Dodatečné přijímací řízení 2023/2024 do bakalářských studijních programů

Z důvodu nenaplněné kapacity v některých studijních programech Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity otevírá druhé kolo přijímacího řízení.

Základní informace

Termín podání e-přihlášky

od 26. 6. do 26. 7. 2023

Administrativní poplatek

650 Kč za každou e-přihlášku

Vypisované programy

Program Aplikovaná a environmentální geologie

 • Aplikovaná a environmentální geologie, prezenční forma
 • Aplikovaná a environmentální geologie, kombinovaná forma
 • Management vodních zdrojů

Více informací o programu

Program Geologie

 • Geologie, prezenční forma
 • Geologie, kombinovaná forma

Více informací o programu

Program Životní prostředí a zdraví

 • Environmentální chemie a toxikologie
 • Environmentální zdraví

Více informací o programu

Podrobné informace o přijímací zkoušce

Program Aplikovaná a environmentální geologie

 • Aplikovaná a environmentální geologie, prezenční forma
 • Aplikovaná a environmentální geologie, kombinovaná forma
 • Management vodních zdrojů

Uchazeči budou ke studiu výše uvedených programů přijímáni na základě splnění kritérií pro prominutí přijímací zkoušky. Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, bude přijímací zkouška prominuta a budou přijati ke studiu zvoleného studijního plánu.

Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 26. 7. 2023. Uchazeči, kteří do 26. 7. 2023 nedoloží do e-přihlášky požadované doklady, budou nepřijati ke studiu pro nesplnění podmínek.

Program Fyzika

 • Biofyzika

Přijímací zkouška je formou Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období leden–duben 2023, TSP znovu nekonají. Výsledek z období leden–duben 2023 bude do dodatečného přijímacího řízení započítán. Uchazečům bude pozvánka k přijímací zkoušce zveřejněna v e-přihlášce, kde naleznou i termín a místo konání TSP. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek z období leden-duben 2023.

Termín TSP: 26. srpna 2023

Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 26. 6. 2023.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2023/24 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu.

Program Geologie

 • Geologie, prezenční forma
 • Geologie, kombinovaná forma

Uchazeči budou ke studiu výše uvedených programů přijímáni na základě splnění kritérií pro prominutí přijímací zkoušky. Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, bude přijímací zkouška prominuta a budou přijati ke studiu zvoleného studijního plánu.

Ostatní uchazeči, kteří doloží potřebné doklady (průměr z profilových předmětů + aktivity) podle uvedených kritérií, ale nesplní např. požadovaný průměr, mohou být přijati na základě pořadí a kapacity daného programu.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 26. 7. 2023. Uchazeči, kteří do 26. 7. 2023 nedoloží do e-přihlášky požadované doklady, budou nepřijati ke studiu pro nesplnění podmínek.

Program Životní prostředí a zdraví

 • Environmentální chemie a toxikologie
 • Environmentální zdraví

Přijímací zkouška je formou Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období leden–duben 2023, TSP znovu nekonají. Výsledek z období leden–duben 2023 bude do dodatečného přijímacího řízení započítán. Uchazečům bude pozvánka k přijímací zkoušce zveřejněna v e-přihlášce, kde naleznou i termín a místo konání TSP. Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek z období leden-duben 2023.

Termín TSP: 26. srpna 2023

Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 26. 7. 2023.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2023/24 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu.

Zápis přijatých uchazečů ke studiu

Zápis ke studiu se koná distanční formou 14. 9. 2023. Zapsat ke studiu se mohou pouze ti uchazeči, kteří doloží ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou formou autorizované konverze do e-přihlášky. Bližší informace, jak postupovat, jsou zveřejněny zde.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce po doložení autorizované konverze maturitního vysvědčení.

Informace o přijímacím řízení

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.