, Stip. řád MU, OD ke stipendijním programům PřF)
 • disertační práce (OD Pokyny k vypracování disertačních prací, šablony)
 • manuály a metodiky (návod pro ISP, studijní a výzkumné povinnosti v DSP apod.)
 • doktorské studijní programy (Doporučený průchod studiem, zkušební komise, přehled akreditovaných programů)
 • termíny SDZ a ODP
 • zápisy (potřebné informace pro zápis do dalšího semestru)
 • promoce

ale také úřední hodiny, kontakty, aktuality, informace k rozvoji dovedností a ke stipendiím.

Podrobné informace k zahraničním stážím najdete na této webové stránce:

https://www.sci.muni.cz/student/phd/rozvoj-dovednosti/stay-abroad

Uplatnění absolventů

V doktorském programu je kladen velký důraz na internacionalizaci, jsou zde také vytvářeny podmínky pro interdisciplinární řešení zadaných témat dizertačních prací a klade se důraz na posílení socio-manažerských a přenositelných dovedností. Tím se zvyšuje reálná šance absolventů na uplatnění ve špičkových vědeckých i technologických, akademických i komerčních týmech po celém světě, jako např. ve:

 • vědecko-výzkumných organizacích a akademických institucích (výzkumné ústavy, univerzity) se zaměřením na biologický a biomedicínský výzkum a vzdělávání, a to v prvních letech jako postdoktorální stážisté a následně jako vedoucí výzkumného týmu nebo programu, vedoucí sdílených laboratoří (tzv. core facilities), apod., případně na lektorských pozicích;
 • špičkových laboratořích aplikovaného výzkumu zaměřeného na vývoj nových biotechnologických biomedicínských metod to to na pozicích vědeckých specialistů a vývojářů;
 • komerční sféře v oblasti poradenství a marketingu biomedicínských nebo biotechnologických produktů;
 • díky získaným znalostem z oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií specificky ve svých oblastech zájmu, budou absolventi oboru dobře vybaveni i pro aktivity při zakládání start-up a spin-off firem.

Termíny

1. 9. – 31. 10. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Co-translational quality control and its role in neural tissue
Školitel: RNDr. Petr Těšina, Ph.D.

Ribosome-associated quality control (RQC) is crucial for degrading truncated nascent proteins produced on aberrant mRNAs. Mutations in RQC components cause neurodegeneration both in animal models and human patients. Moreover, RQC insufficiency and subsequent protein aggregation critically contribute to proteostasis impairment and systemic decline during ageing. The successful candidate will utilize a multidisciplinary approach to provide detailed mechanistic understanding of the critical human RQC system in combination with an in vivo study to reveal processes leading to RQC-driven pathological changes in neural tissue. He/she will utilize human cell cultures, protein expression and purification techniques and biochemistry methods to produce samples for cryogenic electron microscopy (cryo-EM). Comprehensive training in cryo-EM will be available to the successful candidate. The candidate will also have a unique opportunity to acquire expertise in the use of C. elegans as a model organism during a research stay at a collaborating laboratory in Bolzano (Italy).

Requirements on candidates:

The ideal candidate should have background in either molecular biology, biochemistry or structural biology. Experience with human cell culture work or protein biochemistry is a plus.

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

MORE INFORMATION:

http://ls-phd.ceitec.cz/

https://www.ceitec.eu/petr-tesina-research-group/rg396/tab?tabId=180

Poznámky

Recommended literature:

Tesina, P., et al., Molecular basis of eIF5A-dependent CAT tailing in eukaryotic ribosome-associated quality control. Mol Cell, 2023. 83(4): p. 607-621 e4.

Lu, B., Translational regulation by ribosome-associated quality control in neurodegenerative disease, cancer, and viral infection. Front Cell Dev Biol, 2022. 10: p. 970654.

Filbeck, S., et al., Ribosome-associated quality-control mechanisms from bacteria to humans. Mol Cell, 2022. 82(8): p. 1451-1466.

Udagawa, T., et al., Failure to Degrade CAT-Tailed Proteins Disrupts Neuronal Morphogenesis and Cell Survival. Cell Rep, 2021. 34(1): p. 108599.

Aviner, R., et al., Ribotoxic collisions on CAG expansions disrupt proteostasis and stress responses in Huntington’s Disease. bioRxiv, 2022: p. 2022.05.04.490528.

Školitel

RNDr. Petr Těšina, Ph.D.

Deciphering the mechanisms of signal integration via MSP signaling in Arabidopsis thaliana
Školitel: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

In our lab we are interested in the study of plant hormonal signaling pathways, particularly cytokinins (CKs) in the development of model plant Arabidopsis thaliana, for more details see here. Multistep phosphorelay (MSP) represents one of the backbone signaling pathways in plants. MSP was originally described as a pathway mediating signaling of plant hormones cytokinins. However, ours as well as well as others’ results suggest integration of multiple signaling types, particularly light and ethylene into MSP pathway (1-4). Integration of multiple signals into single signaling pathway can be one of the strategy enabling plants respond and adapt to a highly changing environment conditions. Recently, ethylene was shown to control MSP signaling via histidine kinase (HK) activity of the ethylene receptor ETR1 (1). Although ETR1 is an active HK, its C-terminal receiver domain is unable to participate in MSP signaling. Instead, ETR1 interacts with another HK to transfer the phosphate to the downstream members of the MSP signaling pathway (Szmitkowska et al., manuscript in preparation). The main goal of the project is to investigate the structural and functional aspects of intermolecular interaction involved in the control of MSP signaling via ethylene and/or other signaling types and elucidate the importance of this integration in the regulation of plant development and adaptive responses. In the work, we will combine leading-edge approaches of structural, molecular and synthetic biology, genetics, genomics, biochemistry, plant phenotyping and molecular plant physiology.

Requirements on candidates:

We offer - Experimental work on own project with the possibility of publication in top-ranked international journals, Friendly lab staff, world-class equipment, attractive environment of novel university campus, help with both intellectual and practical problems, Competitive salary corresponding to the work efficiency We expect - Excellent Master degree in Chemistry, Biochemistry, Molecular Biology, or related fields; own publication record is advantageous, High motivation to perform creative basic research, Candidates should be team players, have good communication skills and good knowledge of the English language

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

MORE INFORMATION:

http://ls-phd.ceitec.cz/

https://www.ceitec.cz/funkcni-genomika-a-proteomika-rostlin/rg46

Poznámky

Recommended literature:

Zdarska, M., et al. (2019). Mol Plant 12, 1338-1352.

Dobisova, T., et al. (2017). Plant Physiol 174, 387-404.

Zdarska, M., et al. (2015). Journal of Experimental Botany 66, 4913-4931.

Skalak, J., et al. (2021). Front Plant Sci 12, 644823.

Školitel

doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.

Dishevelled internal affairs in Wnt signalling
Školitel: Konstantinos Tripsianes, Ph.D.

Dishevelled (DVL) is the central hub of Wnt signal transduction that integrates and transduces upstream signals through distinct cytoplasmic cascades. Looking at the many DVL faces reported in the literature, three salient features underlying its function in signalling can be highlighted: (1) it interacts with more than seventy binding partners, (2) it is heavily phosphorylated at multiple sites by at least eight different kinases, in particular by Ck1ε/δ after Wnt stimulation, and (3) it consistently forms puncta in the cytosol, that are phase-separated self-assemblies also called liquid droplets.

Our working hypothesis is that DVL conformational plasticity mediated by the order-disorder interactions allows the combinatorial integration of phosphorylation input, partners binding, self-assembly in droplets, and allosteric coupling, to exquisitely control signal routing. We integrate structural biology (NMR, SAXS, X-ray) and biophysical techniques (FRET, ITC, BLI) with cellular readouts (TopFlash, BRET) to understand DVL structure, function, and regulation. Candidates can choose among three open questions, that if resolved, will have a significant impact on Wnt research. 1) Does disorder provide new contexts to structured domain(s) and, hence, enhance the DVL functional space associated with them? 2) Is there a direction, order or hierarchy in the phosphorylation of individual S/T sites and clusters in DVL? 3) What are the physical behaviours associated with the intrinsic disorder and their connection to DVL liquid-liquid phase separation?

Requirements on candidates:

 • Biomolecular NMR
 • Biochemistry
 • Molecular Cell Biology
 • PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor and phd@ceitec.muni.cz

  MORE INFORMATION:

  http://ls-phd.ceitec.cz/

  https://www.ceitec.eu/protein-dna-interactions/rg111

  Poznámky

  Recommended literature:

  Hanáková K. et al. Comparative phosphorylation map of Dishevelled 3 links phospho-signatures to biological outputs. Cell Commun. Signal., 2019. 17: p. 170

  Harnoš J. et al. Dishevelled-3 conformation dynamics analyzed by FRET-based biosensors reveals a key role of casein kinase 1. Nat. Commun., 2019. 10: p. 1804.

  Školitel

  Konstantinos Tripsianes, Ph.D.

  Functions of cyclin-dependent kinase 11 (CDK11) in regulation of gene expression and tumorigenesis
  Školitel: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

  CDK11 is ubiquitously expressed in all tissues and the CDK11 null mouse is lethal at an early stage of development indicating an important role for Cdk11 in the adult as well as during development. CDK11 is believed to play a role in RNAPII-directed transcription and co-transcriptional mRNA-processing, particularly alternative splicing and 3end processing. However, its genome-wide function in regulating the human transcriptome is unknown. Notably, several recent studies identified CDK11 as a candidate essential gene for growth of several cancers therefore, understanding the molecular mechanism(s) of CDK11-dependent gene expression would be also of significant clinical interest. In this research we will use various techniques of molecular biology and biochemistry to characterize genome-wide role of CDK11 in regulation of gene expression and tumorigenesis.

  Requirements on candidates:

  Background in molecular biology, biochemistry or life sciences. Interest in bioinformatics and data analyses is desirable.

  PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

  MORE INFORMATION:

  http://ls-phd.ceitec.cz/

  https://www.ceitec.eu/inherited-diseases-transcriptional-regulation/rg38

  Poznámky

  Recommended literature:

  Gajduskova, P., Ruiz de Los Mozos I, Rajecky M., Hluchy M., Ule J., Blazek D*: CDK11 is required for transcription of replication dependent histone genes. Nature Structural & Molecular Biology 27 (5):500-510 (2020).

  Školitel

  Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

  Characterization of cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) substrates and their roles in regulation of transcription and tumorigenesis
  Školitel: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

  Cdk12 is transcriptional cyclin-dependent kinase (Cdk) found mutated in various cancers. In previous studies we found that Cdk12 maintains genome stability via optimal transcription of key homologous recombination repair pathway genes including BRCA1. Apart from the C-terminal domain of RNA Polymerase II other cellular substrates for both kinases are not known. In this research we propose using a screen in cells carrying an analog sensitive mutant of CDK12 to discover its novel cellular substrates. The substrates and their roles in normal and cancerous cells will be characterized by various techniques of molecular biology and biochemistry.

  Requirements on candidates:

  Background in molecular biology, biochemistry or life sciences. Interest in bioinformatics and data analyses is desirable.

  PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

  MORE INFORMATION:

  http://ls-phd.ceitec.cz/

  https://www.ceitec.cz/dedicne-poruchy-transkripcni-regulace/rg38

  Poznámky

  Recommended literature:

  Pilarova K, Herudek J, Blazek D.*: CDK12: Cellular functions and therapeutic potential of versatile player in cancer: Nucleic Acids Research Cancer (Oxford University Press) k2 (1): zcaa003 (2020).

  Chirackal Manavalan A.P., Pilarova K., Kluge M., Bartholomeeusen K., Oppelt J., Khirsariya P., Paruch K., Krejci L., Friedel C.C., Blazek D* : CDK12 controls G1/S progression via regulating RNAPII processivity at core DNA replication genes. EMBO reports 20(9):47592 (2019).

  Ekumi KM, Paculova H, Lenasi T, Pospichalova V, Bösken CA, Rybarikova J, Bryja V, Geyer M, Blazek D*, Barboric M*. Ovarian carcinoma CDK12 mutations misregulate expression of DNA repair genes via deficient formation and function of the Cdk12/CycK complex. Nucleic Acids Research 43(5):2575-89 (2015).

  Bösken CA, Farnung L, Hintermair C, Merzel Schachter M, Vogel-Bachmayr K, Blazek D, Anand K, Fisher RP, Eick D, Geyer M. The structure and substrate specificity of human Cdk12/Cyclin K. Nature Communications 5 (2014).

  Blazek D*., Kohoutek J., Bartholomeeusen K., Johansen E., Hulinkova P., Luo Z., Cimermancic P.,Ule J., Peterlin B.M.: The CycK/Cdk12 complex maintains genomic stability via regulation of expression of DNA damage response genes. Genes and Development 25 (20): 2158-2172 (2011).

  Školitel

  Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.

  Microenvironment models and their use to study agressivness and targeted therapy in B cell malignancies
  Školitel: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells and indolent lymphomas are known to be dependent on diverse microenvironmental stimuli providing them signals for survival, development, proliferation, and therapy resistance. It is known that CLL cells undergo apoptosis after cultivation in vitro, and therefore it is necessary to use models of CLL microenvironment to culture CLL cells long-term and/or to study their proliferation. Several in vitro and in vivo models meet some of the characteristics of the natural microenvironment based on the coculture of malignant cells with T-lymphocytes or stromal cell lines as supportive cell, but they also have specific limitations.

  The aim of this research is to develop and use models mimicking lymphoid microenvironment to study mechanisms leading to aggressiveness in B cell malignancies and/or novel therapeutic options, e.g. drugs targeting CLL proliferation, development of resistance in long-term culture or combinatory approaches, which cannot be analyzed in experiments based on the conventional culture of CLL/lymphoma primary cells. This project will utilize models developed in the laboratory and will further optimize and modify them. The biology of CLL and responses to targeted treatment will be interrogated using the developed models. The student will utilize various functional assays, Cripr editing, RNA sequencing, genome editing, drug screening etc., with the use of primary patient’s samples and cell lines. The research might bring new insights into the microenvironmental dependencies and development of resistance to targeted therapy

  Requirements on candidates:
 • Motivated smart people that have the "drive" to work independently but are also willing to learn from other people in the lab and collaborate.
 • Candidates should have a master's degree in Molecular biology, Biochemistry, or a similar field and have a deep interest in molecular biology and cancer cell biology.
 • PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

  MORE INFORMATION:

  http://ls-phd.ceitec.cz/

  https://www.ceitec.eu/microenvironment-of-immune-cells/rg115

  Poznámky

  Recommended literature:

  Hoferkova E, Kadakova S, Mraz M. In Vitro and In Vivo Models of CLL-T Cell Interactions: Implications for Drug tetsing.Cancers (Basel). 2022 Jun 23;14(13):3087.

  Sharma et al. …Mraz. miR-29 Modulates CD40 Signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia by Targeting TRAF4: an Axis Affected by BCR inhibitors. Blood 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33171493/

  Seda V. et al….Mraz. FoxO1-GAB1 Axis Regulates Homing Capacity and Tonic AKT Activity in Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood, 2021, https://doi.org/10.1182/blood.2020008101.

  Kipps et al. Chronic lymphocytic leukaemia. Nat Rev 2017 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28102226/.

  Seda V, Mraz M. B-cell receptor signalling and its crosstalk with other pathways in normal and malignant cells. Eur J Haematol. 2015 Mar;94(3):193-205. doi: 10.1111/ejh.12427. Epub 2014 Sep 13. PMID: 25080849 Review.

  Školitel

  doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

  Peptide Sequence Motifs for Selective Targeting of Pathogens
  Školitel: prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.

  Antimicrobial peptides (AMPs) possess the ability to disrupt the membrane barrier function, effectively eliminating bacteria, viruses, and even cancer cells. Consequently, AMPs have emerged as promising candidates for the development of a new class of therapeutics. However, the majority of known AMPs exhibit toxic properties due to their origin from human-unfriendly sources, such as venoms. Our understanding of peptide targeting mechanisms towards specific pathogens and their membranes remains limited, hindering further peptide development. This ERC funded project aims to identify peptide sequence motifs that are responsible for selective targeting pathogens with respect to human cells. Apart from the differences in lipid composition of membranes, we will investigate the impact of membrane local curvature. The main tool for the study will be Molecular dynamics simulations with free energy calculations using Gromacs program package. These simulations will be complemented by in-house experiments providing crucial verification and feedback on peptide-membrane affinity. The acquired knowledge will guide the design of de novo peptides with enhanced pathogen-targeting specificity.

  Requirements on candidates:

  Outstanding candidates with experience in computer simulations and with an MSc/PhD degree in the fields of biophysics, soft matter physics, physical chemistry, computational chemistry, statistical mechanics, or related fields. Experience with molecular dynamics simulations (with GROMACS, CHARMM, NAMD, AMBER, LAMMPS, etc.) or other simulation techniques (Monte Carlo, DPD, etc.) at the atomistic or coarse-grained level would be an advantage.

  PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

  MORE INFORMATION:

  http://ls-phd.ceitec.cz/

  https://vacha.ceitec.cz/

  Poznámky

  Recommended literature:

  J Cell Biol. 2018; 217(9): 3109–3126, doi: 10.1083/jcb.201802027

  Colloids Surf B Biointerfaces 2017; 153:152-159, doi: 10.1016/j.colsurfb.2017.02.003

  Školitel

  prof. RNDr. Robert Vácha, PhD.

  The “black holes” of plant chromosomes: centromere structure and evolution
  Školitel: prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

  Centromeres are crucial for the division of eukaryotic cells, because they are required for attachment to spindle microtubules during the segregation of monocentric chromosomes. Though the role of centromeres is conserved across eukaryotes, they exhibit surprising diversity in sequence, structure, and size within and between species. Until recently, megabase-long arrays of repetitive sequences frequently precluded assembly and detailed comparative analysis of centromeres. Now, improvements in long read sequencing approaches and advances in read alignment and genome assembly enabled telomere-to-telomere (T2T) genome assemblies, and thus, detailed characterization of centromere structure. This PhD project will focus on analysis of centromere structure and evolution in crucifer species (Brassicaceae, the mustard family) on sequence and epigenetic level. Comparisons will include all available T2T assemblies with the aim to identify shared vs specific features of crucifer (peri)centromeres and elucidate drivers and trends of their evolution.

  Requirements on candidates:

  The ideal candidate will have experience analyzing and interpreting whole-genome sequence data. S/he should have good analytical and programming skills.

  PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

  MORE INFORMATION:

  http://ls-phd.ceitec.cz/

  https://www.plantcytogenomics.org/

  Poznámky

  Recommended literature:

  Naish M et al. (2022) The genetic and epigenetic landscape of the Arabidopsis centromeres. Science 374: eabi7489. doi: 10.1126/science.abi7489.

  Wlodzimierz P et al. (2023) Cycles of satellite and transposon evolution in Arabidopsis centromeres. Nature 618: 557-565. doi: 10.1038/s41586-023-06062-z.

  Školitel

  prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

  Translation in the context of human host-pathogen interaction
  Školitel: RNDr. Petr Těšina, Ph.D.

  Proteins are produced by ribosome-catalyzed translation of mRNAs in all domains of life. Translation is also critical in the context of human host-pathogen interaction where the ribosome, as the central molecular machine for genetic information expression, is the subject to numerous regulatory and quality control events and pathological interventions. The strategies adopted by viruses to reprogram translation and co-translational quality control machinery to promote infection are poorly understood. Thus, there is an urgent need for further research in this area to develop effective strategies for combating viral infections. The successful candidate will study how viruses affect human translation and co-translational quality control with the aim of providing high-resolution structures of large macromolecular assemblies. He/she will utilize human cell cultures, protein expression and purification techniques and biochemistry methods to produce samples for cryogenic electron microscopy (cryo-EM). Comprehensive training in cryo-EM will be available to the successful candidate.

  Requirements on candidates:

  The ideal candidate should have background in either molecular biology, biochemistry or structural biology. Experience with human cell culture work or protein biochemistry is a plus.

  PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact the supervisor or/and fill in the registration form on the web page of the CEITEC PhD School (link below).

  MORE INFORMATION:

  http://ls-phd.ceitec.cz/

  https://www.ceitec.eu/petr-tesina-research-group/rg396/tab?tabId=180

  Poznámky

  Recommended literature:

  Xu, Z., et al., SARS-CoV-2 impairs interferon production via NSP2-induced repression of mRNA translation. Proc Natl Acad Sci U S A, 2022. 119(32): p. e2204539119.

  Hsu, J.C., et al., Viperin triggers ribosome collision-dependent translation inhibition to restrict viral replication. Mol Cell, 2022. 82(9): p. 1631-1642 e6.

  Thoms, M., et al., Structural basis for translational shutdown and immune evasion by the Nsp1 protein of SARS-CoV-2. Science, 2020. 369(6508): p. 1249-1255.

  Lu, B., Translational regulation by ribosome-associated quality control in neurodegenerative disease, cancer, and viral infection. Front Cell Dev Biol, 2022. 10: p. 970654.

  Školitel

  RNDr. Petr Těšina, Ph.D.

  Informace o studiu

  Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
  Typ studia doktorský
  Forma prezenční ano
  kombinovaná ano
  distanční ne
  Možnosti studia jednooborově ano
  jednooborově se specializací ne
  v kombinaci s jiným programem ne
  Doba studia 4 roky
  Vyučovací jazyk čeština
  Oborová rada a oborové komise

  Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

  Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Vědy o živé přírodě? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

  Mgr. Irena Doubková

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.